Předseda: Dám nejprve hlasovati o návrhu sen. Heckera a druhů, aby zpráva byla vrácena výborům k novému projednání; bude-li zamítnut, dám hlasovati o návrzích výborových.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Nebyly.) Není jich. Budu tudíž tak pokračovati.

Kdo souhlasí s návrhem p. sen. Heckera a druhů na vrácení zprávy výborům, nechť zvedne ruku. (Děje se.),

To jest menšina. Návrh jest zamítnut. (Německé výkřiky.)

Žádám pp. senátory, kteří souhlasí s návrhem výboru rozpočtového a živnostensko-obchodního; aby nařízení vlády bylo schváleno, nechť zvedne ruku. (Děje se. - Hluk na levici.) Prosím o klid.

To jest většina. Návrh jest přijat. Přikročíme k hlasování o resolucích, a to o každé zvláště.

Návrhy resolucí, které nejsou ve zprávě vytištěny, budou pak ještě přečteny. Nyní dám hlasovati o návrzích, které jsou tištěny ve zprávě výborové, a to nejprve číslo I. ve zprávě výboru rozpočtového.

Kdo souhlasí s resolucí čís. I. ve zprávě výboru rozpočtového, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se. - Sen. dr. Heller: Rozpočtového? To jest omyl!) Je to rozpočtový výbor, tam je chyba tisku.

To jest většina. Resoluce čís. I. rozpočtového výboru se schvaluje.

Prosím, kdo souhlasí s resolucí čís. II. rozpočtového výboru, aby pozvedl ruku. (Děje se.),

To jest menšina. Tato resoluce se zamítá.

Kdo souhlasí s resolucí čís. I. výboru živnostensko-obchodního, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tato resoluce výboru živnostensko-obchodního se přijímá.

Resoluce čís. II. výboru živnostensko-obchodního. Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

Tato resoluce jest přijata.

Čís. III. Kdo jest pro tuto resoluci, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tato resoluce se přijímá.

Dále vytištěná resoluce č. IV. Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce čís. IV. jest přijata.

Konečně čís. V. Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce čís. V. jest přijata.

Nyní dám hlasovati o resoluci sen. dra Ledebura č. 1. Prosím, aby byla přečtena.

Sen. tajemník dr. Šafařovič (čte)

a) Vláda se vyzývá, aby ustanovila prováděcím nařízením instanční cestu pro sporné případy.

b) Vláda se vyzývá, aby působila prováděcím nařízením na utvoření kontrolního orgánu pro likvidaci zásob bavlny.

Týž sbor měl by také zároveň rozhodovati v případech ohledu hodných."

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Resoluce se zamítá.

Dám hlasovati o druhé resoluci sen. dr. Ledebura a soudr. Prosím, aby byla přečtena.

Senátní tajemník dr. Šafařovič (čte):

"Na nákupu americké bavlny zúčastněný Svaz bank budiž vhodným způsobem vládou vybídnut, aby k sanaci bavlnářského průmyslu přispěl zlevněním provise a úroků případně refundací těchto poplatků."

Předseda: Kdo souhlasí s touto druhou resolucí pana sen. dr. Ledebura, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce je přijata.

Dám hlasovati o třetí resoluci sen. dr. Ledebura a soudr. Prosím, aby byla přečtena.

Sen. tajemník dr. Šafařovič (čte): "Vláda se vyzývá, aby co nejdříve uvolnila obchod s bavlnou a zbožím bavlněným."

Předseda: Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce tato se schvaluje.

Byly dnes tiskem rozdány tyto naléhavé interpelace:

Tisk 418. Naliehavá interpelácia sen. Matuščáka a súdruhov na ministra vnútra v záležitosti nezákonného postupu četnikov v obci Kišsag.

Tisk 429. Súrna interpelácia sen. Chlumeckého a súdr. na ministra vnútra v záležitosti násilného rozehnania soc.-demokratického sjezdu v Lubochni.

Tisk 500. Naléhavá interpelace sen. Lipperta, Spiese, Zulegera a soudr. na ministerstvo vnitra stran přehmatů některých osob v místě Sytnu u Stříbra ve věcech nastávajícího sčítání lidu.

Tisk 501. Naléhavá interpelace sen. Lipperta, Zulegera, Spiesse a soudr. na ministra vnitra stran zabavení německých letáků ke sčítání lidu.

Tisk 503. Naléhavá interpelace sen. Lipperta, Spiese, Zulegera a soudr. na ministra vnitra stran ztrácení a násilného odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekyřanech u Stříbra.

Žádám pp. senátory, kteří ve smyslu §u 68 jedn. řádu souhlasí s tím, aby o naléhavé interpelaci tisk 418 senátora Matuščáka a soudr. v záležitosti nezákonného postupu četníků v obci Kišsag zahájena byla rozprava, aby zvedli ruku. (Děje se.),

To jest většina. Naléhavost této interpelaci jest přiznána.

Žádám pp. senátory, kteří ve smyslu §u 68 jednacího řádu souhlasí s tím, aby o naléhavé interpelaci tisk 429 sen. Chlumeckého a soudr. v záležitosti násilného rozehnání sjezdu sociálně-demokratického v Lubochni zahájena byla rozprava, aby zvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Naléhavost této interpelaci jest přiznána.

Žádám pp. senátory, kteří. ve smyslu u 68 jednacího řádu souhlasí s tím, aby o naléhavé interpelaci tisk 500 sen. Lipperta, Spiese, Zulegera a soudr. stran přehmatů ve věcech nastávajícího sčítání lidu v místě Sytnu u Stříbra zahájena byla rozprava, nechť zvednou ruku. (Děje se.)

To jest většina. Naléhavost této interpelaci byla přiznána.

Žádám dále pp. senátory, kteří ve smyslu §u 68 jednacího řádu souhlasí s tím, aby o naléhavé interpelaci tisk 501 sen. Lipperta, Zulegera, Spiese a soudr. stran zabavení německých letáků ke sčítání lidu zahájena byla rozprava, nechť zvednou ruku. (Děje se.)

To jest většina. Naléhavost této interpelaci byla přiznána.

Žádám pp. senátory, kteří ve smyslu §u 68 jedn. řádu souhlasí s tím, aby o naléhavé interpelaci tisk 503 sen. Lipperta. Spiese, Zuleyera a soudr. stran skácení a násilného odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekyřanech u Stříbra zahájena byla rozprava, nechť zvednou ruku. (Děje se.)

To jest menšina. Naléhavost této interpelaci se nepřiznává.

Byl mně podán dostatečně podporovaný návrh sen. Jelinka a Chlumeckého, aby o interpelacích, jimž byla přiznána pilnost, zahájena byla debata již ve dnešní schůzi, a to nejprve.o interpelacích v záležitosti sčítání lidu a pak teprve o ostatních interpelacích. Není třeba je čísti? Přeje si toho někdo? (Nikdo se nehlásil.) Nepřeje.

Žádám pp. senátory, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby zvedli ruku. (Děje.se.) To jest většina. Návrh jest přijat.

Navrhuji, aby lhůta řečnická při první debatě o sčítání lidu stanovena byla tak, že připadne na klub čs. soc. demokraticky 1/4 hodiny, na klub republikánský 3/4 hodiny, na klub lidovců 3/4 hodiny, na klub nár. demokratický 3/4 hodiny, na klub čes. socialistů 3/4 hodiny, na klub něm. soc. demokratický 1/2 hodiny, na ostatní německé strany 11/2 hodiny.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh můj jest přijat.

Předseda: Slovo si vyžádal pan ministerský předseda. Uděluji mu je.

Ministerský předseda Černý: Slavný senáte! Na naléhavou interpelaci pánů senátorů Lipperta, Spiese, Zulegera a soudr. stran přehmatů některých osol. v obci Sytnu u Stříbra ve věcech sčítání lidu dovoluji si sděliti na základě výsledku konaného šetření toto:

Na začátku ledna t: r., tedy v době, kdy nebylo ještě toho zájmu o všeobecné sčítaní lidu, navštívil řídící učitel František Svoboda ze Sulislavi jako soukromá osoba v průvodu rolníka Pilvouska několik rodin v Sytnu, o nichž, jak se v interpelaci samé tvrdí, tušil, že jsou českého původu, a dotazoval se z vlastního zájmu na data narození, jakož i na národnost. Přirozeně nebyl nikdo povinen jmenovaného učitele do své domácnosti pustiti aneb jemu na dané otázky vůbec odpovídati. Že by v případech v interpelaci uvedených učitel Svoboda důrazně byl žádal zodpovědění svých otázek s pohrůžkou trestního řízení, nebylo posud konaným šetřením zjištěno. Je pouze prokázáno, že 3 osoby, které mu nezodpověděly otázku o národnosti, upozornil na to, že udají-li při úředním sčítáni něco falešného, budou vysazeny trestnímu řízení.

Z této zjištěné skutečnosti vychází posud konaným šetřením na jevo, že jde v tomto případě o samovolný čin soukromé osoby, který schvalovati nelze, který však, odbyv se dávno, před skutečným úředním sčítáním, nebyl v přímé souvislosti s úředním sčítáním lidu.

Že nejde zde o žádné úřední sčítání, bylo rodinám, které Svoboda navštívil, dobře známo. Jednání učitele Svobody také nikoho, koho navštívil, nikterak neznepokojilo, neboť každý dobrovolně dané otázky buď zodpověděl neb odpověď na ně odepřel. Nikdo proto neshledal také příčiny stěžovati si proti tomuto jednání Svobodově. Okresní správa politická dověděla se o věci teprve ú příležitosti této interpelace.

Nařídil jsem okresní politické správě, aby věc znova zevrubně vyšetřila a, shledáno-li bude v činu tom snad přestoupení. platných předpisů, ve smyslu zákona zakročila.

Také k naléhavé interpelací pp. senátorů Lipperta, Zulegera, Spiese a soudr. stran zabavení německých letáků ke sčítání lidu dovoluji si sděliti toto:

Okresní politická správa ve Stříbře zabavila leták vydaný okresním vedením strany "Bund der Landwirte" ve Stříbře s nadpisem: "Was muß ich von der am 16. Feber stattfindenden Volkszählung wissen", poněvadž ve dvou jeho bodech shledala skutkovou podstatu přečinu dle § 302 tr. z. (Hlasy: Slyšte!)

Konfiskace tato byla podle předpisu trestního.řádu oznámena státnímu zastupitelství v Plzni, které dalo tiskopis zabaviti a požádalo u sborového soudu L. instance v Plzni, aby zabavení bylo potvrzeno. Krajský, jakožto tiskový soud v Plzni konfiskaci potvrdil, ježto v bodech okresní správou politickou pozastavených shledal trestní skutek dle.§ 65, lit. a) a § 302 tr. z. (Hlasy: Slyšte!),

Z toho, co bylo uvedeno, vychází, že postup okresní správy politické ve Stříbře byl úplně správný a že není v té příčině důvodu, aby jí něco bylo vytýkáno.

Poněvadž zabavení bylo soudem potvrzeno, nepřísluší úřadům vnitřní správy další ingerence (Hlas: Tak jest!) na postup řízení soudního. Že letáky již vytištěné a okresní politickou správou zabavené byly,vydavateli odebrány, zakládá se zcela na platných předpisech, a nelze ani v té příčině postup okresní politické správy shledávati vadným.

Tajemník jmenované strany "Bund der Landwirte" dostavil se k okresní politické správě a žádal o vysvětlení provedené konfiskace, při čemž nazval jednání správce okresní správy politické terorem.

Pro tento výrok, který se stal v přítomnosti 2 svědků, podal přednosta okresní správy politické ve Stříbře na tajemníka Pfrognera v důsledku povinnosti v § 84. tr. ř. každému veřejnému úřadu uložené trestní oznámení, jehož průběh vymyká se každému dalšímu vlivu politických úřadů.

Nyní mi dovolte, abych ku sčítání lidu, které způsobilo jak v české žurnalistice, tak i v německé tolik různých podnětů a různých polemik, řekl několik otevřených všeobecných slov.

Vláda byla ve smyslu zákona při provádění sčítání lidu vedena toliko snahou. zjistiti objektivní pravdu a zajistiti každému občanu bez rozdílu národnosti volnost zodpovědění daných otázek, zejména pokud se týče národnosti, a uchrániti každého před zneužitím zákona osobami nepovolanými. Proti způsobu provádění sčítání lidu došly z české i německé strany stížnosti, které byly podrobeny co nejzevrubnějšímu šetření, a na základě jeho bylo vládou, co zákon ukládá, nařízeno. Převážná část jejich ukázala se bezpodstatnou, sčítání mělo průběh normální, klidný, nepoměrně klidnější, než poslední sčítání lidu v roce 1910. Část obyvatelstva byla celé týdny před sčítáním zneklidňována letáky a úmyslným překrucováním předpisů. Široké vrstvy obyvatelstva bez rozdílu národnosti však zachovaly při sčítání lidu úplný klid, takže panoval všude naprostý klid.

Opakuji, pánové, ještě jednou, že státní správa učiní veškerá opatření, aby zjistila naprosto objektivně spravedlivý postup při sčítání, lidu a nedala se ničím odvrátiti od vytčeného cíle, zjistiti sčítáním lidu objektivní pravdu. Cíle, myslím, že bylo úplně dosaženo, a výsledky sčítání lidu budou věrným obrazem skutečných poměrů. Prosím, aby toto prohlášení bylo vzato na vědomi. (Výborně! PotLesk.)

Předseda: Zahajuji debatu. K slovu přihlášeni jsou řečníci "pro": sen. Lisý, dr. Krupka, Hrubý, Lukeš, Havlena, Sokol, "proti": sen. dr. Naegle, Jelínek, Luksch, Hartl, Polach, Knesch a Hiibner.

Uděluji slovo prvnímu řečníku "proti" panu sen. dr. Naeglemu.

Sen. dr. Naegle (německy): Slavný senáte! Když v jiných kulturních zemích všeobecné sčítání lidu nepřekročuje věcný význam obyčejných statistických zjišťování, ježto především mají poskytnouti vědecký materiál pro statistika, lékaře a národohospodářského politika atd., a proto všude klidně a hladce se vyřizují bez zvláštních případů a rozčilení, nedávné sčítání lidu, které v zemi bylo provedeno, pobouřilo mysli nejvyšší měrou. Neboť při národnostních a politických poměrech v československém státě má sčítání lidu ráz politické záležitosti prvního řádu, poněvadž jeho výsledky měly býti základem k nastávajícím vysoce důležitým zákonodárným a správním opatřením. Od sčítání lidu mělo zejména záviseti, ve kterých obcích a okresech dosáhne národnostní menšina onoho procenta, jež jim poskytne dle jazykového zákona nárok na jazykové ohledy u soudů a správních úřadů. Dle přání duše českého lidu mělo sčítání lidu podati tendenčně důkaz o správnosti lží a nepravd, obsažených v pověstném Memoiru III. ve příčině národnostního rozčlenění tohoto státu, jako by byl státem jednotného národnostního rázu, tudíž státem výlučně národním a jako by nemohlo se mluviti o uzavřeném německém jazykovém území, nýbrž jakoby bylo tak zvané území kolonisační původním českým obyvatelstvem všude prostoupeno a jakoby poslední sčítání lidu z r. 1910 pod rakouským nátlakem bylo vyneslo uměle o jeden milion Němců více. Tak Olomoucká Národní jednota označuje, že jest úkolem sčítání lidu, aby dokázalo, že v českém státě vůbec není čistě německých okresů. Aby se toho docílilo, vymýšleny byly všelijaké pěkné prostředky a prostředečky: zimní manévry, lyžařské kursy, telefonní kursy atd., samozřejmě právě v německých jazykových územích. A "Prager Abendblatt", neoficielní vládní orgán, psal 12. února: "Němci a Maďaři vědí zcela dobře, že spravedlivé sčítání lidu v republice dokáže jejich nepatrný počet, že jejich nadutost bude u konce a že se cizina nyní musí přesvědčiti; jak jsou neoprávněnými německé a maďarské požadavky oproti československým zájmům: Podobně "Národní Politika" z 10. února v č. 40 a již v č. 8 z r. 1920 projevila roztomilou naději, že bude možno zmenšiti na základě výsledků sčítání lidu počet německých mandátu do Národního shromáždění. Při tom bylo s jedné strany přehlédnuto, že právě loňské povšechné volby do obecních zastupitelstev a do Národního shromáždění celkem potvrdily výsledky sčítání lidu z r. 1910 a národnostní poměry v zemi jasněji a správněji určily, neboť to se stalo tajným hlasováním, lépe než je možno aparátem sčítacím, který podléhá otevřeným vlivům. Proto se musíte také vy, pánové z české strany, nadíti a uvědomiti si, že výsledky sčítání lidu, pokud výsledkům tajného hlasování odporují, musí býti bezpodmínečně těmito výsledky opraveny.;.

Ačkoliv dle toho, co jsem řekl, politický ráz letošního sčítání lidu vystoupil zvláštní měrou, byly konány státními úřady přípravy ke sčítání lidu tak, že nás, Němce, naplnily největší nedůvěrou. Ani zákon o sčítání lidu ani oficielní nařízení o jeho, provedení neukazovaly věcnost, kterou pan ministerský předseda pro to uplatňoval.

Dle rakouského zákona o sčítání lidu a v jiných státech důležitost sčítání lidu, která spočívá na obcích, byla zde přenesena na politické úřady zřejmě proto, aby sta německých, případně nečeských obcí bylo předem zbaveno vlivu na sčítání a celé provedení téměř výlučně bylo dáno do českých rukou.

Prvotřídní odborník dr. Wilhelm Winkler, člen statistické centrální komise ve Vídni, pode obil věcné a klidné kritice v "Neue Freie Presse" československý zákon o sčítání lidu a k němu vydané prováděcí nařízení a došel k následujícím výsledkům: "Musíme bráti zřetel na rozbouřené vášně, jichž svědky byly poslední události, a na nevyprchané ještě vítězné nadšení Čechů, chceme-li si učiniti obraz o plném působení tohoto ustanovení."

K tomu poskytuje zákon o sčítání lidu a jeho prováděcí nařízení se svými mezerami a nejasnostmi výbornou příležitost. Není to žádná zákonodárná hudlařina,. ale naopak zákonodárné arcidílo pozoruhodné bystrostí, je to skvěle broušená dýka, jemně upletená oprátka, geniálně smíšený jed, způsobilý, aby v jednom dni odstranil beze stopy statisíce příslušníků národa. při tom prozrazuje "Národní Politika" ze dne 20. února, že vláda původně zamýšlela "spravedlivější" nařízení, ale bohužel ve prospěch Němců od toho upustila.

Také německý parlamentární svaz poznal včas nebezpečí, jakým hrozí Němcům "tato skvěle broušená dýka", a přednesl písemně i ústně vládě a českým parlamentárním stranám své oprávněné stížnosti a dotazy v pamětním spise ze dne 11. února 1921. Jmenovitě žádá se v něm, aby sčítání vykonávali dvojí komisaři, z nichž by byl v sudetských zemích vždy jeden Čech a druhý by musil býti Němec, takže by byla možna vzájemná kontrola. Tím by se předem vyloučila každá nepřípustnost a nezákonnost, zvláště co se týče vlivů národnostních. Dále bylo poukázáno, že statistický centrální úřad, v němž se stanoví a zpracovávají konečné výsledky sčítání lidu, jest složen téměř výlučně z českých úředníků, jejichž jednání uniká. dohledu německé veřejnosti. Z té příčiny je nutno, aby byl'přidělen tomu vysoce důležitému úřadu větší počet německých úředníků. Vůbec má býti ponecháno na vůli nečeským obyvatelům republiky, aby vysílali své důvěrníky, kteří by měli právo nahlédnouti do výkonu sčítání lidu ve všech jeho obdobích. Tatáž přání a požadavky přednesli ústně v konferenci předsedů také přítomní němečtí senátoři panu ministerskému předsedovi v delší debatě.

Při skutečně věcně a spravedlivě myslící vládě nebylo by potřebí těchto opětovných zakročení a interpelací. Vláda, která se představila v prvním projevu svého programu před oběma sněmovnami jako "Vláda zákona a právního pořádku", měla by také při sčítání lidu považovati za svou nejvyšší a první povinnost voliti onu cestu, která zajišťuje nejrychlejší a nejjistější, pokud možno nestranné a věcně správné provedení sčítání lidu. A tím by bylo nesporně ustanovení dvojích komisařů. Ale pan ministerský předseda vzpíral se vy trvale, aby splnil tento náš spravedlivý požadavek, a použil výmluvy, že je na podobná opatření pozdě. Ale bylo-li pozdě, což my, zástupcově německé národnosti, nemůžeme připustiti, proč tedy vláda, záleželo-li jí skutečně na tom, aby se provedlo sčítání lidu v klidu a pořádku zcela nestranně, nepřišla sama hned s počátku na myšlenku, ustanoviti dvojí komisaře různých národností?

Vláda také v tomto případě nám, Němcům, znemožnila, abychom považovali za prokázanou její dobrou vůli, že bude postupovati úplně spravedlivě a nestranně při sčítání lidu. Neboť předně nejen neodevzdala přípravy k sčítání lidu obcím a tím zamezila veškerým německým obecním zastupitelstvům při věci spolupůsobiti, nýbrž vydala je do rukou většinou fanaticky-šovinistických českých okresních hejtmanů, jejichž nesnášenlivost a nenávist vůči Němcům mnohdy do nebe volají. Připomínám na příklad okresního pašu v Trutnově a ve Stříbře, jejichž šovinistické hrdinské činy musily zde býti opětně předmětem našich interpelací. Jak velice záleželo vládě a celému jejímu okolí již při přípravách k sčítání lidu na uplatnění národnostních snah, ukazuje též přenášení těchto zájmů na půdu náboženskou, když při každém oficielním poučení a návodu o vyplňování sčítacího archu u § 9 v odstavci 10 ve větě: "U katolíků se zvláště uvede, jsou-li římsko- československo- řecko- nebo starokatolíci," slovo "československo-" bylo tištěno silným, proloženým písmem. Tím jest přece jasně vysloveno, že celé řízení sčítací jak v národnostním, tak také v náboženském ohledu mělo tendenčně nadržovati jistým skrytě i otevřeně prováděným propagačním snahám, nehledě k tomu, že jest zřejmým a úmyslným falšováním, mluví-li se o československo-katolické církvi, neboť právně není uznávána československo-katolická, nýbrž československá církev. Jestliže pan ministerský předseda zakročil dodatečně proti tendenční propagandě tak zvané národní církve československo-katolické, učinil tak teprve, jak mi bylo oznámeno, když byl s jiné strany pro toto neslýchané stranické počínání se strany státního oficielního věstníku dotazován. Ale právě dodatečné zakročení ministerského předsedy neosvětluje nic více a nic méně, než oprávněnost naší žaloby.

Za druhé vláda trpěla nebo nařídila. jak okresní hejtmanově ve Vrchlabí a Svitavě ve svých omluvách výslovně uvádějí, že v čistě německých nebo po většině německých městech a obcích výhradně neb téměř výhradně byli ustanoveni čeští sčítací komisaři, kteří měli na základě prováděcích nařízení téměř bezmeznou kompetenci. Líbí-li se jim na příklad nesprávné zodpovídání, týkající se národnosti samovolně opravovati, tím není jim ještě propůjčeno právo rozhodovací, které jim nepatří jako nejpodřízenějším orgánům sčítání lidu. K tomu neuměli mnozí sčítací komisaři německy ani čísti ani psáti, jak se tím na příkladu sčítací komisař Koudelka v Proseči před svědky výslovně vychloubal.

Ve Znojmě na příklad nebylo možno nalézti pro 26 sčítacích obvodů ani jediného Němce a toto ustanovení výlučně českých sčítacích komisařů bylo trpěno, ačkoliv v úředním výnose ze dne 23. prosince 1920 se praví, že mají býti v úvahu bráni pro funkci sčítacích komisařů a revisorů pouze ti, kteří se těší důvěře obyvatelstva bez rozdílu národností a poskytují záruku spravedlivého postupu. Přes to vydaly politické úřady vyhlášky, v nichž se výslovně praví: "Při návrzích má se bráti především zřetel na plnoleté úředníky české národnosti." Když byly dotyčné úřady volány k odpovědnosti pro tento zvláštní příkaz, prohlásily, že výměr byl dán z nařízení zemské politické správy. Přes to, že německé obyvatelstvo v tisících podáních stále a stále bylo nuceno si stěžovati na stranickost českých úředníků, vláda se odvažuje přímo naříditi, aby dána byla přednost českým úředníkům při provádění sčítání lidu a s druhé strany znovu prohlašuje, aby byli bráni v úvahu pouze ti sčítací komisaři a revisoři, kteří se těší důvěře obyvatelstva bez rozdílu národnosti. Nenapadne nás při tom známé okřídlené slovo: "Erkläret mir, Graf Örindur, diesen Zwiespalt der Natur." A nečetným německým sčítacím komisařům přiděleni, jako na příkladu v trutnovském okresu, ještě čeští výpomocní komisaři. Proč ne také opačně? Německý parlamentární svaz upozornil vládu na tento zlořád v pamětním spisu ze dne 11. února předložením bohatého materiálu, my, němečtí senátoři, opakovali jsme tytéž stížnosti v konferenci předsedů klubů. A co se stalo k nápravě? Nic. Vláda dala volný průběh znásilňování německého obyvatelstva českými komisaři. A tu se pan ministerský předseda odvážil zdůrazniti vůči nám, německým senátorům, že se jedná vládě jedině o pravdivé výsledky.

Vláda za třetí připustila, že se v četných německých okresech vykonávalo sčítání naprosto zbytečně soupisnými archy, jejichž vyplnění pak spočívalo v rukou dotyčného sčítacího komisaře. Nedosti na tom, že tím byly degradovány před celým světem dotyčné německé obce na kulturně méněcenné analfabety, byly na základě soupisného řízení otevřeny dokořán dveře vlivům, svévoli a násilnostem českých komisařů. Tak se sčítalo pomocí soupisných archu v celých politických okresech, prachatickém a. kraslickém, a v mnoha německých obcích v okresech: Aš, Broumov, Děčín, Dubá, Německý Brod, Dvůr Králové, Mnichovo Hradiště, Cheb, Německé Jablonné, Jáchymov, Kralovice, Krňov. V Olomouci na příklad bylo ze 72 sčítacích komisařů pouze 8 Němců, mezi revisory jediný Němec. Jak k tomu vláda přišla, aby zaměňovala tak četné inteligentní obyvatelstvo s bující negramotností východních zemí a stavěla je na stejnou úroveň? Jak shoduje se zase podobné jednání s prohlášením ministerského předsedy, že vláda nařídila pouze v ojedinělých případech sčítání pomocí soupisných archů? Ví pan ministerský předseda, že mnozí z těchto sčítacích komisařů, jako na př. v Děčíně činili své zápisy obyčejnou tužkou? Nechci vyvozovati žádných důsledků z těchto zápisků tužkou.

Ministerstvo národní obrany vyslalo krátce před sčítáním lidu české vojsko zvláště do německého území, samozřejmě, jak pan ministr národní obrany ujišťoval, ne aby působilo na výsledky sčítání lidu, ale k vůli právě v tomto okamžiku a zvláště v německém jazykovém území nutným manévrům, lyžařským kursům, telefonním kursům atd. Ale my Němci příliš mnoho myslíme na ony volební bataillony, houfně vysílané v době obecních voleb do německých obcí k volebním účelům, buďto, aby trvání české většiny předstíraly, nebo její skutečné číslo zveličovaly, což tehdy bylo pociťováno také v cizině jakožto evropský skandál, jemuž není rovno. Není tedy divu, že při takovýchto přípravách, založených částečně na přísném rozkaze, částečně trpěných vládou, praktické provedení sčítání lidu přímo překypovalo protiprávními, nezákonnými vlivy, samovůlí a znásilňování německého obyvatelstva českými sčítacími komisaři, z části za spolupůsobení četnictva. údaje, které nám dány na vědomí, jsou tak četné a veliké, že bychom celé hodiny, ba celé dny mohli zde o nich mluviti, aniž bychom je vyčerpali. A o kolika jiných podobných případech nebyli jsme zpraveni buďto vinou těžkopádností postižených osob, nebo že se podrobily, bohužel, vlivu českého teroru.

"Národní Listy" ve vydání ze dne 18. února t. r. čís. 48 vysmívaly se německému parlamentárnímu svazu a činily mu výtku, že ve svém provolání neuvedl ani jediný případ, aby také prakticky dokázal, že se Němcům při sčítání lidu stalo jakékoliv bezpráví. Německý parlamentární svaz upustil od předvádění dalších fakt jednoduše proto, že ve svém prvním provolání udal již 33 případů přehmatů a libovůle, a že přece již všechny německé časopisy tím byly přeplněny.

Aby také mně nebyla činěna podobná výtka, jakobych se pouze chvástal, budiž mi dovoleno k osvětlení posavadních vývodů podati slavnému senátu a vládě k úřednímu vyšetření několik málo přehmatů a aktů libovůle z praxe sčítacích komisařů. Je samozřejmé, že při výběru případu beru především ohled na svůj volební okres, Prahu. Avšak nemohu si odepříti, abych neupozornil také na několik typických případů ze vzdálenějšího venkova.

V Žatci na příklad přišel k válečné vdově Melami Krejčové, Mlýnská čtvrť, v domě pekařského mistra Jindřicha Havránka, čís. 683, český sčítací komisař, který, když četl české jméno německé ženy, ji napomínal, aby se hlásila jako Češka a aby posílala obě své děti do české školy. Když paní Krejčová odvětila, že je Němkou a její děti vůbec neumějí česky, nedal na to ničeho, přeškrtl ve sčítacím archu slovo "deutsch" a napsal na jeho místo slovo "česky". Paní protestovala energicky proti této neslýchané libovůli, ale nic nespomohlo. Po opětovném napomenutí, aby paní přece posílala své děti do české školy, že češi jsou nyní u vlády, opustil sčítací komisař byt. U jiné nájemnice v témže domě, jisté žehlířky, zkoušel znamenitý komisař tentýž manévr, ale bez výsledku. V Levonicích u Žatce zapsal nádeník Josef Brettschneider sebe a své čtyři nezletilé děti jako Němce, svou ženu jako Češku, to vše v dorozumění se ženou. Sčítací komisař Chalupský, železniční revident v Lišanech, přeškrtl však přes odpor rodičů označení "deutsch" u čtyř nezletilých dětí a zanesl je jako Čechy. Právě tak proměnil tentýž sčítací komisař služebnou Emilii Schmiedlovou v Levonicích na sčítacím archu proti její vůli z Němky v Češku. To vše můžeme čísti v "Saazer Anzeiger" ze dne 18. února.

Jak známo, byli odsouzeni němečtí starostové různých obcí na základě výměru ministerstva vnitra k vysokým peněžitým pokutám a do vězení, protože pořádali soukromé sčítání lidu. Tak starosta v Šumperku, v Moravském Šternberku, v Unčově atd. V odporu proti tomuto přísnému a rychlému odsouzení německých obecních starostů vychloubají se dokonce české listy jako "Národní Politika", "český Deník", že ve Vrchlabí, v Šumperku, v Sulislavi a v Sytně také s české strany byla provedena podobná soukromá sčítání. Ale o potrestání těchto českých kruhů dosud jsme ničeho neslyšeli ani nečetli.

V české obci Jezové, okres Bělá, dovolil si český sčítací komisař nezákonný přehmat, že veškeré německy vyplněné sčítací archy, a to byly všechny až na jeden, odmítl a o své újmě česky vyplnil. Podobně oznamuje "Duxer Zeitung" ze dne 25. února, že v Postoloprtech sčítací komisař Hájek dal na srozuměnou způsobem nikterak nejasným jisté chudé válečné vdově, odkázané na skrovnou státní podporu a trafiku, že by mohlo míti pro ni špatné následky, nepřihlásí-li sebe a své děti k české národnosti a nebude-li je posílati do české školy. Při tom zašel tento cituplný člověk ve svých jemných narážkách tak daleko, že utýraná žena klesla nakonec do mdlob a byla zachvácena těžkými křečemi.

Vůbec vyhrožovalo se v nesčíslných případech osobám v odvislém povolání, že své místo ztratí, nepřihlásí-li se k českému národu, ba dokonce nezmění-li již zanesené přiznání národnosti. Sčítací komisaři také samovolně zápisy o národnosti přeškrtávali a českými nahražovali bez svolení dotyčných osob, zločiny to, které jednak jako vydírání, jednak jako zneužití moci úřední lze kvalifikovati. Neboť § 20 prováděcího nařízení praví výslovně, že sčítací komisař smí provésti změnu týkající se národnosti pouze se svolením dotyčné osoby a že k tomu musí obdržeti její podpis.

Ve Svitavě přivedli to sčítací komisaři svými samovolnostmi a vyhrůžkami tak daleko, že tamější okresní hejtman dr. Hovůrka byl nucen proti nim zakročiti. Neméně pobuřujícím a protizákonným musilo býti jednání českých komisařů v převážně německé obci Kocléřově v okrese královédvorském, jak zde podaná interpelace sen. Kiesewettera a soudr. zevrubně prokazuje. Komisaři si dovolili dáti obsaditi obec vojskem a provésti různá zatčení. (Výkřiky německé: Slyšte! Slyšte!)

Téměř ve všech obcích okresu Unčova, rovněž v mnoha místech okresu Stříbrského objevilo se několik duí před sčítáním lidu četnictvo, v Dolní Moravici český legionář, pohraniční stráží přidělený, u všech osob, které mají česky znějící jméno nebo jejichž rodiče a předkové pocházeli z českých krajů, vyvozoval z toho příslušnost dotyčných osob k české národnosti, vyzýval je, aby se hlásili jako Češi a zanesl je do jakési listiny. Proti podobným lidem se jmény česky znějícími postupováno při sčítání samém pod hrozbou násilím za přibrání četnictva, tak na př. v Horní Rokytě, Dolní Rokytě a Dolní Krupé. V Pohořelicích objevilo se dokonce četnictvo s nasazenou zbraní, aby jistého Semeráda navrátilo české národnosti. Ve Vidochově revisor přepsal české ženy německých mužů, které se dobrovolně zapsaly jako Němky, na českou národnost, proti tomu však německé ženy českých mužů nikoliv, přihlásily-li se jako Češky. A nejenom před sčítáním lidu a při něm, ale ještě nyní po sčítání provádějí se podobné odsouzeníhodné počešťovací praktiky přehojně. Politická okresní správa v Podbořanech rozeslala po sčítání lidu všem obyvatelům téměř čistě německého okresu podbořanského, kteří mají česky znějící jméno nebo pocházejí z české krajiny, následující obsílky: "Pán, případně paní X..... má se dne.... března 1921 o.... hodině dostaviti osobně k podepsanému úřadu za účelem výslechu pro nesprávné udání národnosti při sčítání lidu a přinésti s sebou tuto obsílku. Politická okresní správa v Podbořanech. V zastoupení okresního hejtmana: Dr. Maran." Tyto obsílky byly poslány asi 500 osobám v okresu podbořanském. Kolik okresních hejtmanů v jiných okresích vydalo z přílišné horlivosti ve službě podobný výměr? Tedy ještě dodatečně má se výsledek sčítání lidu úředně polepšiti, vlastně pohoršiti! Slyšeli jsme nebo četli jsme, že někde sčítací komisař nebo revisor nebo okresní hejtman domlouval někomu, kdo má německé jméno, pochází z německé krajiny nebo má předka Němce, aby se bezpodmínečně přihlásil jako Němec, zapsal-li se jako Čech? Můžete mi udati jeden takový případ?

Ze všech částí říše jsou známy četné případy, že sčítací komisaři nepřijímali německy vyplněné sčítací archy, dotyčnou stranu dali předvolati, ba v mnoha případech vůbec upustili od provedení sčítání, ačkoliv pan ministerský předseda výslovně prohlásil, že vyplnění sčítacích archů v německé řeči jest přípustné a platné. Samozřejmě byli sčítací komisaři též povinni přijímati podobné německy vyplněné sčítací archy. Neboť jak lze s rozumem žádati, aby strana podepsala česky vyplněný sčítací arch, když mu nerozumí, zvláště když zároveň nesprávná udání podléhala trestu?

I zde ve Velké Praze byly hlášeny nesčetné případy podobných přehmatů, jichž se dopustili sčítací komisaři. V pátek dne 18. února v 9 hodin dopoledne přišel k pedelovi filosofické fakulty německé university Frankovi sčítací komisař Václav Stradist a vzpíral se zprvu přijmouti od ženy pedelovy, pak od přivolaného pedela samotného, německy vyplněný sčítací arch. Ježto pedel odepřel požadavek, aby podepsal komisařem česky vyplněný arch, odešel komisař, aniž by vůbec sčítací arch vzal s sebou, udávaje, že mu bylo od starosty dr. Boxy nařízeno, aby nepřijímal německy vyplněné archy. Ale rozmyslil si to později, a když přišel v 11 hodin znovu, spokojil se s německy vyplněným archem.

Od jisté vdovy v Divišově ul. čís. 6 na Vinohradech, jejíž dcera jest zaměstnána na německé universitě a která jak po svých rodičích, tak po svém muži má čistě německé jméno, žádal sčítací komisař, aby se zapsala jako Češka, protože mluví dobře česky a pochází z Roudnice; českého města. Když se vzpírala, hrozil jí, že ji předvolá na komisařství. Zle si vedl sčítací komisař Horáček, povoláním stavební sekretář města Prahy, který sbíral soupisy v okrsku na Hradčanech. Přetrhl svévolně, aniž by se na protesty německých stran ohlížel, německé záznamy a vyplnil sčítací archy čistě česky, při čemž se dovolával nařízení ministerstva vnitra. Na dotaz, který ministerský rada v ministeriu mu udělil toto nařízení, Horáček odpověděl: "Po tom vám nic není."

