Historické senátní tisky z 1. volebního období
10. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Seznam senátních tisků

10. zasedání


č. zkrácený popis
2001 Zpráva imunitního výboru o žádosti disciplinární rady pro advokáty a kandidáty advokacie v Čechách ze dne 4. října 1924, aby ku disciplinárnímu stíhání senátora dra Františka Soukupa byl dán senátem souhlas (č. 10.264 předs.).
2002 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Košicích ze dne 17. října 1924 za souhlas ku stíhání senátora Ivana Bodnára pro přečin podle §u 4 odst. II. zák. čl. XL /1914 a pro přestupek podle §u 43 a 46 zák. čl. XL/1879 (č. 10339 předs.).
2003 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Touškově ze dne 26. září 1924 za udělení souhlasu ku trestnímu stíhání senátora Karla Starka pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 10143 předs.).
2004 Návrh. senátorů E. Hrubého, Zavorala, Pánka a společníků na poskytnutí státní pomoci pohořelým v obci Utěchvosty na okrese Uhlířské Janovice.
2005 Návrh sen. dr Emmy Marie Herzigové a soudr. na vydání zákona o soudnictví mladistvých a zákona o ochranné výchově (i německy)
2006 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
2007 Naléhavá interpelace senátorů dra Hellera, A. Friedricha a soudr. na pana ministra železnic stran zamýšleného propuštění německých železničních zaměstnanců (i německy)
2008 Návrh vládního zákona o zcizení státního mlýna v Nymburce.
2009 Návrh vládního zákona o exekuci na výměnky.
2010 Návrh vládního zákona o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské.
2011 Návrh vládního zákona kterým se ustanovuje doba nové organisace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
2012 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady.
2013 Interpelace senátora dr Naegle a soudruhů na vládu stran nostrifikace lékařských doktorských diplomů, získaných na zahraničních universitách.Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran cest učitelských pensistů do ciziny. Interpelace senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů na pana ministra zdravotnictví stran zřízení říšského zdravotního úřadu (vše i německy)
2014 Odpověď vlády na interpelaci senátorů Hartla, Jelinka a soudruhů stran protiprávního omezování volného stěhování státních pensistů (i německy) - Odpověď vlády na interpelaci senátora J. Jelinka a soudruhů o tom, že se nedbá jazykového zákona u úřadů v Brně, Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hartla a soudruhů o zamýšleném roztržení městské obce Smržovky. (Tisk čís. 1803/3). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Hartla, K. Friedricha a soudruhů stran nejvýš nedostatečného vozového materiálu u rychlíků mezi Libercem a Chebem. (Tisk čís. 1957). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Knesche, Hübnera a soudruhů stran změny pojmenování stanice Metuj-Dědov na Česká Metuje na trati Choceň-Meziměstí. (Tisk čís. 1756/1) (vše i německy)
2015 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4905) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1925 (tisk 4930). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19)
2016 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 887) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny. - Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 887) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny. - Dodatky k §6-33, Zákon o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny.
2017 Zpráva výboru technicko-dopravního o vládním návrhu zákona (tisk 2006), kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
2018 Návrh vládního zákona o zřizování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní.
2019 Návrh vládního zákona o hranici přijmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců.
2020 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2015) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1925.
2021 Návrh vládního zákona jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech.
2022 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2010), o vládním návrhu zákona o dalším dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské.
2023 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2011) o vládním návrhu zákona, kterým se ustanovuje doba nové organisace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila sídla i obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
2024 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2012) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady.
2025 Naléhavá interpelace senátorů Fahrnera, K. Friedricha, dr Naegle, dr Mayr-Hartinga, dr Kovalika, Spiese, Rískó Bély a soudruhů na vládu stran zmenšení počtu úřednictva, kteréž dle výroku člena vlády má nastati (i německy)
2026 Návrh vládního zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče.
2027 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 2009) o exekuci na výměnky.
2028 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2021) o vládním návrhu zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb, z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech.
2029 Zpráva živnostensko-obchodního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2018) v o vládním návrhu zákona o zřizování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní.
2030 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2019) k vládnímu návrhu zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců.
2031 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 2000) o zcizení státního mlýna v Nymburce.
2032 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu senátorů F. Hybše, Križko, Zavorala, dra Procházky, dra Soukupa, Havleny, Pánka, Klečáka, dra Franty, dra B. Němce a společniků (tisk 1949) na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a krupobitím na okresích Poděbrady a Městec Králové
2033 Návrh vládního zákona kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu.
2034 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu senátorů J. Hucla, M. Križko, Zavorala, dra Procházky, dra Soukupa, Havleny, Pánka, Klečáka, dra Franty, dra B. Němce a společníků (tisk 1948) na zavedení strážní hlásné služby při povodních.
2035 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2026) k vládnímu návrhu zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče
2036 Návrh vládního zákona kterým se mění ustanovení § 1. bodu 4. zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím.
2037 Návrh vládního zákona o výši daně z cukru.
2038 Návrh vládního zákona jímž se částečně mění ustanovení § 94, lit. c, zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z., o osobních daních přímých.
2039 Návrh vládního zákona kterým se upravují odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách.
2040 Návrh vládního zákona o kožních aukcích.
2041 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2036) o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení § 1, bodu 4. zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n. o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím.
2042 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2037) k vládnímu návrhu zákona o výši daně z cukru.
2043 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2038) o vládním návrhu zákona, jimž se částečně mění ustanovení § 94, lit. c, zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., o osobních daních přímých
2044 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2039) o vládním návrhu zákona, kterým se upravují odpočivné požitky některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách.
2045 Zpráva národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2033) o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu.
2046 Návrh vládního zákona jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925.
2047 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2046) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925
2048 Návrh vládního zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě.
2049 Návrh vládního zákona kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích.
2050 Návrh vládního zákona kterým se mění některé předpisy o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich.
2051 Návrh vládního zákona o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, na rok 1924 a 1925.
2052 Návrh vládního zákona kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti.
2053 Návrh vládního zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.
2054 Návrh vládního zákona jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců.
2055 Návrh vládního zákona kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 291 Sb. z. a n., jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
2056 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2053) o vládním návrhu zákona, kterým vláda má býti zmocněna k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.
2057 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2052) o vládním návrhu zákona, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti.
2058 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2054) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců.
2059 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2050) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některé předpisy o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich.
2060 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2048) o vládním návrhu zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě.
2061 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2049) k vládnímu návrhu zákona, kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích.
2062 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2051) o vládním návrhu zákona o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925.
2063 Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2040) o vládním návrhu zákona o kožních aukcích.
2064 Odpověď ministra vnitra na interpelací sen. Hartla, dra E. M. Herzigové, K. Friedricha a soudr. stran protizákonné zvůle pří přibírání politických stran k návrhům na utvoření okresních správních komisí (tisk čís. 1803/12). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Jelínka, Luksche a soudruhů stran provádění tiskové censury v Brně (tisk čís. 1975/1). Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě s ministrem školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dra Naegle, dra E. M. Herzigové a soudruhů stran německých kursů pro porodní báby (tisk čís. 1900/3). Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Spiegela a soudruhů o tom, že soudy nesprávně vykládají § 2 jazykového zákona (tisk čís. 1957/1) (vše i německy) - Odpověď vlády na interpelaci senátorů dra Hellera, Jarolíma a soudruhů stran rozdělení poplužních dvorů Clary′ského velkostatku v okresu Teplice-Šanov (tisk čís. 1954/1). Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Spiegela a soudruhů o tom, jak se po stránce jazykového práva jedná s cizinci (tisk čís. 1900/5). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů J. Knesche, dra Hilgenreinera a soudruhů o tom, že žákům bylo zapověděno účastniti se ve spolcích >Wandervögel< a >Staffelsteiner< (tisk čís. 1975/2). Původní znění. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Hartla, dna Herzigové a soudruhů stran protiprávních opatření státních železničních úřadů na zamezení průmyslové práce v den 28. října t. r. (tisk čís. 2013/3). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran nového odhalení k procesu Baeranovu (tisk čís. 1957/4). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Josefa Jelínka a soudruhů stran událostí u I. Moravské spořitelny v Brně (tisk čís. 1803/8) (vše i německy)
2065 Interpelace senátora dr Naegle a soudruhů na vládu stran porušování jazykového zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n. u správy německého školství. Interpelace senátora Knesche a soudruhů na pana ministra financí a na pana ministra zemědělství stran klasifikace půdy v obcích Horních Vernéřovicích a Dolních Vernéřovicích. Interpelace senátora Knesche a soudruhů na pana ministra financí stran nedostatečného přikazování obecních a okresních přirážek. Interpelace senátora Knesche a soudruhů na pana ministra financí stran odpisů daně pozemkové a odpisů daně z obratu a daně z příjmů při živelních pohromách. Interpelace senátora Knesche a soudruhů na pana ministra financí stran paušalování daně z obratu u rolníků (vše i německy) - Interpelace senátora Knesche a soudruhů na pana ministra financí a na pana ministra zemědělství stran rozdělení výrobních oblastí. Interpelace senátora Knesche a soudruhů na pana ministra financí stran vyměřování daně z příjmů za léta 1920?1923 u rolníků. Interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů stran protizákonného jednání poštovního úřadu v Dolním Žandově Interpelace sen. dr Emmy Marie Herzigové a soudruhů na pana ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy stran nedostatečné péče o nemocné dítky v nemocnicích. Interpelace senátorů Jelinka, dr Mayr-Hartinga, Zulegera, dr Naegle, Fahrnera a soudruhů na pana ministra vnitra stran rozpuštěná výboru První Moravské spořitelny v Brně a dosazení správní komise (vše i německy)
2066 Návrh vládního zákona jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů.
2067 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2055) o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 291 Sb. z. a n., jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
2068 Návrh senátorů M. Križka, J. Hucla a spol. na zřízení vykládací stanice na dosavadní zastávce Rynárec na trati Tábor-Jihlava.
2069 Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátu prof. dra C. Horáčka a spol. v příčině hromadných neštěstí automobilních v Praze (tisk čís. 1954/3).
2070 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrhu senátorů K. Práška, Križko, Zavorala, dra Procházky, dra Soukupa, Petříka, Pánka, Lisého, dra Franty, dra B. Němce a společníků (tisk 1953) na poskytnutí státní podpory poškozeným krupobitím a průtrží mračen na okrese dolnokralovickém.
2071 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrhu senátorů Spiese, Zulegera, Lipperta a soudr. (tisk na zahájení a provedení nouzové akce pro rolníky volebního kraje karlovarského a okresů Teplé a Mariánských Lázní, kteří katastrofální nepohodou bytí poškozeni.
2072 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrhu senátora Franke a soudruhů (tisk 1997) na provedení nouzové akce v politickém okresu Šumperku.
2073 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrhu senátora Pavla Franke a soudr. (tisk 1999) na provedení nouzové akce pro větší počet obci politického okresu Zábřehu.
2074 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového o návrhu senátorů E. Hrubého, Zavorala, Pánka a spol. (tisk 2004) na poskytnutí státní pomoci pohořelým v obci Utěchvosty v okrese Uhlířské Janovice.
2075 Naléhavá interpelace senátorů Em. B. Trčky, J. Kotrby, J. Thoře a soudruhů vládě o odpisu pohledávek Státním obilním ústavem konsumním družstvům.
2076 Naléhavá interpelace senátorů dr Hellera, Niessnera a soudr. na pana ministra sociální péče stran podání osnov zákonů o ochraně nájemníků a o podpoře stavebního ruchu (i německy)
2077 Návrh vládního zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
2078 Návrh vládního zákona o poplatkoch v pokračovaní pred rozhodčím súdom plodinovej burzy v Bratislave.
2079 Návrh senátorů Mudrocha, Zimáka, Križko, Hucla, dra Franty, dra Brabce, Valouška, dra Procháky, Pánka a súdruhov na urychlené vykúpenie soštátnenie dráhy Trnava-Kúty.
2080 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2066), jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů.
2081 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Hustu za svolení, aby senátor Ivan Bodnár mohl býti stíhán pro přečin dle § 14 bodu 5. zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 19589 předs.).
2082 Zpráva imunitního výboru žádosti soudní stolice v Hustu za udělení souhlasu k stíhání senátora Ivana Bodnára pro přečin podle §u 14. č. i zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. a zločin podle §u i zák. či. XL/1914 (č. 10220 předs.).
2083 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru živnostensko-obchodního, o vládním návrhu zákona (tisk 1793), kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu.
2084 Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Liberci za souhlas k trestnímu stíháni senátora Adama Fahrnera pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 10539 předs.).
2085 Zpráva rozpočtového výboru k usneseniu poslaneckej snemovne (tlč. 2078) na vládny návrh zákona o poplatkoch v pokračování pred rozhodčím súdom plodinovej burzy v Bratislave.
2086 Zpráva I. národohospodářského výboru, II. živnostensko-obchodního výboru a III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2077) k vládnímu návrhu zákona o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.
2087 Návrh vládního zákona kterým se upravuje teritoriální rozsah nabytých živnostenských oprávnění
2088 Návrh vládního zákona o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o soudech pracovních) §1-43 - Odůvodnění
2089 Návrh vládního zákona kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu melioračnímu fondu.
2090 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje promlčecí lhůta pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček.
2091 Návrh vládního zákona kterým se ku všeobecné nemocnici v Praze připojuje vojenská nemocnice v Praze-II a zřizuje Masarykova vojenská nemocnice v Praze.
2092 Zpráva I. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru branného a III. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2091) o vládním návrhu zákona, kterým se ku všeobecné nemocnicí v Praze připojuje vojenská nemocníce v Praze-II. a zřizuje Masarykova vojenská nemocnice v Praze.
2093 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2099) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje promlčecí lhůta pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček.
2094 Návrh vládního zákona jimž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.).
2095 Návrh vládního zákona o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině.
2096 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4, května 1921", podepsaná dne 27. listopadu 1924 ve Vídni. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18)
2097 Vládní návrh kterým se předkládají Národnímu shromáždění republiky Československé 1. Úmluva mezí Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách, podepsanou v Praze dne 18. června 1924 a závěrečný zápis k této úmluvě; 2. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vyúčtováni nositelů pensijního pojištění, podepsanou v Praze dne 12. července 1924 a dodatek k této úmluvě, článek 1-5 - článek 6-41 - článek 42-49, Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění., článek 1-17 - Vládní návrh kterým se předkládají Národnímu shromáždění republiky Československé 1. Úmluva mezí Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách, podepsanou v Praze dne 18. června 1924 a závěrečný zápis k této úmluvě; 2. Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vyúčtováni nositelů pensijního pojištění, podepsanou v Praze dne 12. července 1924 a dodatek k této úmluvě (německy), článek 1-28 - Článek 29-49, (německy) - Závěrečný protokol (německy)
2098 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským, sjednaná v Praze, dne 18. prosince 1924.
2099 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu ze dne 17. srpna 1923" sjednaná mezi republikou Československou a Francií a podepsaná v Paříží dne 18. srpna 1924 a "Protokol přiložený k dodatečné úpravě doplňující úmluvu ze dne 17. srpna 1923" podepsaný v Paříži dne 4. září 1924.
2100 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k dodatečnému souhlasu dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými ze dne 27. října 1923, sjednaná v Praze dne 5. prosince 1924 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. prosince 1924, č. 314 Sb z. a n.
2101 Zpráva imunitního výboru o žádosti soudní stolice v Užhorodě ze dne 4. února 1925 č. T. k. IX. 83/25-2 za vydání sen. Ivana Bodnára k trestnímu stíhání pro přečin podle §u 14. č. 3. a 5. zákona č. 50. ex 1923 Sb. z. a nař. (č. III85 předs.).
2102 Návrh vládního zákona o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky.
2103 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2087), kterým se upravuje teritoriální rozsah nabytých živnostenských oprávnění.
2104 Návrh vládního zákona kterým se mění některá ustanoveni o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty).
2105 Návrh vládního zákona jímž se s prozatímní platnosti upravuji některá ustanovení obecního zřízení v Podkarpatské Rusi.
2106 návrh vládního zákona o ochraně nájemníků §1-9 - §10-34
2107 Návrh vládního zákona o odkladu exekučního vyklizení místností.
2108 Návrh vládního zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.
2109 Návrh vládního zákona o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních).
2110 Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pány ministry vnitra, spravedlnosti a školství a národní osvěty stran rušení náboženství, jehož se Sokolové dopustili v Hrádku nad Nisou. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra Školství a národní osvěty o tom, že přestalo vycházeti německé vydání úředního věstníku. Interpelace senátorů E. Trčky, J. Kotrby, J. Thoře a druhů ministrovi financí stran výzvy uveřejněné v časopisu "Družstevník". Interpelace senátorů Em. Tyčky, Jos. Thoře a Tana Kotrby na vládu republiky Čsl. ve věci neuhrazených differencí Velkonákupní společnosti v Karlíně ministerstvu pro zásobováni lidu. Interpelace paní sen. dr E. M. Herzigové, dr Naegle a soudruhů na pana ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy stran pokud možno brzkého znovuzahájení zvláštních kursů pro sestry sociální péče na německé státní škole pro ošetřovatele nemocných v Praze (vše i německy) - Interpelace senátora Erdmanna Spiese a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran zvýšení státního příspěvku na vydržovaní hudební školy v Bečově nad Teplou. Interpelace senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů na veškerou vládu stran náhrady jízdného státním zaměstnancům, kteří bydlí venku. Interpelace senátorů dr Mayr-Hartinga, dr Naegle, Zulegera, Jelinka a soudruhů na pana ministra vnitra stran fašistického přepadení Německého domu ("Deutsches Haus") v Praze Interpelace senátorů dr Mayr-Hartinga, Jelinka, Zulegera a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních o stavy zahraniční politiky. Interpelace senátorů dr Mayr-Hartinga, Jelinka, Zulegera a soudruhů na pana ministra veřejného zdravotnictví o boji proti voleti a tlustému krku (vše i německy)
2111 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů J. Hucla, V. Donáta a spol. ohledně paušálního obviňování rolnictva z lichvy v učebnici dějepisu pro, ústavy učitelské prof. dr Frant. Nováka (tisk čís. 1713). Odpověď vlády na interpelaci senátora dr E. M. Herzigové a soudruhů stran ryze českých nápisů na poště a na dráze v Olomouci (tisk čís. 1957/2). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů o tom, jak se zachází s pensisty (tisk č. 1832/1). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hartla a soudruhů stran cest učitelských pensistů do ciziny (tisk č. 2013/1). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů dr Hellera, Niessnera a soudruhů stran jmenování okresních správních komisí (tisk č. 1998/2). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Hartla, Hübnera a druhů o zabavení časopisu "Reichenberger Zeitung" (tisk čís. 1975) (vše i německy) - Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů dr Hellera, Niessnera a soudruhů stran podání osnov zákonů o ochraně nájemníků a o podpoře stavebního ruchu (tisk č. 2076). Odpověď vlády na interpelaci senátora Fahrnera a soudruhů stran zmenšení počtu úřednictva (tisk čís. 2025). Odpověď vlády na interpelaci senátorů Josefa Jelinka, Fahrnera, Luksche a soudruhů o tom, že se nedbá jazykového zákona (tisk č. 1998/1) (vše i německy)
2112 kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance.
2113 Návrh vládního zákona o svátcích a památných dnech republiky Československé.
2114 Zpráva. imunitního výboru o žádosti sedrie v Košicích ze dne 18. prosince 1924. č. Tk. III. 2451/24/3 za svolení k trestnímu stíhání sen. Julia Klimko pro zločin násilí proti vrchnosti podle § 2 odst. 2 zák. čl. XL/1914, pro přečin rušení obecného pokoje podle §, 14. č. 3 zák. č. 51/1923, pro přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18 č. z a 3 zák. č. 50/1923, pro přečin utrhání na cti podle. § I. 3 a I a 2 zák. čl. XLI/1914, pro přečin podle § 18 č. I. 2 a 3 zák. č. 50/1923, a pro přečin podle § 15 č. 2 zák. č. 50/1923 (č. 10892 předs.)
2115 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2095) k vládnímu návrhu zákona o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině.
2116 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2102) k vládnímu návrhu zákona o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky.
2117 Zpráva výboru ústavno-právneho o usneseniu poslaneckej snemovne (tlač č. 2105) ku vládnemu návrhu zákona, ktorým sa s prozatýmnou platnosfou upravujú niektoré ustanovenia obecného sriadenia v Podkarpatskej Rusi.
2118 Zpráva výboru sociálně-politického k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2107) o vládním návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností.
2119 Zpráva I. branného výboru, II. sociálně-politického výboru, III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2109) k vládnímu návrhu zákona o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních).
2120 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2112) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance.
2121 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2104) ku vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty).
2122 Návrh vládního zákona kterým se obec Karlovy Vary slučuje se sousedními obcemi.