Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

2. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 34. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 27. ledna 1921.

 

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny ohledně vládního návrhu zákona, kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku (tisk 384).

Zpravodaj sen. Rud. Pánek vzdal se slova.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

2. Zpráva výboru branného a rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva - neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti (tisk 399).

Řeč zpravodaje sen. Dědice.

Zpravodaj sen. Klečák vzdal se slova.

Osnova zákona přijata se ve čtení prvém.

Zpravodajové sen. Dědic a Klečák vzdali se slova.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

3. Zpráva výboru sociálně-politického, branného a rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny ohledně vládního návrhu zákona, kterým se zvyšují zaopatřovací požitky vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým, vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon z 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., a patentálním invalidům, jímž jsou vyměřeny požitky zaopatřovací podle dosud platných vojenských zaopatřovacích zákonů a nařízení (tisk 398).

Usneseno projednati zprávu v jedné debatě a ve lhůtě půl hodiny.

Řeč zpravodaje sen. Rud. Pánka.

Zpravodajové sen. Dědic a Klečák vzdali se slova.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

Zpravodaj sen. Rud. Pánek vzdal se slova.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

4. Návrh, aby byla zkráceným jednáním podle § 55 jedn. řádu projednána zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhů zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří (tisk 411).

Odůvodněna pilnost věci.

Pilnost věci přiznána.

Přijat návrh předsedův, aby záležitost projednána byla v jediné debatě ve lhůtě půl hodiny.

5. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří (tisk 411).

Řeč zpravodaje sen. dr Kloudy.

Osnova zákona schválena ve čtení prvém.

Zpravodaj sen. dr. Klouda vzdal se slova.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

6. Zpráva výboru sociálně-politického o návrhu sen. Rudolfa Pánka na vydání zákona, kterým se zrušuje úřední pojmenováni "sluha" u zaměstnanců ve státní službě nebo ve službě podniků a fondů státem spravovaných a nahrazuje titulem "zřízenec" (tisk 397).

Řeč zpravodaje sen. Rud. Pánka.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

7. Zpráva výboru ústavně-právního o nařízení vlády republiky Československé ze 6. listopadu 1920, č. 611 Sb. z. a n., o výplatě veřejných peněz, uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska, vydaném na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n (tisk 403).

Řeč zpravodaje sen. Hrejsy.

Nařízení vlády schváleno.

8. Návrh, aby bylo zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu projednáno usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., provedeno nebylo (tisk 413).

Odůvodněna pilnost věci.

Pilnost věci přiznána.

Výboru rozpočtovému stanovena lhůta 8 dnů k podání zprávy.

9. Dodatečný návrh terna pro jmenování l člena a l náhradníka ústavního soudu.

Navržení kandidáti zvolení.

Změny ve výborech.

Stanoven denní pořad příští schůze.