Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 31. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 20. ledna 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Přikázáno výborům.

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy výboru rozpočtového a výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 353).

Zpravodaj sen. Klečák vzdal se slova.

Osnova zákona přijata ve druhém čtení.

2. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o zcizení státního nemovitého majetku (usnesení poslanecké sněmovny tisk 302) (tisk 355).

Řeč zpravodaje sen. Ecksteinové.

Osnova zákona přijata v prvém čtení.

3. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8, 000. 000 Kč (usnesení poslanecké sněmovny tisk 316) (tisk 356).

Řeč zpravodaje sen. Klečáka.

Osnova zákona přijata v prvém čtení.

4. Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 165) o dohledu k obcím na Slovensku (tisk 361).

Řeč zpravodaje sen. Lukeše.

Osnova zákona přijata v prvém čtení.

5. Zpráva výboru rozpočtového o dodatečném schválení ve smyslu §u 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 24. června 1920, č. 401 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení z 3 února 1919, č. 95 Sb. z. a n., o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů (tisk 358).

Řeč zpravodaje sen. dr. Horáčka.

Návrh rozpočtového výboru přijat.

6. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu byl zkráceně projednán vládní návrh (tisk 225), kterýmž se předkládá smlouva o hranicích podepsaná Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem dne 10. srpna 1920 v Sèvres.

Odůvodněna pilnost věci.

Pilnost přiznána.

7. Dodatečná zpráva zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 225), kterým se předkládá smlouva o hranicích podepsaná Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem dne 10. srpna 1920 v Sèvres (tisk 393).

Stanovena lhůta 1 hodiny k vyřízení věci.

Řeč zpravodaje sen. Sokola.

Řeč senátora dr Spiegela.

Řeč sen. dr Hellera.

Doslov zpravodaje sen. Sokola.

Návrh zahraničního výboru schválen ve čtení prvém.

Zpravodaj sen. Sokol vzdal se slova.

Návrh zahraničního výboru přijat ve čtením druhém.

8. Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 24. června 1920, č. 402 Sb. z. a n., o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími (tisk 357).

Řeč zpravodaje sen. dr Veselého.

Stanovena řečnická lhůta.

Řeč sen. Polacha.

Doslov zpravodaje sen. dr Veselého.

Návrh výboru ústavně-právního přijat.

Resoluce ústavně-právního výboru přijaty.

Zahájení rozpravy o naléhavých interpelacích zamítnuto.

Stanoven denní pořad příští schůze.

Příloha.