Těsnopisecká zpráva

o 47. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 15. března 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva

Dovolené

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Jednací zápisy o 43. a 44. schůzi schváleny

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o návrhu sen. dr. Karasa a soudr. na úpravu služebních požitků zřízenců obecních a okresních (tisk 552)

Řeč zpravodaje sen. Lukeše

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

2. Zpráva výboru technicko-dopravního o vládnom návrhu zákona, ktorým sa sriaďuje Riaditeľstvo československej štátnej dunajskej plavby v Bratislave (tisk 574)

Řeč zpravodaje sen. Roháčka

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

3. Zpráva I. výboru ústavně-právního a II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona, kterým se zavádí 24hodinové počítání času (tisk 578)

Řeč zpravodaje sen. Dědice

Řeč zpravodaje sen. dr. Brabce

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresní politické správy v Sušici za svolení ku trestnímu stíhání sen. Štelcla pro přestupek § 17 čis. 5 nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. června 1920, č í s. 390 Sb. z. a n. (tisk 570)

Řeč zpravodaje sen. dr. Procházky

Návrh výboru imunitního přijat

5. Zpráva živnostensko-obchodního výboru o dodatečném schválení ve smyslu §u 3 zák. z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 24. června 1920, čís. 406 Sb. z. a n., o úpravě výroby a obchodu s bavlněným zbožím (tisk 569)

Řeč zpravodaje sen. Thoře

Návrh výboru živnostensko-obchodního přijat

6. Zpráva výboru I. živnostensko-obchodního a II. výboru technicko-dopravního o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zákona z 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n., vládního nařízení ze dne 20. srpna 1920, čís. 491 Sb. z. a n., o zákazu přeregistrování a prodeje československých říčních lodí do ciziny (tisk 575)

Řeč zpravodaje sen. dr. Přikryla

Návrh výborů živnostensko-obchodního a technicko-dopravního přijat

7. Zpráva rozpočtového výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. října 1920 vydaného podle § 3 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n., o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr pod zárukou státu a jednotném súčtování zahraničního obchodu s bavlnou a bavlněným zbožím (tisk 444)

8. Zpráva výboru živnostensko-obchodního o nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. října 1920, čís. 566 Sb. z. a n., o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr pod zárukou státu a jednotném súčtování zahraničního obchodu s bavlnou a bavlněným zbožím (k čís. tisku 444)

Přijat návrh předsedův na současné projednávání 7. a 8. odstavce

Řeč zpravodaje sen. dr. Karasa

Řeč zpravodaje sen. Thoře

Stanovena řečnická lhůta

Řeč sen. K. Friedricha

Řeč sen. Heckera

Řeč sen. dr. Ledebura

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje sen. dr. Karasa

Návrh sen. Heckera na vrácení zprávy výboru se zamítá

Návrh výboru rozpočtového a živnostensko-obchodního schválen

Hlasování o resolucích

Naliehavá interpelácia sen. Matuščáka a súdruhov na ministra vnútra v záležitosti nezákonného postupu četnikov v obci Kissag (tisk 418)

Naléhavost interpelaci přiznána

Súrna interpelácia sen. Chlumeckého a súdr. na ministra vnútra v záležitosti násilného rozohnania soc.-demokratického sjazdu v Lubochni (tisk 429)

Naléhavost interpelaci přiznána

Naléhavá interpelace sen. Lipperta, Spiese, Zulegera a soudr. na ministerstvo vnitra stran přehmatů některých osob v místě Sytnu u Stříbra, ve věcech nastávajícího sčítání lidu (tisk 500)

Naléhavost interpelaci přiznána

Naléhavá interpelace sen. Lipperta, Zulegera, Spiese a soudr. na ministra vnitra stran zabavení německých letáků ke sčítání lidu (tisk 501)

Naléhavost interpelaci přiznána

Naléhavá interpelace sen. Lipperta, Spiese, Zulegera a soudr. na ministra vnitra stran skácení a násilného odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekyřanech u Stříbra (tisk 503).

Naléhavost interpelaci nepřiznána

Přijat návrh sen. Jelinka a Chlumeckého na zahájení rozpravy o interpelacích v dnešní schůzi

Stanoveny lhůty řečnické o rozpravě v záležitosti sčítání lidu

Prohlášení ministerského předsedy Černého ve věcech sčítání lidu

Řeč sen. dr. Naegle

Řeč sen. Hrubého

Řeč sen. Jelinka

Řeč sen. dr. Krupky

Řeč sen. Luksche

Řeč sen. Lisého

Řeč sen. Hartla

Řeč sen. Lukeše

Řeč sen. Polacha

Řeč sen. Sokola

Řeč sen. Knesche

Řeč sen. Havleny

Řeč sen. Hübnera

Stanoveny řečnické lhůty v rozpravě o událostech na Slovensku.

Prohlášení ministerského předsedy Černého o událostech na Slovensku

Řeč sen. Chlumeckého

Řeč sen. Klofáče

Řeč sen. Niessnera

Řeč sen. Roháčka

Řeč sen. Matuščáka

Řeč sen. Zimáka

Prohlášení ministerského předsedy Černého schváleno

Tiskem rozdáno

Stanovena doba příští schůze

Příloha