Těsnopisecká zprava

o 51. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 17. března 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru

Prodloužena lhůta výboru soc.-politickému

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy výboru zahraničního a výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 423), kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem, sjednaná v Bernu dne 6. března 1920 (tisk 555)

Zpravodajové sen. dr Krupka a sen. Hucl vzdali se slova

Návrh výborů přijat ve druhém čtení

2. Druhé čtení zprávy národohospodářského výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1298), upravujícího starší smlouvy o těžbě dříví (tisk 587)

Zpravodaj sen. Lisý vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

3. Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o dopravních daních (tisk 592)

Řeč zpravodaje sen. dr Karasa

Osnova přijata ve druhém čtení

Resoluce rozpočtového výboru přijata

4. Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921 (tisk 597)

Zpravodaj sen. dr Karas vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

5. Druhé čtení zprávy sociálně-politického výboru o vlád. ním návrhu (tisk 414) ve věci osnovy zákona o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů)tisk 601)

Zpravodaj sen.Jílek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

6.Druhé čtení zprávy soc.-politického výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o omezení práva stěhovacího (tisk144lposl.sněm.) a návrhu sen.dr Witta a soudr. na vydání zákona, jímž se omezuje právo stěhovací (tisk 604)

Zpravodaj sen. Ecksteinová vzdala se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

7.Zpráva výboru soc.-politického o usnesení poslanecké sněmovny o vládní osnově zákona, kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i návrzích posl. dr Matouška, Bergmana, dr Lukavského a druhů na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (tisk 573)

Řeč zpravodaje sen. Hrejsy

Řečnická lhůta stanovena

Řeč sen. dr Ledebura-Wichelna

Přečteny resoluce sen. Vettera-Lilie

Doslov zpravodaje sen. Hrejsy

Osnova s přílohou přijata v prvém čtení

8.Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, čís. 471 Sb. z. a n.(tisk 605)

Řeč zpravodaje sen.dr Brabce

Osnova přijata v prvém čtení

9.Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Táboře, aby sen. Šáda byl vydán ke stíhání pro přestupek § 13 zákona z 15. listopadu 1867 čís.135 ř. z. (čís. 1693 Předs.) (tisk 608)

Řeč zpravodaje sen. Kouši

Návrh imunitního výboru přijat

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Svitavách za svolení k trestnímu stíhání sen. Jessera pro zločin podle § 65 tr. z. a přečin podle § 302 tr. z. (čís. 1339 Předs.)-(tisk 616)

Řeč zpravodaje sen. Cífky

Přečten návrh sen. dr Krouského, dr Soukupa, Zavorala a druhů na vrácení výboru

Tento návrh přijat

11. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas k trestnímu stíhání sen. Hartla pro zločin podle § 65 a), b) tr. z. (čís. 1132 Předs.)-(tisk 617)

Řeč zpravodaje sen. Cífky

Přečten návrh sen. dr Krouského a soudr. na vrácení výboru

Tento návrh přijat

12. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Bechyně, dr Franke, dr Rašína, Šrámka, Švehly a soudr. na vydání zákona o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven N.S.R.Č.(tisk 624)

Řeč zpravodaje sen. dr Karasa

Osnova přijata v prvém čtení

13. Návrh, aby bylo zkráceným řízením podle §u 55 jedn.řádu projednán o usnesení poslanecké sněmovny o pozměňovacím návrhu posl. Udržala, Stivína, dr Franke, Šrámka, dr Lukavského, Mlčocha a druhů ku zprávě ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 800 a 1087), kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 614)

Odůvodněna pilnost

Pilnost přiznána

14. Návrh na zkrácené jednání podle § 55 jedn. řádu o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského (tisk 627)

Odůvodněna pilnost

Pilnost přiznána

15. Návrh na zkrácené jednání podle § 55 jedn. řádu o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o státní investiční půjčce dopravní

Odůvodněna pilnost

Pilnost přiznána

Změny ve výborech

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha