Začátek schůze ve 3 hod. 32 min. odpol.

Přítomni:

Předseda Prášek.

Místopředsedové: Kadlčák, Klofáč, Niessner, dr Soukup.

Zapisovatelé: dr Stojan. dr Vlček.

115 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý,ministři dr Fatka. dr Gruber. Husák, dr Kovařík; zástupce ministerstva financí min. rada Leipert.

Z kanceláře senátní: senátní tajemník dr Šafařovič. jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Předseda (zvoní): Zahajuji schůzi.

Udělil jsem dovolenou pro dnešní schůzi sen. K. Friedrichovi a sen. Janu Lorencovi.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Tiskem rozdáno:

Tisk 453. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Jelinka. Luksche a soudr. týkající se anulování obecních voleb v Jihlavě (tisk 71).

Tisk 468. Interpelace sen. K. Friedricha a soudr. na p. ministra spravedlnosti ve příčině styků s říšsko-německými soudy.

Tisk 469. Interpelace sen. Spiese a soudruhů ve příčině znovuzrízení přímého spojení jízdní poštou mezi Bečovem, Schönthalem a Útvinou.

Tisk 473. Interpelace sen. dr Herzigové a soudruhů na vládu stran domnělých mobilisačních příprav v okresu trutnovském.

Tisk 474. Interpelace sen. Lorenze a soudr. na p. ministra železnic stran špatných železničních spojení a zdravotních závad ve vagónech buštěhradské dráhy.

Tisk 475. Interpelace sen. dr Naegle, dr Hilgenreinera a soudr..na p. ministerského předsedu stran náhrady škod způsobených v listopadových nepokojích 1920 v Praze a jinde na četném německém majetku.

Tisk 476. Návrh sen. dr Wiechowskiho, A. Friedricha a soudr. ve příčině propuštění německých státních zaměstnanců.

Tisk 477. Návrh sen. Fahrnera, dr Naegle, Jelinka, dr Mayr-Hartinga. Erdmanna Spiese a soudr. stran propuštění německých státních zaměstnanců.

Tisk 478. Zpráva obchodno-živnostenského výboru o nariadení vlády republiky Československej zo dňa 3. septembra 1920, č. 510 Sb. z. a n., oproti dosud platnému nariadeniu ministerstva financí. obchodu a orby zo dňa 22. ledna 1915, č. 15 r. z., týkajúceho sa vývozu a provozu pytľov.

Tisk 479. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. V. Zavadila, K. Cífky, Jos. Ackermana a soudr. v příčině dopravního řádu v hlavním městě Praze (tisk 233).

Tisk 480. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci sen. dr Adolfa Procházky a soudr. o protináboženském vystupování učitele Jaroslava Juráška v Provodově (tisk 269).

Tisk 483. Interpelace sen. Hrejsy a soudr. k panu ministru školství a národní osvěty ve věci ochrany. historických a uměleckých památností, jakož i přírodních krás.

Tisk 484. Interpelace.sen. dr Karase a druhů na p. ministra školství a národní osvěty ohledně stranického jednání učitelů ve škole. -

Tisk 488. Zpráva národohospodářského výboru o vládním návrhu zákona o.povinném známkování chmele (tisk 415).

Tisk 489. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 423), kterým se předkládá ke schválení N. S. obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem, sjednaná v Bernu 6. března 1920 (tisk 1408).

Tisk 490. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920 o odpočivných požitcích státních zaměstnanců (tisk 1041), a návrhu poslance dr Schollicha a soudr.. (tisk 797) a o příslušných peticích (tisk 1313).

Tisk 491. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1352) o ražbě drobných mincí (tisk 1477).

Těsnopisecká zpráva o 16. schůzi senátu Národního shromáždění R. Č. v Praze ve čtvrtek dne 11. listopadu 1920.

Z předsednictva přikázáno:

Výboru rozpočtovému:

Tisk 470..Vládní návrh zákona o dopravních daních.

Předseda: K žádosti vlády navrhuji, aby o návrhu tom byla podána zpráva ve lhůtě co nejkratší. Je proti tomuto mému návrhu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není, můj návrh je přijat.

Senátní tajemník.dr Šafařovič. (čte):

Výboru technicko-dopravnímu:

Tisk 471. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 968), kterým se doplňuje resp. mění odst. 1 č. 1 zákona ze dne 11. března 1919, č. 440 Sb. z. a n. o zřízení pošt. úřadů šekových pro území státu Československého (tisk 131.0).

Předseda: K žádosti vlády navrhují, aby o návrhu tom byla podána zpráva ve lhůtě 8denní. Jsou proti tomuto návrhu ně jaké námitky? (Nebyly.)

Není jich, lhůta je přijata.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Výboru sociálně-politickému a zahraničnímu:

Tisk 472. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 530), kterým se předkládá ke schválení N. S. mezinárodní smlouva, schvalující ujednání přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně r. 1919 (tisk 1292).

Předseda: Vláda navrhuje, aby o návrhu tom byla podána zpráva ve lhůtě 8denní. Jsou proti tomu námitky? (Nebyly.)

Není jich, lhůta je přijata.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Výboru iniciativnímu:

Tisk 476. Návrh sen. dr Wiechowskiho, A. Friedricha a soudr. ve příčině propuštění německých státních zaměstnanců.

Tisk 477. Návrh sen. Fahrnera, dr Naegle, Jelinka, dr Mayra-Hartinga, Spiese a soudr. stran propuštění německých státních zaměstnanců.

Předseda: Zápis o 35. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé řádně ověřený vyložen byl podle §u 72 jedn. řádu sen. v senátní kanceláři k nahlédnutí. Jelikož v předepsané lhůtě nebyly žádným p. senátorem písemné námitky podány, dlužno pokládati zápis ten za správný a dá se do tisku.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Z předsednictva přikázáno : Podle §u 3 zákona ze dne 1.5. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n.:

Výboru živnostensko-obchodnímu:

nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. ledna 1921, jímž se uvolňuje obchod parafinem a výrobky parafinovými a současně mění úprava hospodaření ostatními minerálními oleji, jich výrobky a benzolem. (Současně přikázáno též výboru rozpočtovému a technicko-dopravnímu.)

Předseda (zvoní): Přikročuji k projednávání denního pořadu a to k odstavci 1. ke

1. druhému čtení zprávy I. výboru zahraničního a II. výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu. kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců. (Tisk 435.)

Zpravodajem za výbor zahraniční jest p. sen. dr Krupka za výbor živnostensko.. obchodní p. sen. dr Přikryl.

Táži se pánů zpravodajů, zda navrhují nějaké textové změny?

Zpravodaj sen. dr Krupka: Nikoliv!

Zpravodaj sen. dr Přikryl: Ne.

Předseda: Děkuji. Konstatuji, že senát je schopen se usnášeti. Prosím, zaujmouti místa.

Kdo schvaluje ratifikační usnesení také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Ratifikační usnesení s.e schvaluje ve čtení druhém.

Přistoupíme k dalšímu bodu denního pořadu, jímž je

2. druhé čtení zprávy výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona o trestání nedovoleného zcizování zabrané půdy. Tisk 439.

Zpravodajem jest p. sen. dr Witt.

Táži se pana zpravodaje, zda navrhuje nějaké textové změny?

Zpravodaj sen. dr Witt: Ano, a to v §u 18 a) čís. 3 vynechání písmena »a« se závorkou u číslice 239 a opravu slova »hlavy« na »hlava«.

Předseda: Děkuji. Prosím, zaujmouti místa. Žádám pány senátory, kteří souhlasí s osnovou zákona s textovými opravami pana zpravodaje, jeho nadpisem a úvodní formulí přijatou ve čtení prvém, také ve čtení druhém, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí přijaty jsou také ve čtení druhém.

Kdo souhlasí s resolucemi výboru ústav ně právního otištěnými ve zprávě výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce se schvalují.

Dalším odstavcem denního pořadu je

3. zpráva rozpočtového výboru o návrhu člena senátu dr Fáčka a soudr. na revisi minimálních cen předmětů, podrobených dani přepychové podle zákona ze dne 11. pros. 1919, č. 658 Sb. z. a n. Tisk 458.

Zpravodajem jest sen. Kotrba.

Uděluji mu slovo.

Zpravodaj sen. Kotrba: Vážený senáte Návrh člena senátu dr Fáčka a soudruhů, aby vládě bylo uloženo, by, používajíc zmocnění, daného jí §em 26 odstavec 3. zákona ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n. o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů o dani přepychové, zvýšila nařízením minimální ceny předmětů podrobených dani přepychové. vychází z úvahy, že běžné ceny v jednotlivých skupinách předmětů, uvedených v příloze k zákonu shora dotčenému a podrobených 10% dani přepychové. převyšuje-li jejich cena určité hranice, které byly stanoveny podle cenových poměrů v čas vydání zákona, stouply následkem všeobecného zdražení tou měrou. že již neodpovídají cenovým poměrům, jež byly rozhodnými pro stanovení hranice, od které počíná povinnost, platiti daň přepychovou.

Nepříznivým důsledkem tohoto stavu pak jest, že předměty, sloužící obecné nezbytné potřebě, jež podle intencí sledovaných ustanovením cenových hranic měly býti z přepychové daně vyňaty, stávají se dnes následkem své zvýšené ceny předměty přepychovými, podléhají dani přepychové a jsou jí ještě více zdražovány.

Rozpočtový výbor vzal s povděkem na vědomí, že v předloze zákona, již vláda v poslanecké sněmovně podala a kterou se mění zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n. a zákon ze dne 29. ledna 1920, č. 70 Sb. z. a n., jest v podstatě vyhověno požadavkům, vysloveným v návrhu senátora dr Fáčka a soudruhů.

Ježto však jest důvodná obava, že vládou navržená změna zákona nebude v brzku uskutečněna a zvýšení cenové hranice vzhledem k poměrům jeví se naléhavým, činí rozpočtový výbor podle usnesení svého ze dne 26. ledna 1921 tento resoluční návrh:

Senáte, račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby vyšší cenové hranice předmětů přepychových, navržené pro nový zákon, zavedla bez odkladu nařízením, nestane-li se zmíněná vládní předloha,brzy zákonem.

Původnímu návrhu, činěnému p. sen. dr Fáčkem a soudr., vláda tedy vyhověla a doporučuji sl. senátu, aby tuto resoluci rozpočtového výboru vzal na vědomí. (Po tlesk.)

Předseda: Nikdo není k slovu přihlášen, přikročíme k hlasování. Prosím zaujmouti místa.

Kdo souhlasí, aby resoluce výboru rozpočtového, otištěná ve zprávě výborové. byla schválena, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tato se schvaluje.

Přistoupíme k dalšímu odstavci, ke

4. zprávě rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterýmž se mění § 54 odst. 1. zákona ze dne 23. května 1883, čís. 83 ř. z. o evidenci katastru daně pozemkové. Tisk 461.

Za vládu jest přítomen pan ministerský rada Leipert.

Zpravodajem je sen. Sáblík, uděluji mu slovo.

Zpravodaj sen. Sáblík: Vážený senáte! Zákonem ze dne 23. května 1883 byly v §u 54 ustanoveny také poplatky, které musí strany platiti za každé poznamenání v evidenci katastru pozemkové daně, tedy za měření, zapsání vlastnictví atd. Poplatky tyto stanoveny tehdy v takové výši, které odpovídaly tehdejším drahotním poměrům, které odpovídaly nákladům, které stálo tehdejší udržování evidenčních katastrů. Od té doby změnily se tyto poměry tak, že vzrostly veškeré náklady této evidence, vzrostly přirozeně jak zvýšením platů úřednických, tak zvýšením věcných potřeb úředních, takže z daleka nestačí tyto poplatky ku krytí potřebných nákladů. takže jeví se v státním rozpočtu při této položce veliké schodky. Proto podala vláda v poslanecké sněmovně předlohu, aby tento § 54 zákona ze dne 23. května 1883. odst. 1 byl změněn v tom směru, že poplatky za změny v evidenci katastru se zvyšují nebo mohou zvýšiti nařízením vlády, které čas od času podle potřeb a výše těchto nákladů bude stanoveno. Poplatky ty jsou dvojí: jednak kde se jedná o pouhé přepsání, jsou nižší, a kde se jedná o měření, rozměřování pozemků, rozdělování. jsou poplatky vyšší, sazba jiná. Jest tedy nutno, aby státní.správa byla zmocněna ku zvýšení těchto skutečných nákladů čas od času cestou nařizovací, poněvadž kdyby se vždy měla měniti zákonem, bylo by to náramným ztížením správy. Ovšem jest zde učiněno opatření, aby se snad nemohlo tohoto zmocnění zneužívati, a to tím způsobem, že se stanoví v §u 1 tohoto návrhu, že celkový výnos těchto poplatků nemá převyšovati úhrnný obnos výloh, vzešlých státu udržováním katastru po zemkové daně. Z těchto všech důvodů se usnesl rozpočtový výbor ve schůzi 3. února navrhnouti ke přijetí návrh vládní, jak byl přijat poslaneckou sněmovnou. a já doporučuji, aby také senát Národního shromáždění návrh tento v témže znění přijal. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Nikdo není ke slovu přihlášen, přikročíme k hlasování. O osnově zákona, jeho nadpisu, jakož i úvodní formuli míním dáti hlasovati najednou podle zprávy výborové.

Jsou námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyly.) Nejsou. Budeme tudíž tak hlasovati.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, jeho. nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí schvalují se ve čtení prvém.

Přistoupíme k bodu 5., jímž je

5. zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny Národního shromáždění R. Č. o vládním návrhu zákona (tisk 1038) o oběhu čsl. státovek na Hlučínsku, Vítorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku. pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zák. z 25. února 1919, čís. 84 Sb. zák. a nař., provedeno nebylo. (Tisk 464.)

V 34. schůzi senátu 27. ledna 1920 byla přiznána pilnost projednávání této věci. Navrhuji, aby byla tato věc projednána v jedné debatě ve lhůtě půl hodinové a aby doba řečnická byla stanovena na 5 minut. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, návrh jest přijat.

Zpravodajem je pan sen. KIečák. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj sen. Klečák: Slavný senáte! Rozpočtový výbor senátu pojednal ve schůzi, konané dne 3. února 1920, o usnesení poslanecké sněmovny ze dne 20. ledna 1921 o vládním návrhu zákona o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona ze dne. 25. února 1919, čís. 84 Sb. zák. a nař. provedeno nebylo, usnesl se doporučiti senátu ke schválení tuto osnovu zákona v předpokladu. že bude správným a že je správným, když měna naše ve své správnosti je zavedena v celé oblasti Československé republiky. Z těch důvodů doporučuji senátu, aby osnova ta byla schválena.

Předseda: Nikdo není k slovu přihlášen, přikročíme k hlasování. O osnově zákona, jeho nadpisu a úvodní formuli míním dát hlasovati najednou podle zprávy výborové. Jsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Nebyly.)

Námitky činěny nebyly, budeme tudíž tak pokračovati.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, nadpisem jeho a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí jsou schváleny ve čtení prvém.

Ve smyslu § 55 jedn. řádu přikročíme ihned k hlasování ve čtení druhém. Táži se pana zpravodaje, zdali navrhuje nějaké textové změny.

Zpravodaj sen. Klečák: Nikoli.

Předseda: Kdo souhlasí s osnovou zákona, jeho nadpisem a úvodní formulí také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Osnova zákona, nadpis. úvodní formule jsou scháIeny také ve čtení druhém.

Přerušuji jednání.

.Tiskem byla rozdána naléhavá interpelace sen. Karla Friedricha a soudr. na ministerského předsedu stran přesunů vojska do německých okresů (tisk 485).

Žádám pány senátory, kteří ve smyslu § 68 jedn. řádu souhlasí, aby o této interpelaci byla zahájena rozprava, aby pozvedli ruku.. (Děje se.)

To jest menšina, interpelaci naléhavost nebyla přiznána.

(Hluk na německých lavicích. - Výkřiky německých senátorů. - Trvalý hluk.)

Navrhuji, aby příští schůze konala se dnes za čtvrt hodiny po této schůzi s tímto

denním pořadem:

Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu o dani z obchodu cennými papíry (tisk 465).

Jsou námitky? (Nebyly.)

Námitky nejsou.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 3 hod. 53 min. odpol.)