(Schůze zahájena v 6 hod. 25 min. večer.)

Přítomni:

Místopředsedové: Kadlčák, Klofáč, Niessner, dr Soukup.

Zapisovatelé: dr Vlček, dr Stojan.

112 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr Burger, dr Fatka, dr Kovařík.

Z kanceláře senátní: senátní tajemník dr Šafařovič. jeho zástupci dr Bartoušek a dr Trmal.

Místopředseda Kadlčák (zvoní): Zahajuji schůzi.

Udělil jsem dovolenou na zítřek a pozítří sen. dr Koperniczkému a dr Hilgenreinerovi.

Z předsednictva přikázáno:

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Výboru rozpočtovému:

1. usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o státní investiční půjčce dopravní (tisk 628),

2. usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského (tisk 627).

Místopředseda Kadlčák: Navrhuji, aby výbor o těchto věcech podal zprávu ve lhůtě 24 hodin.

Jest proti této lhůtě námitka? (Nebyla.)

Není. Lhůta jest přijata.

Navrhuji, aby příští schůze konala se zítra, ve čtvrtek dne 17. března 1921 o 4. hod. odpolední s tímto

denním pořadem:

1. Druhé čtení zprávy I. výboru zahraničního a II. výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 423), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem, sjednaná v Bernu dne 6. března 1920 (tisk 555).

2. Druhé čtení zprávy národohospodářského výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1298), upravujícího starší smlouvy o těžbě dříví (tisk 587).

3. Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o dopravních daních (tisk 592).

4. Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921 (tisk 597).

5. Druhé čtení zprávy sociálně-politického výboru o vládním návrhu (tisk 414) ve věoi osnovy zákona o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů (tisk 601).

6. Druhé čtení zprávy sociálně-politického výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o omezení práva stěhovacího (tisk 1441 posl. sněm.) a návrhu dr Witta a soudr. na vydání zákona, jímž se omezuje právo stěhovací (tisk 604).

7. Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny o vládní osnově zákona, kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i návrhů posl. dr Matouška, Bergmana, dr Lukavského a druhů na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (tisk 573).

8. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb. z. a n. (tisk 605).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Táboře, aby senátor Josef Šáda byl vydán ke stíhání pro přestupek §u 13 zákona z 15. listopadu 1867, čís. 135 ř. z. (Čís. 1693 Předs.) - (tisk 608).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Svitavách za svolení k trestnímu stíhání senátora Frant. Jessera pro zločin podle §u 65 tr. z. a přečin podle §u 302 tr, z. (Čís. 1339 Předs.) (tisk 616).

11. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas k trestnímu stíhání senátora Hartla pro zločin podle §u 65 a, b, tr. z. (Číslo 1132 Předs.) - (tisk 617).

12. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Bechyně, dr Frankeho, dr Rašína, Šrámka, Švehly a soudr. na vydání zákona o náhradě předsedům, místopředsedům, a členům obou sněmoven N. S. R. Č. (tisk 624).

13. Návrh na zkrácené jednání podle §u 55 jednacího řádu o usnesení poslanecké sněmovny o pozměňovacím návrhu posl. Udržala, Stivína, dr Frankeho, Šrámka, dr Lukavského, Mlčocha a druhů ke zprávě ústavního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 614).

14. Návrh na zkrácené jednání podle §u 55 jednacího řádu o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského (tisk 627).

15. Návrh na zkrácené jednání podle §u 55 jednacího řádu o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o státní investiční půjčce dopravní (tisk 628).

Jsou námitky proti tomu? (Nebyly.)

Nejsou. Návrh jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hod. 32 min. večer.)