Těsnopisecká zprava

o 43. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 24 února 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům a stanoveny lhůty

Denní pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny, týkajícím se vládního návrhu zákona (tisk 470) o rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury (tisk 523)

Řeč zpravodaje sen. dr Krupky

Osnova zákona schválena ve čtení prvém

2. Zpráva I. sociálně-politického výboru, Il. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 530), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění mezinárodní smlouva schvalující ujednání, přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně r. 1919 (tisk 524).

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. Jaroše

Zpravodaj výboru zahraničního sen. Folber vzdává se slova

Usnesení schváleno ve čtení prvém

3. Zpráva výboru technicko-dopravního senátu N. S. R. Č. o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 471),obsahující zákon ze dne..., kterým se prodlužuje lhůta ke zřízení pobočného úřadu šekového v Brně, stanovená v čl. 1. zákona ze dne 11. března 1919, čís. 140 Sb. z. a n. (tisk 526)

Řeč zpravodaje sen. dr Brabce

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

4. Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. z 15. dubna 1920, č.337 Sb. z.a n.vládního nařízení ze dne 12.října 1920, č.576 Sb.z.a n. o měně na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, pokud tam nebylo kolkováno (tisk 525)

Řeč zpravodaje sen .dr Horáčka

Návrh výborů schválen

5. Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15.dubna 1920, čís. 337 Sb. z.a n.vládního nařízení ze dne 27.ledna 1921, čís.34 Sb. z.a n.,jímž se uvolňuje obchod zvěří (tisk 535)

Řeč zpravodaje sen. Ferd.Jiráska

Řeč sen. dr Hellera

Řeč sen.dr Spiegela

Doslov zpravodaje sen. Ferd.Jiráska

Návrh výboru národohospodářského schválen

Přečteny podané resoluce

Řeč sen. dr Hellera k hlasování

Hlasování o resolucích

6.Návrh, aby bylo zkráceně projednáno podle §u 55 jedn.řádu usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Bechyně, dr Frankeho, dr Rašína, Šrámka, Švehly a soudr. (tisk 1551),aby byl vydán zákon o stavebním ruchu (tisk 531)

Odůvodněna pilnost

Pilnost přiznána

Usnesení přikázáno výborům a stanovena lhůta k podání zprávy

Dovolené

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha