O § 40 o odstavci 1. podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové. Pak o doplňovacím návrhu sen. dr Brabce.

O zbytku § 40 podle zprávy výborové.

O §§ 41-44 podle zprávy výborové.

O § 45 podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové.

O §§ 46-48 podle zprávy výborové.

O § 49 o odstavci 1. podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové. O odstavcích 2. -3. podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové O odstavcích 4. -5. podle zprávy výborové. O odstavci 6. podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové.

O § 50 podle zprávy výborové.

O § 51 o odstavci 1. podle zprávy výborové. Pak o doplňovacím návrhu sen. dr Brabce.

O odstavci 2. § 51 a o §§ 52-57 podle zprávy výborové.

O § 58 podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové.

O § 59 podle zprávy výborové. Pak o doplňovacím návrhu sen. dr Brabce k § 59.

O §§ 60-61 podle zprávy výborové.

O § 62 podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové.

O § 63 podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové.

O § 64 podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové. Potom o návrhu sen. dr Brabce na vsunutí nového § 65 a přečíslování dalších paragrafů. Bude-li zamítnut, pak o §§ 65-68. Bude-li přijat, pak o §§ 66-69 podle zprávy výborové.

O § 70, označovaném tak v důsledku návrhu sen. dr Brabce, avšak podle zprávy výborové označovaném jako § 69 podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové.

O § 71, označovaném tak v důsledku návrhu sen. dr Brabce, avšak podle zprávy výborové označovaném jako § 70, podle zprávy výborové.

O § 72, označovaném tak v důsledku návrhu sen. dr Brabce, avšak podle zprávy výborové označovaném jako § 71, podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce. Bude-li zamítnut, podle zprávy výborové.

O nadpisu zákona, o nadpisech jednotlivých hlav a paragrafů, jakož i o úvodní formuli podle zprávy výborové.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? (Nebyly. )

Nejsou. Jelikož nejsou námitky, budeme takto pokračovati.

Po hlasování ve čtení prvém a druhém dám hlasovati o jednotlivých resolucích, a to o resolučním návrhu 1. sen. Jakubky a soudr., 2. sen. Zavadila a soudr., 3. sen. dr Reyla a soudr., 4. výboru sociálně-politického, 5. výboru rozpočtového, 6. sen. Zulegera a soudr., 7. sen. Lukše a soudr., 8. sen. Thoře a soudr., 9. sen. Thoře a soudr., 10. sen. Thoře a soudr., 11. sen. Trčky a soudr., 12. sen. Trčky a soudr., 13. sen. Trčky a soudr.

Přikročíme k hlasování v prvém čtení.

Kdo souhlasí s § 1 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. § 1 jest přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s odstavcem prvním a druhým § 2 podle zprávy výborové, nechť. zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavec první a druhý jest přijat ve znění zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce a soudr., aby v odstavci třetím § 2 nahrazeno bylo slovo »rozhoduje« slovem »rozhodne« a slova »ve lhůtě nejkratší« slovy »do 3Oti dnů«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavec tento jest přijat ve znění navrženém senátorem dr Brabcem a druhy.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Braboe, aby prvé tři odstavce § 3 byly škrtnuty a nahrazeny tímto zněním:

»Vyvlastňovati jest pozemky ve stavebním obvodu obcí při otevřených již komunikacích jako pokračování čtvrtí zastavěných, nebo výjimečně takové, k nimž se komunikace dají snadno zříditi bez větších nákladů. «

Z těchto pozemků jest vyvlastňovati především půdu neplodnou, ale ku zastavění způsobilou, než se sáhne k půdě plodné.

Pozemky jest vyvlastňovati v tomto pořadí:

a) půdu zabranou, pak fondů veřejných a pozemky obecní, pokud obec neprokáže, že jich potřebuje ku splnění svých veřejnoprávních úkolů,

b) pozemky »soukromé«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavec první až třetí § 3 přijaty jsou ve znění navrženém sen. dr Brabcem.

Kdo souhlasí s odstavcem čtvrtým a pátým § 3 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavce tyto jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby poslední odstavec § 3 byl škrtnut, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavec tento se škrtá.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby v § 4 na druhé řádce prvého odstavce bylo za slovo »úřad« vloženo v závorce »magistrát«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavec první § 4 přijímá se podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce.

Kdo souhlasí s odstavcem druhým, třetím a čtvrtým § 4 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To. jest většina. Odstavce tyto jsou přijaty podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s odstavcem prvním § 5 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. ).

To jest většina. Odstavec tento přijat jest podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s odstavcem druhým § 5 podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce, aby ve třetí řádce byla škrtnuta slova »zvláště také památkový úřad, jde-li o předměty historické neb umělecké ceny« a aby za slovo »zájemníci« položena byla tečka a vsunuta tato věta: »Mimo to budiž slyšen také památkový úřad, a jde-li o pozemky v obcích, vyjmenovaných v § 3 zákona ze dne 5. února 1920, č. 88 Sb. z. a n., státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavec tento přijímá se podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce.

Kdo souhlasí s odstavci 3. a 4. §u 5 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavce tyto přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby ve čtvrtém odstavci §u 5 vložena byla na třetí řádce za slovem: »úřadu« tato slova: »do nálezu magistrátu města municipálního k úřadu s plnou mocí pro správu Slovenska«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Doplněk tento se přijímá.

Kdo souhlasí se zněním §§ů 6 a 7 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragrafy tyto přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s odstavcem prvním §u 8 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. ).

To jest většina. Odstavec tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby v odstavci druhém §. u 8 ve čtvrté řádce slova »jemuž přísluší přednost, i obec« byla škrtnuta a nahražena slovy »do 14 dnů nebo obec do dalších 14 dnů«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavec tento přijímá se podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce.

Kdo souhlasí s odstavcem třetím §u 8 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavec tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby § 9 byl škrtnut a nahrazen tímto zněním: »v soudní úschovu budiž složeno 30 (třicet) procent náhrady jako jistota za část dávky z majetku původního vlastníka na vyvlastněny pozemek připadající. Složením přestává ručení pozemku za dávku z majetku podle §u 62 zákona o dávce z majetku ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n. Dávka stanovená zákonem. ze dne 6. února 1920. čís. 117 Sb. z. a n., v čl. I. § 1 pod č. 11 zrušuje se 1. červencem 1921 « - nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. § 9 přijímá se podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce.

Kdo souhlasí s § 10 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragraf tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby § 11 byl škrtnut a nahrazen tímto zněním: »Zákon ze dne 17. prosince 1919, č. 20 z roku 1920 Sb. z. a n., se zrušuje«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragraf tento přijímá se podle pozměňovacího návrhu sen. dr Brabce.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Löwa, aby § 12 zněl: »Spory z pracovního a služebního poměru v živnostech stavebních, jakož i v podnicích vyrábějících a dopravujících stavební hmoty, vyřizují se rozhodčími soudy (§ 16) «, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo souhlasí se zněním §u 12 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragraf tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 13 až 15 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragrafy ty přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Löwa a soudr., aby odstavce 1. a 2. §u 16 měly toto znění: »Rozhodčí soud jest povolán, aby rozhodoval o sporech z poměru pracovního, aby při tom vykládal smlouvy kolektivní a pokud tyto nestávají, aby stanovil podmínky pracovní.

V posledním případě buďtež brány za základ nálezu pracovní výkony, pracovní a životní podmínky dotyčného odvětví« nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí se zněním §u 16 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. § 16 přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Löwa a soudr., aby § 17 byl škrtnut, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest menšina. Návrh tento se zamítá.

Kdo souhlasí, aby § 17 byl přijat podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragraf tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí se zněním §§ 18 až 20 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se-)

To jest většina. Paragrafy ty přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí, aby § 21 zněl dle návrhu sen. Löwa a dr Wiechowskiho, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest menšina. Návrh se zamítá.

Kdo souhlasí, aby § 21 byl přijat podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. § 21 přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 22 až 28 dle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Tyto paragrafy přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. Löwa a soudr., aby v odstavci 1. §u 29 nahrazena byla cifra 150,000. 000 Kč slovy »15% výnosu losové výpůjčky«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest menšina. Návrh tento se zamítá.

Kdo souhlasí se zněním §u 29 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragraf tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 30 až 32 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragrafy ty přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí se zněním odstavce prvního §u 33 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavec tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby ve druhém odstavci §u 33 za slovo »bytů« vložena byla slova »v domě« a ve druhé větě téhož odstavce cifra »40« zaměněna byla cifrou »35«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Odstavec tento přijímá se podle návrhu sen. dr Brabce.

Kdo souhlasí se zbytkem §u 33, jakož i s §§ 34 až 36 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Tyto části zákona přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby v §u 37 v prvním odstavci ve třetí řádce za slovem »zápůjček« slova »dle ustanovení« nahrazena byla slovy »podle ustanovení«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Návrh sen. dr Brabce se přijímá.

Kdo souhlasí s §§ 38 a 39 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragrafy ty přiímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby odstavec první §u 40 byl škrtnut a nahrazen tímto zněním: »Na nemovitosti. na které byla poskytnuta podpora podle §u 32 čís. 1, lze v knihách pozemkových na dobu trvání záruky zapsati:

1. ve prospěch státu a obce, v níž je nemovitost, právo předkupní pro každé zcizení a

2. ve prospěch státu zákaz zcizení a zatížení« - nechť zvedne ruku. (Děje se-)

To jest většina. Odstavec tento přijímá se podle návrhu sen. Brabce.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby jako druhý odstavec §u 40 pojato bylo toto znění: »Na nemovitosti, na které byla poskytnuta podpora podle §u 32, č. 2., lze v knihách pozemkových zapsati ve prospěch státu na dobu 25 let zákaz zatížení nad ciferně určenou částku rovnou zajištěnému stavebnímu nákladu«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí se zbytkem §u 40 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Zbytek tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s §§ 41 až 44 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Paragrafy tyto přijaty jsou podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby v §u 45, v odstavci 1. ve druhé řádce bylo škrtnuto slovo »všech« a aby odstavec druhý tohoto paragrafu byl škrtnut. nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Návrh sen. dr Brabce se přijímá.

Kdo souhlasí s §§ 46 až 48 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Paragrafy tyto přijaty jsou podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby odstavec první §u 49 byl škrtnut a nahrazen tímto zněním: »Žádosti za povolení stavební buďtež stavebním, úřady vyřizovány nejdéle do 14 dnů«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Návrh sen. dr. Brabce se přijímá.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby v odstavci druhém §u 49 byla slova v poslední řádce »stejné lhůty« nahrazena slovy »stejnou lhůtu«, a v odstavci třetím v poslední řádce cifra »65« cifrou »64«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Návrh sen. dr Brabce se přijímá.

Kdo souhlasí s odstavcem čtvrtým a pátým podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Odstavce ty přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby v posledním odstavci §u 49 v poslední řádce nahrazena byla slova »s největším urychlením« slovy »do 4 neděl«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Návrh sen. dr Brabce se přijímá.

Kdo souhlasí s § 50 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Paragraf tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s odstavcem prvním § 51 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku (Děje se. )

To je většina. Odstavec tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s doplňkem sen. dr Brabce k tomuto odstavci, aby za slovo »předpisu« položena čárka a odstavec takto doplněn: »při čemž není vázán. příslušnými předpisy stavebních řádů, splní-li podmínky v odst. 2. «, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Návrh tento se přijímá.

Kdo souhlasí s odstavcem druhým §u 51. jakož i s §§ 52 až 57 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To je většina. Části tyto přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby v § 58 slova »stavby živnostenské a průmyslové« nahrazena byla slovy »jiné stavby než stavby obytných domů« nechť zvedne ruku. (Děje se. ).

To jest většina. Návrh tento se přijímá.

Kdo souhlasí s § 59 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragraf tento přijímá se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby § 59 doplněn byl tímto odstavcem: »Pokud o stavebním povolení podle dosavadních předpisů rozhodují politické úřady (administrativní vrchnosti), je zemská správa politická (na Slovensku a Podkarpatské Rusi župan) vždy poslední stolicí«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Doplňovací návrh sen. dr Brabce se přijímá.

Kdo souhlasí s §§ 60 až 61 ve znění podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragrafy tyto přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby § 62 zněl takto: »Úředníci oddělení pro stavební ruch v Praze, Brně, Bratislavě a Užhorodě buďtež jmenováni nebo se souhlasem zemského (správního) výboru (zemské správní komise) přidělovány dle možnosti z úředníků zemských«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Návrh tento se přijímá.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby v §u 63 škrtnuta byla slova »který jest povinen rozhodnouti v době nejkratší«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby v § 64 vynechána byla cifra »62«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí se zněním §u 64 podle zprávy výborové. nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragraf tento je přijat ve znění zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr. Brabce. aby za § 64 vložen byl nový § 65 v tomto znění: »Řízení v této hlavě předepsané jest zachovati u všech staveb obytných domů« a další paragrafy aby byly přečíslovány na 66 až 72, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí s §§ 66 až 69 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Paragrafy ty přijímají se podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr. Brabce, aby v § nyní 70 (dříve 69) byla v prvé řádce za slovo »hlavy« vložena slova »prvé a«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí se zněním § 71 (dříve 70) podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Návrh se přijímá.

Kdo souhlasí s návrhem sen. dr Brabce, aby v § 72 (dříve 71) nahrazeno bylo slovo »vládě« slovy »Ministrům sociální péče, veřejných prací, financí, vnitra, spravedlnosti a pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu«, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Návrh sen. dr Brabce se přijímá.

Kdo souhlasí s nadpisem zákona a úvodní formulí, jakož i s nadpisy jednotlivých hlav a paragrafů dle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Zákon s nadpisem, úvodní formulí, jakož i s nadpisy jednotlivých hlav a paragrafů přijímá se ve čtení prvém.

Ve smyslu § 55 jednacího řádu přikročíme ihned k hlasování ve čtení druhém.

Navrhují pp. zpravodajové nějaké textové změny?

Zpravodaj sen. Pánek: Přál bych si, aby v § 36, v odstavci prvém, ve čtvrté řádce za slovem »obmezeným« vloženo bylo místo čárky písmeno »a«. Jiných změn není.

Předseda: Kdo souhlasí s osnovou zákona právě přijatou ve čtení prvém i s korekturou. kterou učinil právě pan zpravodaj, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se. ).

To jest většina Osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí, jakož i nadpisy jednotlivých hlav a paragrafů přijímá se také ve čtení druhém.

Hodlám dáti hlasovati o 12 resolucích výborových v tištěné zprávě najednou.

Jest proti tomuto způsobu hlasování námitka? (Nebyla. )

Není jí. Žádám pány senátory, kteří souhlasí se 12 resolucemi vytištěnými ve zprávě výborové, aby zvedli ruku. (Děje se. )

To jest většina. Těchto 12 resolucí se schvaluje

Máme ještě další resoluce, které jsem byl přečetl. Přeje si snad slavný senát, aby tyto resoluce byly čteny? (Hlasy: Ne!)

Není tomu tak. Dám hlasovati o těchto resolucích jednotlivě.

Kdo souhlasí s resolucí p. sen. Jakubky a soudr., prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato jest schválena.

Kdo souhlasí s resolucí p. sen. Zavadila a soudr., prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato jest schválena.

Kdo souhlasí s resolucí pana sen. dr Reyla a soudr., prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. ).

To jest většina. Resoluce tato jest schválena.

Kdo souhlasí s resolucí výboru sociálně-politického, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato jest schválena.

Kdo souhlasí s resolucí výboru rozpočtového, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato se sohvaluje

Kdo souhlasí s resolucí p. s. en. Zulegera a soudr., prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato jest schválena.

Kdo souhlasí s resolucí p. sen. Lukeše a soudr., prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato jest sohválena.

Další resoluce jest resoluce sen. Thoře a soudr. o přísedících mzdových rozhodčích soudů. Kdo s touto resolucí souhlasí, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato se schvaluje

Dále jest resoluce p. sen. Thoře a soudr. o dohledu rozhodcích cenových soudů. Kdo s touto resolucí souhlasí, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato jest schválena.

Kdo souhlasí s resolucí p. sen. Thoře a soudr. k § 17, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato jest schválena.

Kdo souhlasí s resolucí p. sen. Trčky a soudr. k § 30, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato jest schválena.

Dále máme zde resoluci p. sen. Trčky a soudr. k § 39. Kdo s touto resolucí souhlasí, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. Resoluce tato jest schválena.

Dále jest resoluce p. sen. Trčky a soudr. k § 3, odst. 2. Kdo s touto resolucí souhlasí, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se. )

To jest většina. I tato resoluce jest přijata.

Přerušuji projednávání denního pořadu.

Sděluji, že do výboru sociálně-politického na místě sen. Jaroše nastupuje sen. Cholek.

Do výboru rozpočtového na. místě sen. Jaroše nastupuje sen. Havlena.

Do výboru kulturního na místě sen. dr. Fáčka nastupuje sen. dr Mareš, a na místě sen. dr Mayra-Hartinga nastupuje sen. dr Hilgenreiner.

Navrhuji, aby příští schůze konala se v úterý dne 8. března 1921 o 3 hod. odpolední s tímto

denním pořadem:

1. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny, aby byl dán souhlas ke zvýšení rozpočtových položek kapitoly: »Nejvyšší správní soud« na rok 1921 (tisk 568).

2. Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu sen. dr Karasa a soudr. na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních (tisk 552).

3. Zpráva výboru živnostensko-obchodního a národohospodářského o dodatečném schválení podle § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze. dne 3. prosince 1920, č. 631 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách piva (tisk 549).

4. Zpráva výboru živnostensko-obchodního a výboru národohospodářského o. dodatečném schválení podle § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 8. ledna 1921, č. 15. Sb. z. a n., o změně nejvyšších cen piva (tisk 550).

5. Zpráva výboru národohospodářského a živnostensko. obchodního o dodatečném schválení podle § 3 zák-ona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 19. listopadu 1920, č. 622 Sb. z. a n., o ceně marmelády a povidel z kampaně 1920/21 (tisk 551).

6. Zpráva výboru rozpočtového o návrhu sen. Folbera a soudr. na snížení daně z uhlí (tisk 554).

7. Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení podle § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 1. července 1920, č. 419 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách droždí (tisk 557).

8. Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení podle § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení ze dne 24. června 1920, č. 408 Sb. z. a n., kterým se zrušuje po případě mění nařízení vlády ze dne 9. prosince 1919, č. 646 Sb. z. a n., o zákazu používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku (tisk 558).

9. Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení podle § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 2. září 1920, č. 499 Sb. z. a n., o úpravě spotřeby obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a máku (tisk 559).

10. Zpráva výboru národohospodářského o dodatečném schválení podle § 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 25. června 1920. č. 404 Sb. z. a n. o přejímacích cenách obilí, luštěnin a plodin. olejnatých (tisk 560).

Jsou námitky proti tomuto mému návrhu? (Nebyly. )

Nejsou. Zůstane tedy při mém návrhu.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 8 hodin 27 minut večer. )