V jistém bytě na Vinohradech sčítací komisař shledal nejprve závadným, že se vychovatelka zapsala německy, ačkoliv měla české jméno. Rovněž činil výtku ošetřovatelce z Vídně, která od nějakého času byla přítomna k vůli ošetřování těžce nemocné paní domu, že je tu pouze proto, aby působila na výsledek sčítání. Konečně bylo závadným pro fanatického komisaře, že se členové rodiny přihlásili jako Němci a ne jako židé, ačkoliv se zapsali jako příslušníci israelitského vyznání. Pro Boha, což pak se provádí sčítání lidu také proto, aby sčítací komisaři dělali průkopníky židovsko-národního hnutí? Více si nemohla troufati nenávist proti Němcům u těchto státem stanovených orgánů. A tu chcete zapírati, že sčítací komisaři nebyli ve službách šovinistické, štvavé politiky národní? Jak již profesor dr. Kafka ve sněmovně vyložil, prohlásil komisař jisté panské, která se hlásila k německé národnosti a přes domluvy komisaře na tom trvala, že musí s ní zvláště vyjednávati, v rodině že to nemůže učiniti, aby proto přišla k němu do bytu. V každém případě bylo toto pozvání při nejmenším protizákonné. V Praze VII. v Ovenecké ulici čís. 7 jistý sčítací komisař, k tomu ještě profesor, vzpíral se přijmouti u tří nájemníků německy vyplněné archy, odvolávaje se na úřední pokyny, a začal ihned vyplňovati přinesené české formuláře. U dvou nájemníků podařil se mu tento manévr a dosáhl podpisů, u třetího nikoliv, za to napsal do česky vyplněného formuláře poznámku: "Odepřel podpis" a vzal si jej. Paní Anna Arlt, Balbínova ul. čís. 13, oznámila, že jí činil sčítací komisař prudké výčitky, že udává národnost německou, ačkoliv bydlí již 20 let v Praze. Rovněž bylo mu na závadu přihlášení k římsko-katolické církvi. Pánům Adolfu Siebeneicherovi a Ludvíku Pückelovi, Praha VII., Vinařská ul. č. 38, vytýkal sčítací komisař, že jedí český chléb a přece se hlásí k německé národnosti. U pí. Weberové, Smíchov, Presslova ul. čís. 28, bydlí vysokoškolský studující Josef Hoffmann. Sčítací komisař, který se 21. února v bytě objevil, vyškrtl přes protesty majitelky bytu v nepřítomnosti Hoffmannově jeho jméno, resp. celý zápis Hoffmannův na sčítacím archu. U pana dr. Raubitscheka, Praha I, Jakubská ul. čís. 1, zdráhal se komisař Vrátil přijmouti dvojjazyčný a německy vyplněný arch a žádal, aby služebná, Češka, místo pána domu vyplnila archy česky. Když pán domu protestoval, dal mu komisař obeslání na komisařství. U paní Landsmannové, Vinohrady, Sladkovského ul. čís. 8, je na návštěvě její dcera, paní dr. Popperová z Hamburka. Sčítací komisař pozval tuto dámu na komisařství, kde ji nejhrubším způsobem potupil a vytkl jí, že přijela do Prahy jen proto, aby české věci při sčítání lidu škodila. Služebná Paula Balaszová v Bubenči, Ovenecká čís. 30, byla na základě svých vlastních udání zapsána svým zaměstnavatelem jako Maďarka. Sčítací komisař nahlédl 16. února do její maďarské služební knížky a žádal konečně, aby mezi čtyřma očima mohl mluviti se služebnou, při čemž se mu podařilo vymoci její podpis pro změnu "maďarské" ve "slovácké". Rovněž uvedl v pochybnost německou národnost paní domu, ačkoliv její otec a matka byli Němci, protože mluvila plynně česky. A vůči těmto četným pokusům o zastrašení, násilnostem a přehmatům českých sčítacích komisařů, jejichž terorem trpěla téměř každá druhá německá rodina v Praze, odvážil se také ještě vládou vydržovaný "Prager Abendblatt" posmívati se nám Němcům pro naše nezbytné pokusy o obranu, když psal bezprostředně po provedení sčítání lidu "Slyšeli jsme několik podrážděných řečí o znásilňování a utlačování, o tyranství, a dokonce i mírové smlouvy versailleské se musilo zneužíti, aby se konečně ukázalo, že se zase jednou trochu hrálo divadlo." To psal "Prager Abendblatt".

Když se množily případy, že německy psané archy sčítací nebyly přijímány, ba dokonce, jak nám bylo sděleno, že přijaté již archy sčítací byly stranám vráceny, protože byly vyplněny německy, interpelovali jsme my, němečtí senátoři, v konferenci předsedů klubů pana ministerského předsedu, není-li ochoten učiniti přítrž tomuto nezákonnému jednání tím způsobem, aby vláda dodatečně přísně připomněla sčítacím komisařům povinnost přijímati německy vyplněné sčítací archy, že jé to tím více povinností vlády, ježto mnohý sčítací komisař se dovolával pro své nezákonné chování domnělého nařízení ministrova. Ministerský předseda odmítl tento popud a prohlásil, že instrukce jsou jasné a že by bylo nepřípustno vydávati instrukce nové. Když již přes tyto instrukce, které pan ministerský předseda chválil jako zcela jasné, děly se tak četné přehmaty a nezákonnosti sčítacích komisařů, tu nezbývá než dvojí možnost: buďto že sčítací komisaři přes to nebyli schopni těmto jasným instrukcím porozuměti, anebo že tu byl proti nám Němcům zlý úmysl.

Víte všichni, dámy a pánové, že nesčetné přehmaty a násilnosti, které se udály při sčítání lidu a z nichž jsem si dovolil podati pouze malý výběr, vyvolaly bezmezné rozčilení mezi německým obyvatelstvem tohoto státu. My, povolaní zástupci německého lidu nemůžeme a nesmíme opomenouti, abychom tomuto rozčilení nedali výrazu zde, na povolaném místě v tomto slavném senátě, a abychom nepřednesli nejvážnější stížnost na nejnovější útisk německého lidu, na zřejmé falšování počtu německého obyvatelstva v tomto státě. Celá domovina a cizina mají tudíž slyšeti a vzíti na vědomí, jak se zde v zemi inscenuje t. zv. sčítání lidu. My Němci nikdy neuznáme výsledek sčítání lidu ze dne 16. února s ohledem na nesčetné, zde vylíčené události. Máme spíše korektiv ve výsledku obecních voleb a voleb do Národního shromáždění z minulého roku.

Jak známo, má znak tohoto státu heslo "Veritas vincit - pravda vítězí". Myslím, že se nedopouštím žádné nepravdy ani přehánění, tvrdím-li, že jako v mnoha jiných příležitostech, tak rovněž při sčítání lidu nebylo toto heslo pravdy a poctivosti kmotrem. Ale věřte mi, musí přijíti den, kdy také v tomto státě zvítězí nezastřená, ale plná, čistá pravda. (Souhlas a potlesk něm. senátorů.)