Začátek schůze v 6 hod. 8 minut večer.

Přítomni:

Místopředsedové: Kadlčák, Klofáč. Niessner. dr Soukup.

Zapisovatelé: dr Krouský, Svěcený.

105 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr Brdlík, dr Kovařík, dr Popelka, dr Šusta.

Z kanceláře senátní: senátní tajemník dr Šafařovič, jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Místopředseda Kadlčák (zvoní): Zahajuji schůzi.

Udělil jsem dovolenou pro dnešek a zítřek p. sen. Svrakovi a p. sen. Sehnalovi na zítřek.

Tiskem bylo rozdáno:

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Tisk 630. Návrh sen. Hrejsy a soudr. na vydání zákona ve smyslu čl. XI. zákona. ze dne 7. října 1919, čís. 541 Sb. z. a n. o přiznání výhod zákona čís. 541 Sb. z. a n. zaměstnancům dosavade nepřevzatým.

Tisk 641. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny v příčině vládního návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného druhu rakouského, uherského a rakouskouherského (tisk 627).

Z předsednictva přikázáno:

výboru iniciativnímu:

Tisk 630. Návrh sen. Hrejsy a soudr. na vydání zákona ve smyslu čl. XI. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n. o přiznaní výhod zákona čís. 541 Sb. z. a n. zaměstnancům dosavade nepřevzatým.

Místopředseda Kadlčák: Z předsednictva přikázáno:

výboru ústavně-právnímu:

1 usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 331 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy (tisk 635).

2. usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákonov o súdnej príslušnosti a súdnom pokračovanie v občanských veciach a o projednaní pozostalosti a o návrhu posl. Purkyňovej a soudr. o zmene civilného súdného poriadku (tisk 636).

Výboru rozpočtovému:

usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919 (tisk 638).

Navrhuji, aby výbory projednaly tyto věci ve lhůtě 12 hodin.

Jsou proti těmto lhůtám námitky? (Nebyly.)

Nejsou. Lhůty jsou přijaty.

Senátní tajemník dr Šafařovič (čte):

Z předsednictva přikázáno:

výboru národohospodářskému:

usnesení poslanecké sněmovny o návrzích posl. Dubického a spol., Koudelky a spol., Zierhuta a spol., dr Hahna a spol., Zierhuta a spol. a dr Lehnerta a spol. na doplnění zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (tisk 632).

Výboru technicko-dopravnímu a rozpočtovému:

usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se pozměňuje ustanovení §u 34 zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství (tisk 633).

Výboru rozpočtovému:

usnesení poslanecké sněmovny o přechodných ustanoveních u daně domovní pro místa spojená s městy Prahou, Brnem a Olomoucem (tisk 634).

Výboru sociálně - politickému:

usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení §u 1154 b) občanského zákonníka (tisk 637).

Místopředseda Kadlčák: Navrhuji, aby výbory projednaly tyto věci ve lhůtě 8 dnů.

Jsou proti těmto lhůtám námitky? (Nebyly.)

Nejsou. Lhůty jsou přijaty.

Navrhuji, aby se příští schůze konala zítra, v pátek, dne 18. března 1921 o 3. hodině odpolední s tímto

denním pořadem:

1. Druhé čtení zprávy sociálně-politického výboru stran usnesení poslanecké sněmovny (t. 521) o vládní osnově zákona (t. 1130), kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i návrhů posl. dr Matouška, Bergmana, dr Lukavského a druhů na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (tisk 573).

2. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o vládním návrhu (t. 346) ve věci osnovy zákona, kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb. z. a n. (tisk 605).

3. Návrh na zkrácené jednání podle §u 55 jedn. řádu o zprávě ústavně-právního výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Hrušovského a spol., aby byl vydán zákon o zřízení trestních pracovních oddílů a vládním návrhu zákona o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz (tisk 622).

4. Zpráva ústavně - právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Hrušovského a spol., aby byl vydán zákon o zřízení trestních pracovních oddílů a vládním návrhu zákona o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz (tisk 622).

5. Návrh, aby zkráceně projednána byla podle § 55 jedn. řádu zpráva rozpočtového výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919 (tisk 643).

6. Zpráva rozpočtového výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919 (tisk 643).

7. Návrh na zkrácené jednání podle §u 55 jedn. řádu o zprávě rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona stran zcizení státního nemovitého majetku (tisk 625).

8. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona stran zcizení státního nemovitého majetku (tisk 625).

9. Návrh na zkrácené jednání podle §u 55 jedn. řádu o zprávě rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona stran směny státního nemovitého majetku (tisk 626).

10. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona stran směny státního nemovitého majetku (tisk 626).

11. Návrh na zkrácené jednání podle §u 55 jedn. řádu o zprávě výboru branného a rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona a o návrhu posl. H. Jokla a soudr., kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob, vykonávajících činnou službu vojenskou (tisk 629).

12. Zpráva výboru branného a rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona a o návrhu posl. H. Jokla a soudr., kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob, vykonávajících činnou službu vojenskou (tisk 629).

13. Zpráva ústavně - právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny ve věci osnovy zákona, kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 631).

14. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko - uherského (tisk 641).

15. Návrh na zkrácené jednání podle §u 55 jedn. řádu o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 331 Sb. z. a n. o zemském správním výboru pro Čechy (tisk 635).

16. Zpráva ústavně - právního výboru stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 331 Sb. z. a n. o zemském správním výboru pro Čechy (tisk 644).

17. Zpráva výboru rozpočtového stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o státní investiční půjčce dopravní (tisk 642).

18. Návrh na zkrácené jednání podle §u 55 jedn. řádu o usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (t.274), ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákonov o súdnej príslušnosti a súdnom pokračování v občanských veciach a o prejednanýoh pozostalosti a o návrhu posl. Elišky Purkyňovej a soudr. (t. 754), o zmene civilného súdného poriadku (t. 1836) (tisk 6361).. Zpráva ústavně - právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (t. 274), ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákonov osúdnej príslušnosti a súdnom pokračování v občanských veciach a o prejednaných pozoztalosti a o návrhu posl. Elišky Purkyňovej a soudr. (t. 754), o zmene civilného súdného poriadku (t. 1836) (tisk 636).

20. Druhé čtení zprávy výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Bechyně, dr Frankeho, dr Rašína, Šrámka, Švehly a soudr. na vydání zákona o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé. (tisk 624).

Jsou proti době a proti pořadu dennímu námitky? (Nebyly.)

Nejsou. Zůstane tedy při tom, jak jsem naznačil.

Končím schůzi.

Konec schůze v 6 hod. 17 minut večer.