Těsnopisecká zpráva

o 44. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 1. března 1921.

Obsah

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Zápisy o 38., 39., 40. a 41. schůzi senátu schváleny

Přikázáno výborům

Denní pořad:

1. Druhé čteni zprávy ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny, týkajícím se vládního návrhu zákona (tisk 470) o rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury (tisk 523)

Řeč zpravodaje sen. Dr. Krupky

Osnova zákona schválena ve čtení druhém

2. Druhé čteni zprávy I. sociálně-politického výboru, II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o-vládním návrhu (tisk 530), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromážděni mezinárodní smlouva, schvalující ujednáni, přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně r. 1919 (t i s k 524)

Zpravodajové sen. Jaroš. a Folber vzdali se slova

Ratifikační usnesení přijato se ve čteni druhém

3. Druhé čtení zprávy výboru technicko-dopravního senátu N. S. R. Č. o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 471), obsahující zákon, kterým se prodlužuje lhůta ke zřízeni pobočného úřadu šekového v Brně, stanovená v čl. 1 zákona ze dne 11. března 1919, čis. 140 Sb. z. a n. (t i s k 526)

Zpravodaj sen. dr. Brabec vzdal se slova

Osnova zákona schválena ve čtení druhém

4. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o ražbě drobných minci (tisk 540).

Přijat návrh předsedův na jedinou debatu a lhůtu půl hodny k projednáni.

Řeč zpravodaje sen. dr. Horáčka

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Zpravodajem dr. Horáček vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Resoluce výboru rozpočtového schválena

Přijat návrh předsedův na odsunutí 5. odstavce na konec schůze

6. Zpráva kulturního výboru o návrhu sen. dr. Mayr-Hartinga a soudr. ve příčině zřízení hudebních komor (tisk 539)

Řeč zpravodaje sen. dr. HiIgenreinera

Předseda odňal zpravodaji sen. dr. HiIgenreinerovi slovo

Prohlášení předsedy ve příčině zachováváni jednacího řádu

Zpravodajem ustanoven sen. Smrtka

Řeč zpravodaje sen Smrtky

Návrh výboru kulturního schválen

7. Zpráva sociálně-politického výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 3 září r. 1920, čís. 568 Sb. z. a n., jímž se stanoví příspěvková sazba pro pojištěni úrazové pro Zemskou úřadovnu pro dělnické pojištění na Slovensku (tisk 541)

Řeč zpravodaje sen. Jakubky

Návrh výboru sociálně-politického schválen

Resoluce téhož výboru přijata

8. Zpráva I. výboru sociálně-politického a II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o odpočivných požitcích státních zaměstnanců a učitelstva škol obecných a občanských (tisk 547)

Řeč zpravodaje sen. Smrtky

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. dr. Karasa

Řeč sen Niessnera

Řeč sen. Karla Friedricha

Zpravodajové sen. Smrtka a dr. Karas vzdali se slova

Osnova zákona schválena ve čtení prvém

Změny ve výborech

Projednávání denního pořadu přerušeno

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha