Těsnopisecká zpráva.

o 40.schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 17.února 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Sděleno,že vláda vzala zpět vládní návrh zákona o ustanovení vládních komisařů pro stavby budov a vládní návrh zákona o stavební povinnosti

Denní pořad:

1.Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 54 odst. 1.zákona ze dne 23.května 1883 č..83 ř.z.o evidenci katastru daně pozemkové (tisk 461)

Zpravodaj sen.Sáblík vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

2.Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu o dani z obchodu cennými papíry (tisk 465)

Řeč zpravodaje sen.dr Karasa

Osnova přijata ve druhém čtení

3.Zpráva výboru národohospodářského o vládním návrhu zákona o povinném známkování chmele (tisk 488)

Řeč zpravodaje sen.Hybše

Přečten návrh sen.Zulegera a soudr.

Řeč sen.Zulegera

Doslov zpravodaje sen.Hybše

Osnova přijata v prvém čtení

4. Zpráva výboru živnostensko-obchodního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, čís.510 Sb. z. a n.,jímž se zrušuje nařízení ministerstev financí, obchodu a orby z 22. ledna 1915 čís. 15 ř. z. o úpravě vývozu a průvozu pytlů (tisk 478)

Řeč zpravodaje sen. Walló

Vládní nařízení schváleno

5. Návrh, aby zkráceně bylo projednáno podle § 55 jedn. řádu usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o ražbě drobných mincí (tisk 491)

Odůvodněna pilnost věci

Přijata pilnost projednání

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha