(Schůze zahájena v 1 hod. 25 min. ráno.)

Přítomni:

Předseda: Prášek.

Místopředsedové: Kadlčák, Klofáč. Niessner. dr Soukup.

Zapisovatelé: dr Přikryl, dr Stojan. 112 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr Procházka, dr Šusta.

Z kanceláře senátní: senátní tajemník dr Šafařovič. jeho zástupci dr Bartoušek a dr Trmal.

Předseda (zvoní): Zahajuji 48. schůzi senátu.

Udělil jsem dovolenou pro 46., 47. a 48. schůzi sen. Jarošovi, pro 47. a dnešní schůzi sen. Hybšovi, Lažovi, dr Kovalikovi, Ružiakovi, dr Soukupovi, dr Vlčkovi a Hyršovi.

Z předsednictva přikázáno:

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Výboru rozpočtovému:

usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Bechyně, dr Frankeho, dr Rašína, Šrámka, Švehly a soudr. na vydání zákona o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé (tisk 613).

Předseda: Navrhuji, aby výbor projednal tuto věo ve lhůtě 24 hodin.

Jsou proti tomuto návrhu námitky? (Nebyly.) Nejsou. Lhůta jest přijata.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Výboru ústavně-právnímu:

usnesení poslanecké sněmovny o pozměňovacím návrhu posl. Udržala, Stivína, dr Frankeho, Šrámka, dr Lukavského, Mlčocha a druhů ke zprávě ústavního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic, obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejících (tisk 614).

Předseda: Navrhuji, aby výbor podal zprávu o této věci ve lhůtě 24 hodin.

Jsou proti tomu námitky? (Nebyly.)

Nejsou. Lhůta jest přijata.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Výboru sociálně-politickému: usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (tisk 615).

Předseda: Navrhuji, aby výbor projednal tuto věc ve lhůtě 24 hodin.

Jsou proti tomu námitky? (Nebyly.)

Nejsou. Lhůta jest přijata.

Navrhuji, aby příští schůze konala se dnes, ve středu dne 16. března 1921 o 3. hodině odpoledne s tímto

denním pořadem:

1. Druhé čtení zprávy výboru technicko-dopravního o vládnom návrhu zákona,ktorým sa sriaďuje Riaditeľstvo československej štátnej dunajskej plavby v Bratislave (tisk 574).

2. Druhé čtení zprávy I. výboru ústavněprávního a II. výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona, kterým se zavádí 24hodinové počítání času (tisk 578).

3. Zpráva výboru zahraničního a výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 423), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem sjednaná v Bernu dne 6. března 1920 (tisk 555).

4. Zpráva sociálně-politického výboru stran usnesení poslanecké sněmovny (t. 521) o vládní osnově zákona (t. 1130), kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i návrhů posl. dr Matouška, Bergmana, dr Lukavského a druhů na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku atd. (t. 679) - (tisk 573).

5. Zpráva národohospodářského výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (t. 1298), upravující starší smlouvy o těžbě dříví (t. 1517) - (tisk 587).

6. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu.zákona o dopravních daních (tisk 592).

7. Zpráva kulturního výboru o návrhu členů senátu Národního shromáždění republiky Československé dr Witta, Cingra, Špery a soudr. na zahájení přípravných prací k převzetí dívčího lycea ve Sl. Ostravě zcela do státní správy a na přeměnu jeho ve vyšší ref. reál. gymnasium (tisk 593).

8. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921 (t. 533) - (tisk 597).

9. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu zákona o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a o úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i poplatků přímo placených (tisk 598).

10. Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu (t. 414) ve věci osnovy zákona o zřízení akt. úředníků u báňských úřadů (tisk 601).

11. Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona o omezení práva stěhovacího (tisk 604).

12. Volba delegáta pro mezinárodní parlamentní konferenci obchodní v Lisaboně.

Jsou proti tomuto mému návrhu námitky? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 1 hod. 30 min. ráno.)