Těsnopisecká zpráva

o 35. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 3. února 1921.

OBSAH:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Poštou rozesláno

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Zápis o 31. schůzi senátu schválen

Oznámeno ustavení klubu senátorů československé strany sociálně-demokratické (levice).

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy výboru sociálně-politického o návrhu sen. Rudolfa Pánka a spol. na vydání zákona, kterým se zrušuje úřední pojmenování »sluha« u zaměstnanců ve státní službě nebo ve službě podniků a fondů státem spravovaných a nahrazuje titulem »zřízenec« (tisk 397).

Zpravodaj sen. Rud. Pánek vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

2. Zpráva obchodne-živnostenského výboru o nariadenie vlády republiky Československej zo dňa 5. októbra (ríjna) 1920, č. 559 Sb. z. a n., ktorým sa na novo upravuje obchod výrobkami železiarskych hutí (tisk 416).

Řeč zpravodaje sen. Roháčka

Vládní nařízení schváleno

3. Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 861), aby republika Československá přistoupila k mezinárodní smlouvě dané v Bernu dne 26. září 1906 o zákazu používati bílého (žlutého) fosforu při výrobě zápalek. (Usnesení poslanecké sněmovny tisk 363) (tisk 421).

Řeč zpravodaje sen. Hrejsy

Řeč zpravodaje sen. Folbera

Návrh usnesení schválen

4. Zpráva rozpočtového výboru; usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1028), kterým se stanoví dodatek ke státní mu rozpočtu na r. 1920 (tisk 441).

Přijat návrh předsedův, aby byla rozprava jednotná a stanovena lhůta řečnická

Řeč zpravodaje sen. dr. Horáčka

Řeč sen. dr. Mayra-Hartinga

Řeč zpravodaje sen. Ferd. Jiráska

Řeč sen. dr. Hellera

Řeč sen. dr. Kovalika

Řeč sen. Jelinka

Řeč sen. Hrejsy

Řeč sen. Hartla

Řeč sen. Kroihera

Projednávání denního pořadu přerušeno

Změny ve výborech

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha