Historické senátní tisky z 1. volebního období
1. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Senátní tisky

1. zasedání


č. zkrácený popis
1 Rozšíření počtu členů předsednictva Senátu
2 Převzetí agend zemských samosprávných sborů vládou
3 Zabezpečení výživy obyvatelstva Československé republiky z nové sklizně, na zrušení ústředen, rekvisičního systému a pozvolné uvolnění obchodu se všemi životními potřebami
4 netištěno
5 netištěno
6 netištěno
7 O mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných
8 Dotaz stran zadržování výslužného učitelům v Československé republice
9 Dotaz v příčině dodání uhlí a benzinu na mlácení obilí
10 Dotaz v příčině přídělu uhlí živnostníkům pekařským na otop pecí k výrobě chleba
11 Dotaz v příčině přídělu mouky k výrobě chleba pekařům a uvolnění prodeje chleba u pekařů na konsumní lístky.
12 Dotaz v příčině přídělu uhlí drožďárnám
13 Dotaz o neprovádění melioračního zákona
14 Dotaz v záležitosti třídního zásobování
15 netištěno
16 netištěno
17 zabezpečení dostatečného přídělu benzinu pro příští výmlat sklizně a nutných hospodářských výkonů pro pohon strojů, řezaček, šrotovníků atd., jakož i potřebného přídělu petroleje k zimnímu období, dosud silně postrádaného
18 Interpelace v záležitosti ústavu pro rekonvalescenty v Tuchoměřicích
19 Úprava výroby a prodeje cementu a vápna
20 Úprava hospodaření příští sklizní obilí a brambor
21 Rozšíření počtu členů předsednictva senátu
22 Interpelace stran provedení zákona ze dne 27. května 1919, Sb. z. č. 318
23 Smlouva uzavřená v Brně dne 7. června 1920 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin (německy)
24 Národnostní rozdělení pozemkového úřadu
25 Zrušení státního hospodaření obilím a ostatními zemědělskými výrobky
26 Vypracování návrhu na sestoupení obou sněmoven Národního shromáždění, zastavení nynějších ústavních zákonů atd. ústavním výborem
27 Repatriaci válečných zajatců
28 Zřízení zemědělského oddělení na němec. technice v Brně
29 Interpelace o plebiscitu na Těšínsku
30 Zrušení nařízení o mlecím zřízení a mlecích listech
31 Předložení mírových smluv atd.
32 Zahájení přípravných prací ku převzetí dívčího lycea ve Sl. Ostravě zcela do státní správy a na přeměnu jeho ve vyšší reformní reálné gymnasium
33 Zkrácení německé universitní kliniky dětské v českém zemském nalezinci
34 Zastoupení producentů v komisi pro obchod ovocem a zeleninou a v komisi melasové (německy)
35 Povolávání německých úředníků do ústředních státních úřadů
36 Poměry pražských universit
37 Náhrada škody občanům československým, před válkou v cizině usedlým
38 Interpelace v příčině dodávání umělých hnojiv pro zemědělskou výrobu
39 Naléhavá interpelace v záležitosti kolodějského zámku
40 Návrh na modifikaci nouzových bytových zákonů
41 Návrh na vydání zákona, jímž se omezuje právo vystěhovalci
42 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.21) o úřadu pro zahraniční obchod
43 Návrh na zřízení výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu (německy)
44 Interpelace o zkrácení německé universitní dětské kliniky v českém zemském naleznici (německy)
45 Interpelace týkající se schůze komunistů na Staroměstském náměstí dne 12. června 1920 (německy)
46 Naléhavá interpelace týkající se užívání jazyka zemské správy politické v Praze ve styku s něm. vysokými školamy (německy)
47 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.28) o odškodnění majitelů dluhopisů rakouských a uherských půjček a o čtvrté státní půjčce republiky Československé
48 Interpelace v záležitosti zabraňování poklesu cen a zastavování výroby se strany továrníků a z toho vznikající nezaměstnanost dělnictva
49 Interpelace týkající se vypovězení úředníka odborové organisace, jako obtížného cizince, okresním hejtmanem Dr. Sommrem v Teplé (německy)
50 Návrh ve věci péče o nezaměstnané (německy)
51 Interpelace ve věci vyplácení pohledávek založených u poštovní spořitelny, vkladů a rent v plné měně československé, poštovní spořitelnou ve Vídni (německy)
52 Interpelácia ohl´adom nedoručovania zásielok, milodarov z Ameriky na Slovensko a zadržovania poslaných peňazí z Ameriky skrze tunajšie banky
53 Zpráva o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o úřadu pro zahraniční obchod (tisk č.42)
54 Návrh týkající se zrušení státního hospodaření zemědělskými produkty, zřízení jednotného způsobu vymílání a příslušejícího zvýšení výroby (německy)
55 Naléhavá interpelace týkající se složení Zemské správní komise pro Čechy (německy)
56 Naléhavá interpelace stran uspokojení československých věřitelů dřívější Rakouskouherské vojenské správy (německy)
57 Interpelace stran loterních půjček rakouské společnosti Červeného kříže, nalézající se v likvidaci (německy)
58 Naléhavá interpelace týkající se zásobení německých okresů v západních Čechách (německy)
59 Zpráva o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o odškodnění majitelů dluhopisů rakouských a válečných půjček a o čtvrté státní půjčce republiky Československé (tisk č.47)
60 Interpelace ohledně zásilek amerických
61 Interpelace ohledně zadržených peněz při okolkování
62 Interpelace v záležitosti praxe rakouských soudů při soudním vyrovnání
63 Interpelace týkající se složení nového zemského správního výboru pro Čechy (německy)
64 Interpelace ohledně prováděcích nařízení k zákonům o úpravě právních a hmotných poměrů obecních a okresních zřízenců
65 Interpelace týkající se přenechání kasáren městům, k odstranění bytové nouze (německy)
66 Interpelace ohledně násilného zabírání církevního majetku
67 Interpelace ohledně násilného zabírání církevního majetku
68 Interpelace o nákladech na učitelské síly při pokračovacích kursech na školách občanských
69 Návrh na zrušení zákona, kterým se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtových, jakož i příslušného prováděcího nařízení
70 Návrh na revisi minimálních cen předmětů podrobených dani přepychové podle zákona č.658 Sb. zák. a nař.
71 Interpelace týkající se anulování obecných voleb v Jihlavě (německy)
72 Návrh týkající se zřízení německé zvěrolékařské fakulty (německy)
73 Naléhavá interpelace stran provádění volebního řádu do obcí (německy)
74 Návrh stran přikázání pozemků pro konsilační účely vyžádaných (německy)
75 Odpověď ministra pro zásobování lidu v příčině přídělu mouky k výrobě chleba pekařům a uvolnění prodeje chleba u pekařů na konsumní lístky (tisk11)
76 Interpelace o hromadném uzavírání německých škol a školních tříd v Čechách (německy)
77 Zpráva o vládním návrhu (tisk č.23), aby schválena byla smlouva, uzavřená v Brně mezi republikou Československoua republikou Rakouskou o státním občanství a o ochraně menšin - příloha č.1: Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou
78 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk č.22), kterým se pozměňují ustanovení zákona č.112 ř.Z. o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů
79 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 220), kterým se mění lhůta stanovená v §18. zákona o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou č.114.SB.zák. a nař.
80 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk č.221) o prodloužení lhůty stanovené v §28, bodě 4 zákona, o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace č.438Sb.z. a nař.
81 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.287), jímž se dostává přídavků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze strany mužstva neb jejich pozůstalým-vyjímaje válečné poškozence, pro něž platí zákon č.142Sb.z. a n.- a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti
82 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.288), jímž se dostává přídavků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze strany mužstva neb jejich pozůstalým-vyjímaje válečné poškozence, pro něž platí zákon č.142Sb.z. a n.- a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti
83 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.289) o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných
84 Interpelace v příčině přídělu dříví dřevo obrábějícím živnostníkům
85 Interpelace stran neoprávěného postupu berních správ při přípravných pracech pro daň z majetku a přírustku majetku
86 Návrh na vyloučení teologické fakulty ze svazku universit
87 Interpelace v záležitosti provedení zákona a resolucí usnesených Národním shromážděním o zvýšení kongury, o drahotním a nákupním příspěvku
88 Interpelace o zabrání statků rodiny Habsburské a upravení právních poměrů na velkostatku Konopišti
89 Naléhavá interpelace stran rychlého propuštění vojínů zemědělců a zemědělských dělníků ku pracím žňovým
90 Interpelace ohledně zařadění soudního okresu vizovského na Moravě do II. obvodu podle tabulek Brdlíkových
91 Návrh o změně vládního nařízení o provádění zákona o fakultativním pohřbívání ohněm č.180sb.z.
92 Interpelace ohledně výplaty kongury s přídavky
93 Naléhavá interpelace ve věci zrušení německých středních škol v Prostějově, Hranicích a v Břeclavě (německy)
94 Naléhavá interpelace stran zacházení se senátory a poslanci při vyšetřující komisi v Jihlavě (německy)
95 Návrh na zařízení dělnických vlaků mezi Adamovem a Blanskem na trati Brno-Česká Třebová
96 Interpelácia ohl´adne zriadenia robotníckych vlakov na trati Zvolen-Červená skala, medzi Banskou Bystricou a Podbrezovou, taktiež aj medzi Podbrezovou a Polhorou
97 Návrh na zřízení nutné čekárny při stanici Dolní Lhota na trati Brno-Česká Třebová
98 Interpelace ohledně zřízení sboru pro občanskou kontrolu pro velká střediska průmyslová
99 Návrh aby finanční ministerstvo dalo potřebné prostředky ke stavbě obytných domů podnikané obcemi a obecně prospěšnými stavebními družstvy
100 Návrh na vydání zákona o revisi vojenského hospodářství a jeho organisace v republice Československé
101 Zpráva výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk č.22), kterým se pozměňují ustanovení zákona č. 112 ř.z. o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů (tisk č.78)
102 Zpráva ohledně usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 820), kterým se mění lhůta stanovená v §18. zákona o sloučení seousedních obcí a osad s Prahou č. 114Sb. zák. a nař. (tisk 79)
103 Zpráva o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk č.221) o prodloužení lhůty stanovené v §28, bodě 4 zákona o státní podpoře jpři zahájení soustavné elektrisace č.438Sb. z. a nař.(tisk 80)
104 Zpráva o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č. 287), jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům , invalidům ze stavu mužstva- vyjímaje válečné poškozence
105 Zpráva o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č. 288), jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům , invalidům ze stavu mužstva- vyjímaje válečné poškozence
106 Zpráva o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk č.289) o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům
107 Interpelace týkající se organisačního řádu lesnické školy a přeměnění lesnické školy v Chebu na střední školu lesnickou (německy)
108 Interpelace ve věci přenechání mouky a obilí civilnímu obyvatelstvu průmyslových okresů ze zásob vojenské správy (německy)
109 Interpelace ve věci zajištění německých dívčích škol (německy)
110 Interpelace ohledně požitků zemských inspektorů
111 Interpelace ve věci přiznání k dávce majetku (německy)
112 Návrh na poskytnutí státní podpory rolníkům obce Hluboké, kteří průtrží mračen v dubnu r. 1920 na zasetých pozemcích velmi citelně byli poškozeni
113 Interpelace ve věci hrozícího zrušení celního úřadu v Litoměřicích (německy)
114 Interpelace ve věci úpravy pensijních požitků civilních úředníků a osob vojenských, přeložených do výslužby (německy)
115 Naléhavá interpelace stran případů v Jihlavě (německy)
116 Naléhavá interpelace týkající se zákazu druhé župní tělocvičné slavnosti ve Znojmě (německy)
117 Naléhavá interpelace o zjevech, týkajících se Těšínska (německy)
118 Interpelace o zabrání studentského konviktu ve Stříbře (německy)
119 Návrh na zřízení 17 členného vyšetřovacího výboru (německy)
120 Interpelace o vydání nařízení finančními úřady k zákonu z přírustku na majetku č.309
121 Interpelace ohledně zakracování malých střadatelů bankovním kartelem (německy)
122 Naléhavá interpelace o jednání Žatecké pobočky bankovního úřadu s lombardními dlužníky (německy)
123 Naléhavá interpelace stran požitků zemských školních inspektorů (německy)
124 Naléhavá interpelace o jednostranném přidělování úředně obhospodařených materiálií (německy)
125 Interpelácia ohl´adne odpredávania tovaru zo štátne, železiarne v Podbrezovskej firmou>FOŽ< a spol.
126 Interpelace v záležitosti sloupu Nejsv. Trojice ve Slaném
127 Interpelace o výroku pana ministerského předsedy (německy)
128 Návrh aby výbor zahraniční v senátu prohlášen byl permanentním
129 Návrh na změnu §5 zákona čís.326 sb.zák. a nař., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění republiky Československé
130 Interpelace ohledně zastavení osobní dopravy na městských elektrických drahách v Praze
131 Interpelace ve věci repatriace českých hornícků z Francie a odškodnění za zničený majetek ve válečném území
132 Interpelace ve věci zákazu politických úřadů německým studentům nositi své barvy (německy)
133 Naléhavá interpelace ve věci zastavení ˝Pressburger Zeitung˝ (německy)
134 Interpelace o zásobovacích poměrech v okrese warnsdorfském, rumburském a šluknovském (německy)
135 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci v příčině přídělu uhlí drožďárnám (č. tisku12)
136 Odpověď ministra školství o zadržování výslužného učitelům v Československé republice
137 Návrh na změnu zákona o ochraně majetku (německy)
138 Dotaz týkající se státních úředníků, bydlících v Rumunsku a příslušejících do republiky Československé (německy)
139 Interpelace o zrušení ústavu pro zkoumání potravin při německé universitě v Praze (německy)
140 Návrh ohledně osnovy zákona o služební pragmatice pro státní zaměstnance §1-45-§46-72-§73-108-§74-140-§141-160-Uvozovací články k článkům I. až III.-K části IV-Stupnice služného pro třídu V. a VI.-Požitky mimořádné-Uvozovací články k části V. a VI.-Uvozovací články k části VII. a VIII.-Uvozovací články k části XI.
141 Odpověď ministra veřejných prací v příčině dodání uhlí a benzinu na mlácení obilí (tisk č.9)
142 Interpelace o nepřístojnostech při vystavování pasů a přecházení hranic (německy)
143 Interpelace ohledně zrušení ústavu pro zkoumání potravin na německé universitě v Praze (německy)
144 Interpelace o protiprávních násilných opatřeních vůči Němcům a obzvláště německému školství v Českém Dubu
145 Odpověď ministra financí na interpelaci o zadržených penězích při kolkování (tisk č.61)
146 Odpověď ministrů zemědělství a financí o neprovádění melioračního zákona č.21 sb.a.(č. tisku13)
147 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci ohledně nedoručování poslaných peněz z Ameriky zdejšími bankami (č. tisku 52)
148 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci v záležitosti praxe soudů rakouských při soudním vyrovnání (č. tisku62)
149 Odpověď na interpelaci v příčině dodávání umělých hnojiv pro zemědělskou výrobu (tisk č.38)
150 Odpověď ministra financí na interpelaci o vydání nařízení finančními úřady k zákonu z přírustku, na majetku č.309 (tisk č.120)
151 Odpověď ministerského předsedy na interpelaci o poebiscitu na Těšínsku (tisk č.29)
152 Odpověď ministra školství na interpelaci o nákladech na učitelské síly při pokračovacích kursech na školách občanských (tisk č.68)
153 Odpověď ministra zdravotnictví na interpelaci v záležitosti ústavu pro rekonvalescenci v Tuchoměřicích (tisk č.18)
154 Odpověď ministerského předsedy na interpelaci v záležitosti Kolodějského zámku (tisk č.39)
155 Odpověď ministerstva financí na interpelaci ohledně zásilek amerických (tisk č.60)
156 Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci v příčině přídělů uhlí živnostníkům pekařským na otop pecí k výrobě chleba (tisk č.10)
157 Návrh na zřízení babické školy v některém německém městě v Čechách (německy)
158 Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci ve věci vyplácení pohledávek založených u poštovní spořitelny, vkladů a rent v plné měně československé, poštovní spořitelnou ve Vídni, jež mu byla ministrem obchodu postoupena (tisk č.51)
159 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci o zastoupení producentů v komisi pro obchod ovocem a zeleninou a v komisi melasové (tisk č.34)
160 Odpověď ministra věcí zahraničních na interpelaci o náhradě škody občanům Československým, usedlým před válkou v cizině (tisk č.37)
161 Odpověď vlády na interpelaci týkající se přenechání kasáren městům, k odstranění bytové nouze (tisk č.65)
162 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci v záležitosti třídního zásobování (tisk č.14)

( >> 2. zasedání >> )