Těsnopisecká zpráva

o 49. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 16. března 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Schválen jednací zápis o 45. schůzi

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy výboru technicko-dopravního ovládnom návrhu zákona, ktorým sa sriaďuje Riaditeľstvo československej štátnej dunajskej plavby v Bratislave (tisk 574)

Řeč zpravodaje sen. Roháčka

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

2. Druhé čtení právy l. výboru ústavně-právního a lI.výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona, kterým se zavádí 24hodinové počítání (tisk 578)

Zpravodajové sen. Dědic a dr Brabec vzdali se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

3. Zpráva l. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 423), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem, sjednaná v Bernu dne 6. března 1920 (tisk 489)-(tisk 555).

Řeč zpravodaje sen.dr Krupky

Zpravodaj sen.Hucl vzdal se slova

Návrh výborů přijat

4. Zpráva sociálně-politického výboru stran usnesení poslanecké sněmovny (tisk 521) o vládní osnově zákona (tisk 1130), kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i návrhů posl. dr Matouška, Bergmana, dr Lukavského a druhů na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a t. d. (tisk 679)-(tisk 573)-odsunuta

5. Zpráva národohospodářského výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1298), upravujícího starší smlouvy o těžbě dříví (tisk 587).

Řeč zpravodaje sen. Lisého

Osnova zákona přijata v prvním čtení

6. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o dopravních daních (tisk 592)

Řeč zpravodaje sen. dr Karasa

Osnova zákona přijata v prvním čtení

7. Zpráva kulturního výboru o návrhu sen. dr Witta. Cingra, Špery a soudr. na zahájení přípravných prací k převzetí dívčího lycea ve Sl. Ostravě zcela do státní správy a na přeměnu jeho ve vyšší ref. reál. gymnasium tisk 593)

Řeč zpravodaje sen. Smrtky

Řeč sen. Polacha

Zpravodaj sen. Smrtka vzdal se doslovu

Přijaty dvě resoluce kulturního výboru

8. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921 (tisk 533) - (tisk 597)

Řeč zpravodaje sen. dr Fáčka

Osnova zákona přijata v prvním čtení

9. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu zákona o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i poplatků přímo placených (tisk 598)

Usnesena jednotná rozprava a lhůta 1/2 hodiny k projednání

Řeč zpravodaje sen. dr Fáčka

Osnova zákona přijata v prvním čtení

Řeč zpravodaje sen. dr Fáčka

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Resoluce rozpočtového výboru přijaty

10. Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu (tisk 414) ve věci osnovy zákona o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů (tisk 601)

Řeč zpravodaje sen. dr Brabce

Osnova zákona přijata v prvním čtení

11. Zpráva sociálně-politického výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o omezení práva stěhovacího (tisk 1441 posl. sněm.)a návrhu sen. dr Witta a soudr. na vydání zákona, jímž se omezuje právo stěhovací (tisk 604)

Řeč zpravodaje sen. Ecksteinové

Řeč sen. dr Wiechowskiho

Doslov zpravodaje sen. Eoksteinnové

Osnova zákona přijata v prvním čtení

12. Volba delegáta pro mezinárodní parlamentní konferenci obchodní v Lisaboně

Navržený kandidát dr Soukup zvolen

Projednávání denního pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výboru ústavně-právnímu

Změny ve výborech

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha