Těsnopisecká zpráva

o 38. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 10. února 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Z předsednictva přikázáno

Stanoveny lhůty výborům ku podání zprávy

Schválen zápis o 35. schůzi

Z předsednictva přikázáno

Denní pořad:

1.Druhé čtení zprávy l.výboru zahraničního a II.výboru živnostensko-obchodního o vládním návrhu,kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (tisk 435)

Zpravodajové sen. dr Krupka a dr Přikryl vzdali se slova

Návrh ratifikačního usnesení přijat v druhém čtení

2. Druhé čtení zprávy výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona o trestání nedovoleného zcizování zabrané půdy (tisk 439)

Řeč zpravodaje sen. dr Witta

Osnova přijata ve druhém čtení

Přijaty resoluce

3. Zpráva rozpočtového výboru o návrhu člena senátu dr.Fáčka a soudr. (tisk 70) na revisi minimálních cen předmětů, podrobených dani přepychové podle zák. ze dne 11. prosince 1919,č. 658 Sb. z. a n

Řeč zpravodaje sen. Kotrby

Resoluce rozpočtového výboru schválena

4. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 362)o vládním návrhu zákona, kterýmž se mění §54 odst.1. zák. ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z. o evidenci katastru daně pozemkové (tisk 461)

Řeč zpravodaje sen. Sáblíka

Osnova přijata v prvém čtení

5. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny Národního shromáždění R. Č. o vládním návrhu zákona. (tisk 1038) o oběhu čsl. státovek na Hlučínsku, Vítorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku,pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zák. z 25. února 1919, č.84 Sb z.a n.,provedeno nebylo (tisk 464)

Usnesena jednotná rozprava a stanovena řečnická lhůta

Řeč zpravodaje sen. Klečáka

Osnova přijata v prvém čtení

Zpravodaj sen. Klečák vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Projednávání denního pořadu přerušeno

Hlasováno o naléhavé interpelaci sen. K. Friedricha a soudr., stran přesunů vojska do německých okresů (tisk 485)

Pilnost zamítnuta

Stanoven denní pořad příští schůze