Těsnopisecká zpráva

o 37. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 8. února 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o usnesení poslanecké

sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 (tisk 441)

Zpravodaj sen. dr Horáček vzdal se slova

Dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 a osnova zákona schváleny ve čtení druhém

Resoluce rozpočtového výboru (1--6) schváleny

Resoluce senátora dr Vettera a druhů schválena

Resoluce senátora dr Hilgenreinera schválena

Shodné resoluce senátorů Lisého, dr Horáčka a druhů a sen. Zulegera a druhů schváleny

2. Zpráva 1. výboru zahraničního a Il. výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění. ke schválení smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (tisk 435)

Řeč zpravodaje sen.dr Krupky

Řeč zpravodaje sen. dr Přikryla

Návrh usnesení ratifikačního přijat ve čtení prvém

3. Zpráva výboru rozpočtového o návrhu členů senátu Hucla, dr Horáčka a soudr. na částečnou změnu zákona z 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče novely z 23. ledna 1914, č. 13 ř. z.o přímých daních osobních zvýšením odpočitatelného maxima za pojišťovací prémii v pojištění životním a důchodovém od zdanitelného příjmu (tisk 437)

Řeč zpravodaje sen. Klečáka

Přijat návrh senátorů Hucla, dr Horáčka a soudr., aby předloha vrácena byla k doplnění výboru rozpočtovému

4. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona o trestání nedovoleného zcizováni zabrané půdy (tisk 439)

Řeč zpravodaje sen. dr Witta

K návrhu předsedovu stanovena řečnická lhůta čtvrt hodiny

Řeč sen. dr Ledebura

Doslov zpravodaje sen. dr Witta

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

5. Zpráva výboru sociálně politického o dodatečném schválení ve smyslu §u 3 zákona ze dne 15. dubna 1920, č 337 Sb. z.a n. a vládního nařízení, kterým se prodlužuje zmocněni obcí a .společných bytových úřadů ku provádění zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 Sb. z. a n. (tisk 440)

Řeč zpravodaje sen. Smrtky

Vládní nařízení schváleno

6. Zpráva výboru rozpočtového o nariadeni vlády Československej republiky zo dňa 5. októbra 1920, čís. 556 Sb. z. a n. o výpomoci při škodách válečných (tisk 442)

Řeč zpravodaje sen. Zimáka

Vládní nařízeni schváleno

7.Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona. jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů (tisk 460).

Řeč zpravodaje sen. dr Fáčka

Řeč sen. dr Hellera

Přečtena resoluce sen. dr Hellera a soudr

Doslov zpravodaje sen. dr Fáčka

Osnova zákona schválena ve čtení prvém

Zpravodaj sen. dr Fáček vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Resoluce sen. dr Hellera a druhů schválena

8. Zpráva sociálně-politického výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 27.července 1920,čís.524 Sb.z.a n. jímž se povoluje pojišťovnám vybírati drahotní přirážky (tisk 443)

Řeč zpravodaje sen. Jaroše

Řeč sen. Alb. Friedricha

Nařízení vládní schváleno

Resoluce výboru soc.-politického schválena

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha