Historické senátní tisky z 1. volebního období
6. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Seznam senátních tisků

6. zasedání


č. zkrácený popis
1463 Návrh vládního zákona jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 27. dubna 1922, čís. 130 Sb. z. a n. o ochraně nájemníků.
1464 Vládní návrh zákona o rozšíření účinností zákona ze dne 10. července 1922, čís. 227 Sb. z. a n., kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 a 1922, na placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1923.
1465 Naléhavá interpelace senátorů dra Soukupa, dra Franty, dra Krouského, Donáta, Zavorala a soudruhů vládě republiky Československé o krisi výroby všech, odvětví, o nezaměstnanosti a neodůvodněné drahotě životních potřeb pro kruhy konsumentské.
1466 Naléhavá interpelace senátora Karla Friedricha a soudruhů na vládu o zneužití vládních orgánů k demonstracím v Chebu (i německy)
1467 Naléhavá interpelace senátorů dra Hellera, Jarolima a soudr. na veškerou vládu a obzvláště na pana ministra sociální péče o hospodářské krisi a nezaměstnanosti (i německy)
1468 Vládní návrh zákona kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení.
1469 Vládní návrh zákona o zevní úpravě předmětů státem vydaných neb podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu.
1470 Vládní návrh zákona kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe.
1471 Zpráva I. výboru branného II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (č. t. 1464) o rozšíření účinnosti zákona ze dne 10. července 1922, č. 227 Sb. z. a n., kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922, na placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1923.
1472 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1468), kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení.
1473 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1173), jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny úředních obvodů.
1474 Zpráva. rozpočtového výboru o vládnom navrhu zákona (tlačivo 1359), ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 24. júla 1919, čís. 446 Sb. z. a n., ďalej nariadenia ministra s plnou mocnu pre správu Slovenska zo dňa 25. novembra 1919, čís. 8428 pres. a zákona zo dňa 21. decembra 1921, čís. 480 Sb. z. a n. o úprave premlčania práva k vymeraniu a vymáhaniu daní a dávok na roky 1921 a 1922.
1475 Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za listopad a prosinec 1918. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5)
1476 Závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1919. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11)
1477 Návrh senátorů Em. B. Trčky, J. Kotrby, J. Thoře a spol., by senát Národního shromáždění republiky Československé usnesl se na této resoluci:
1478 Naléhavá interpelace senátorů Linka, Polacha a soudruhů na pana ministra národní obrany, o svémocném použití střelné zbraně a o zabití osmnáctiletého Maxe Kinzla vojáky posádky v Bruntále (i německy)
1479 Naléhavá interpelace senátora Jelínka a soudr. na pana ministerského předsedu případně na ministra vnitra a ministra spravedlnosti o neoprávněném zabavení brněnského "Tagesbote" (i německy)
1480 Vládní návrh zákona kterým se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví.
1481 Vládní návrh zákona o náhradě za vojenskou přípřež v míru v roce 1923.
1482 Vládní návrh zákona o náležitostech vkladných listin, o výmazu starých pohledávek a o poplatkových úlevách při výmazu a při sestavování vložek na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
1483 Návrh senátorů dra Spiegela, dra Mayr-Hartinga, dra Naegle a soudruhů, aby proti zákonům ze dne 15. dubna 1920, čís. 325 a 326 Sb. z. a n. vznesen byl odpor u ústavního soudu (i německy)
1484 Interpelace senátora dra E. M. Herzigové a soudr. na pana ministerského předsedu ve příčině ústrku německých úředníků při obojím poledním jmenování vrchních berních správců ředitelny berních úřadů.
1485 Odpověď ministra veřejných prací na interpelací senátorů Chlumeckého, dr Hellera a soudr. v záležitosti vypovězení 140 dělníků ze státních železáren v Podbrezové na Slovensku. (Tisk 1330/2).
1486 Vládní návrh zákona jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec.
1487 Zpráva I. ústavno-pravneho výboru, II. rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona (tlačivo 1458) o štátnej podpore sporitelien a ich pobočných ústavov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
1488 Zpráva senátora Václava Donáta a společníků na vydání zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr pro nouzové akce při živelních pohromách na rok 1922.
1489 Vládní návrh zákona o nové úpravě výslužného a zaopatřovacích požitků obecním a okresním zřízencům, kteří byli dáni na odpočinek před účinností zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 16 a 17 Sb. z. a n. z r. 1920, po případě jich pozůstalým (i německy)
1490 Vládní návrh zákona o nové úpravě výslužného a zaopatřovacích požitků obecním a okresním zaměstnancům, kteří byli dáni na odpočinek před účinnosti zákonů ze dne 23. července 1919, č. 443 a 444 Sb. z. a n., případně jich pozůstalým (i německy)
1491 Návrh senátorů Filipínského, Zimáka, Cholka a soudruhů na prodloužení lhůty pro přihlášky válečných poškozenců.
1492 Návrh senátora Jessera a soudruhů, aby věnován byl obnos 50 milionů Kč na sanaci výdělkových a hospodářských společenstev, jež následkem hospodářské krise ve svém trvání jsou ohrožena (i německy)
1493 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk č. 1486) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec.
1494 Vládní návrh zákona o osvojení.
1495 Zpráva I. výboru branného, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1481) o náhradě za vojenskou přípřež v míru v roce 1923.
1496 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1480), kterým se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví.
1497 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci za souhlas k stíhání sen. Ig. Hübnera pro zločin dle §u 87 tr. z. (Čís. 5163/22.)
1498 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Teplicích-Šanově za svolení k trestnímu stíhání sen. dr. K. Hellera pro urážku na cti k žalobě dr Karla Jindřícha Strádala. (Čís. 5218/22.)
1499 Zpráva imunitního výboru o žádosti Ružomberské sedrie, aby senát vyslovil souhlas s trestním stíháním senátora inž. Julia Klimky pro přečin proti bezpečnosti cti na návrh Richarda Brunnera, vrchního inspektora čsl. stráže bezpečnosti v Prešově. (č. 3676a 4427/22.)
1500 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1923 (tisk 3810 a 3856). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18)
1501 Zpráva imunitního výboru o žádosti Ružomberské sedrie za souhlas k trestnímu stíhání senátora inž. Julia Kliniky pro přečin osočování a pro přečin urážky na cti na návrh dra Jana Brežného, župana v Prešově. (Čís. 4814/22.)
1502 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě, aby senát vyslovil souhlas s trestním stíháním senátora Františka Zimáka k žádosti dra Karla Schnabla, žup hl. notára ze Šiah pro přečin dvojnásobné pomluvy. (Č. 5230/22.)
1503 Zpráva výboru imunitního v záležitosti trestního stíhání člena senátu pana Jána Blaho. (Čís. 4203/22.)
1504 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě, aby senát svolil k trestnímu stíhání senátora Františka Zimáka pro přečin pomluvy na návrh dra Františka Brežného, župana v Prešově. (Čís. 4815/22.)
1505 Návrh vládního zákona kterým se mění § 9 zákona ze dne 11. června 1919, čís. 330 Sb. z. a n. (i německy)
1506 Návrh paní senátorky dr Emmy Marie Herzigové a soudr. na odstranění závad telefonního zařízení v Liberci (i německy)
1507 Návrh senátora Luksche a soudr., aby věnována byla částka 50 milionů Kč na sanaci zemědělských družstev, jež následkem hospodářské krise jsou ve svém trvání ohrožena (i německy)
1508 Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1469) o zevní úpravě předmětů státem vydávaných nebo podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu.
1509 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1482) o náležitostech vkladných listin, o výmazu starých pohledávek a o poplatkových úlevách při výmazu a při sestavování vložek na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
1510 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1500) o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1923. - dokončení, Resoluční návrhy
1511 Československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku.
1512 Vládní návrh zákona o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní.
1513 Odpověď senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů na vládu ve příčině uzavření smluv o právní pomoci se státy, které pro vývoz přicházejí v úvahu, Interpelace senátorů dr Mayr-Hartinga, dr Hilgenreinera, dr E. M. Herzig-ové a soudr. na vládu ve přičině úpravy právního postavení státně zkoušených opatrovnic, Interpelace senátorů J. V. Klečáka, F. Šťastného, dr Kloudy a soudr. na pana ministra veřejných prací o slevě na uhlí v revíru Severočeském, Interpelace paní senátorky dr Emmy Marie Herzig-ové a soudr. na pana ministra pošt a telegrafů ve příčině různých nedostatků v telefonním provozu (vše i německy) - Interpelace senátoru dr Emmy Marie Herzig-ové, dr Naegle a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty a na pana ministra zdravotnictví a tělesné výchovy ve přičině konání přednášek, Interpelace senátorů Jelinka, Zulegera, dr Naegle, dr Mayr-Hartinga, Fahrnera a soudruhů na vládu pro domnělý výrok pana presidenta republiky (vše i německy)
1514 Vládní návrh zákona o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní.
1515 Vládní návrh zákona jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro rok 1923.
1516 Návrh senátorů Em: B. Trčky, J. Kotrby, J. Thoře a druhů o zřízení "Politické komise očistné".
1517 Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru branného o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe (číslo tisku 1470).
1518 Odpověď ministra financí na interpelaci senátora dr Naegle a druhů o ubytování ústředního ředitelství tabákové režie ve školní budově gymnasia ve Štěpánské ulici v Praze (č. tisku 1453/11), Odpověď vlády na interpelaci senátorů Alberta Friedricha, dr Hellera a soudruhů ve příčině zaopatření dělníků a zřízenců zabraného velkostatku (tisk 1453/5), vlády na interpelaci senátora Frant. Zimáka a soudruhů v záležitosti znehodnocování potravin a poživatin a mylného aplikování rakouských předpisů na Slovenské území (č. tisku 1349), Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dr Augusta Naegle a soudruhů pro nedostatečný zřetel na německé uchazeče při jmenování úředníků a sluhů v pražské universitní knihovně (tisk 1453/10) (vše i německy)
1519 Vládní návrh zák kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. o požitcích válečných poškozenců. ona
1520 Vládní návrh zákona kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců.
1521 Vládní návrh Zákona o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění.
1522 Vládní návrh zákona o prodloužení drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku.
1523 Vládní návrh zákona kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z. o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky).
1524 Úmluva mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské o provedení úmluvy o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů ze dne 10. srpna 1920 (i německy) - Zápis sepsaný u Československého ministerstva financí v Praze dne 17. prosince 1921 o jednání mezi zástupci vlád republiky Československé a republiky Rakouské o provedení úmluvy o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů ze dne 10. srpna 1920 (i německy)
1525 Vládní návrh zíkona o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr.
1526 Vládní návrh zákona jímž se smění § 10 zákona ze dne 30. června 1921, čís. 242 o daních dopravních
1527 Návrh senátora R. Pánka a spol., aby senát Národního shromáždění republiky Československé usnesl se na resoluci, týkající se prodloužení platnosti kolektivních smluv.
1528 Návrh senátorů Petříka, Jaroše, Štelcla, Švece a soudr. v záležitosti živelní pohromy v politickém okrese Kralovice.
1529 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1514) k vládnímu návrhu zákona o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní.
1530 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1515), k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro rok 1923.
1531 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3922) o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních. zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných (tisk 3944). -DÍL I. -DÍL II. -DÍL III. - Resoluce. -Důvodová zpráva vládního návrhu. - Tabela A. Služné aktivních státních úředníků, soudců, státních učitelů, vojenských a četnických důstojníků, jakož i vojenských úředníků -Tabela B. Služné aktivních podúředníků, gážistů mimo hodnostní třídy, četnických strážmistrů a četníků na zkoušku. -Tabela C. Služné aktivních vrchních četnických strážmistrů. -Tabela D. Služné aktivních zřízenců -Tabela E. Místní přídavek státních zaměstnanců zařaděných do hodnostních tříd -Tabela F. Místní přídavek podúředníků, gážistů mimo hodn. třídy, četnických strážmistrů a četníků na zkoušku. -Tabela G. Místní přídavek četnických vrchních strážmistrů. -Tabela H. Místní přídavek zřízenců -Tabela Ch. Jednotný drahotní přídavek a) státních zaměstnanců zařaděných do hodn. tříd, dále četnických vrchních strážmistrů, kteří jsou veliteli stanic -b) čekatelů na místa úřednická -Tabela I. Jednotný drahotní přídavek podúředníků, gažistů mimo hodnostní třídy, četnických strážmistrů a četníků na zkoušku. -Tabela J. Jednotný drahotní přídavek četnických vrchních strážmistrů -Tabela K. Jednotný drahotní přídavek u zřízenců - Tabela L. Přehled služebních požitků a srážek státních svobodných zaměstnanců v Praze. (V tomto přehledu nejsou uvedeny všechny stupně platové, nýbrž v jednotlivých třídách a kategoriích jen některé.) -Tabela M. Přídavky na děti a jednotné drahotní přídavky státních zaměstnanců na odpočinku a pozůstalých po státních zaměstnancích. -Tabela N. Služební a pensijní požitky úředníků zařaděných do hodnostních tříd dle nové úpravy u srovnáni se služebními požitky roku 1914 a 1922. -Tabela O. Služební a pensijní požitky zřízenců dle nové úpravy u srovnání se služebními požitky z roku 1914 a 1922. -Tabela P. Zaopatřovací požitky dle nové úpravy u srovnání se zaopatřovacími požitky z roku 1914 a 1922.
1532 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tisk 3920), ktorým sa predkládajú Národnému shromaždeniu ku schváleniu poťažne ku vzatiu na vedomí Protokoly s prílohami o sanácii Rakúska, dané v Ženéve 4. ríjna 1922 (tisk 3942). - Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu (tisk 3920), ktorým sa predkládajú Národnému shromaždeniu ku schváleniu poťažne ku vzatiu na vedomí Protokoly s prílohami o sanácii Rakúska, dané v Ženéve 4. ríjna 1922 (tisk 3942) (italsky) - Odpověď finančního výboru na otázky, jež mu byly předloženy výborem Společnosti Národů pro Rakousko Otázka 1-5 (italsky) - Odpověď finančního výboru na otázky, jež mu byly předloženy výborem Společnosti Národů pro Rakousko, otázka 1-3 (česky) - Otázka 4-7, Resoluce hospodářského výboru Společnosti Národů
1533 Vládní návrh zákona kterým se ministr financí zmocňuje, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922.
1534 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1519) o vládním návrhu zákona kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. o požitcích válečných poškozenců.
1535 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1520) o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců.
1536 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1521) o vládním návrhu zákona o dalším vyplácení přídavků k důchodům podle zákona o pensijníma pojištění.
1537 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1522) o vládním návrhu zákona o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku.
1538 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1521) k vládnímu návrhu zákona ohledně služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitků civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných. - Pokračování, důvodová zpráva
1539 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1523) o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z. o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky).
1540 Zpráva I. výboru kulturního, II. výboru sociálně-politického, III. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1512) k vládnímu návrhu zákona o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní.
1541 Vládní návrh zákona kterým se mění ustanovení zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n. o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím.
1542 Vládní návrh zákona jímž se schvaluje úvěr - poskytnutý vládami států, zastoupených v Mezinárodním výboru pro pomocné úvěry hospodářské - na repatriaci válečných zajatců československé státní příslušnosti z Ruska.
1543 ÚMLUVA O ÚPRAVĚ VZDUCHOPLAVBY (francouzsky),Kapitola 1-8 - Kapitola 9, Příloha A,B a C (francouzsky) - Příloha D a E (francouzsky) - Příloha F (francouzsky) - Příloha G, Kodexy 1 a 2 (francouzsky) - Kodex 2 (francouzsky) - Kodex 3 - 8 (francouzsky) - Kodex 9 a 10, Příloha H, Závěrečná ustanovení (francouzsky) - KAPITOLA 1-9 (anglicky) - Příloha A,B,C a D (anglicky) - Příloha E a F (anglicky) - Příloha G, Kodexy 1 a 2 (anglicky) - Kodex 2 (anglicky) - Kodex 3-9 (anglicky) - Kodex 10, Příloha H, Závěrečná ustanovení (anglicky) - Kapitola 1-9, Příloha A (Italsky) - Příloha A,B,C a D (Italsky) - Příloha E (Italsky) - Příloha F,G a Kodexy (Italsky) - Kodexy 1 a 2 (Italsky) - Kodexy 2,3,4 (Italsky) - Kodexy 5-10, Příloha H, Závěrečná ustanovení (Italsky) - KAPITOLA I. ZÁSADY VŠEOBECNÉ. - KAPITOLA VII. VZDUCHOLODI STATNÍ, KAPITOLA VIII. MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO VZDUCHOPLAVBU, KAPITOLA IX. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ, PŘÍLOHA A. OZNAČOVÁNÍ VZDUCHOLODÍ, PŘÍLOHA B. CERTIFIKÁT O ZPŮSOBILOSTI K PLAVBĚ, PŘÍLOHA C. LODNÍ KNIHY oddíl 1-3 - Oddíl 4 a 5, PŘÍLOHA D. PŘEDPISY O SVĚTLECH A SIGNÁLECH. PRAVIDLA LÉTÁNÍ, PŘÍLOHA E. MINIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO DOSAŽENÍ PRŮKAZU PILOTSKÉHO (LETECKÉHO) ANEBO VZDUCHOPLAVECKÉHO. - Poznámky k příloze E, PŘÍLOHA F. MEZINÁRODNÍ MAPY A ORIENTAČNÍ ZNAČKY VZDUCHOPLAVECKÉ, PŘÍLOHA G. SHROMAŽĎOÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH ZPRÁV. - KODEX 1 a 2 - KODEX 3-9 - Příloha H - Závěrečná ustanoveni
1544 Návrh vládního zákona o překládání státních zaměstnanců na jiné služební místo
1545 Návrh vládního zákona o změně §u 8 zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní.
1546 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru s nemocenského pojištění dělníků.
1547 Návrh Vládního zákona jímž se co do dávek veřejných poskytují výhody pro stavbu budov obytných a provozních.
1548 Návrh vládního zákona o stavebním ruchu §1-27 - §28-67
1549 Návrh vládního zákona jímž se prodlužuje a mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.
1550 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny ze dne 19. a 20. prosince 1922, tisk 1544 sen. o vládním návrhu zákona (tisk 3320) o překládání státních zaměstnanců na jiné služební místo (tisk 3934).
1551 Návrh senátora Václava Donáta a společníků na prodloužení platnosti zákona ze dne 12. srpna 1922, čís. 311. sb. zák. a nař. do konce roku 1924.
1552 Interpelace senátorů dr Witta, Antonína Smetany a soudruhů na pana ministra pro zásobování lidu v záležitosti zdražení mléka na Ostravsku, Interpelace senátora dr Augusta Naegle a souduhů na pana ministra školství a národní osvěty ve příčině poměrů při obsazování míst v pražské universitní knihovně, Interpelace senátora dr Naegle a soudruhů na pana ministerského předsedu ve příčině odškodnění československých státních občanů za válečné škody, utrpěné na italském území, ( vše i německy) - Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra vnitra ve příčině uveřejnění opravy o okresním hejtmanu v Lanškrouně, Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra vnitra ve příčině protizákonného omezování práva svobodného projevu mínění, Interpelace senátorů Fahrnera, Luksche, dr Hilgenreinera, Jelinka a soudruhů na pana ministra sociální péče o prodloužení ochranných opatření pro repatrianty a o obmezení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, kteří podléhají zákonu o obchodních pomocnících, Interpelace senátora dr F. Malínského a společníků na pana ministra zdravotnictví a tělesné výchovy stran právních poměrů lékařů obecních a obvodních, Interpelace senátorů dr Fáčka, prof. dr Mareše, Donáta, Slavíka, Zavorala, Kadlčáka a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty ohledně zrušení vládního nařízení ze dne 19. prosince 1921 č. 463 Sb. zák. a nař. o úpravě školného na středních školách ( vše i německy) - Interpelace senátorů dr Otakara Krouského, dr Fr. Soukupa a společníků na pana ministra školství a národní osvěty ve věci vydání a provádění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1921 č. 463 Sb. zák. a nař. o školném na školách středních, Interpelace senátora Otmara Hrejsy a společníků pana ministru financí ohledně složení zemské odvolací komise pro daň z příjmů v Brně a jejího postupu při vyřizování odvolání, Interpelace senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů na pana ministra vnitra ve příčině nezákonného požadavku okresní správy politické ve Vrchlabí, aby tamnější hostinští zavedli české vývěsní štítky, Interpelace senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů na pana ministra vnitra ve příčině předvádění filmu "Apokalyptičtí jezdci", Interpelace senátorky dr Emmy Marie Herzigové a soudr. na vládu ve příčině výhradně českých nápisů u okresní správy politické, u berního úřadu a u okresního soudu v okresu Králové Dvorském ( vše i německy) - Interpelace senátorky dr Emmy Marie Herzigové a soudruhů na pana ministra vnitra a pana ministra obchodu ve příčině nařízení okresní správy politické v Trutnově ze dne 9. prosince 1922 o nápisech a vývěsních tabulkách v hostinské živnosti, Interpelace senátorů Polacha, Niessnera a soudruhů na veškerou vládu ve příčině úpadku Moravsko-Slezské banky v Brně, Interpelace senátora dr Naegle a soudruhů na vládu pro znásilnění a znetvoření německého pravopisu ministerským nařízením ( vše i německy)
1553 Zpráva výborů I. sociálně-politického, II. zahraničního, III. rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1511) k vládnímu návrhu, kterým se předkládá ku schválení Národnímu shromáždění československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku a závěrečný protokol, podepsané v Ratiboři dne 12. dubna 1922.
1554 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1524) o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění úmluva mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské, uzavřená v Praze dne 17. prosince 1921 o provedení úmluvy ze dne 10. srpna 1920 o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů.
1555 Návrh vládního zákona o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz.
1556 Návrha vládního zákona ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje spôsob počítania lehôt v súdnom pokračovaní a pri poručenských (sirotských) úradoch.
1557 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1548) o vládním návrhu zákona o stavebním ruchu.
1558 Odpověď vlády na interpelaci senátora Frant. Zimáka a soudr. v záležitosti církevních daní a povinností tak zvaných koblin nebo rokovin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. (Tisk čís. 1351.), Odpověď ministrů železnic, vnitra a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska na interpelaci senátorů Václava Chlumeckého, dr Hellera a soudruhů v záležitosti nezaměstnaných železničářů zvolenských. (Tisk čís. 1314/1), Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora J. Knesche a druhů o požadování vojenské taxy od invalidů a osob, které sloužily ve vojsku, Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Niessnera, dr Hellera a soudruhů o zabavení časopisu "Der Sozialdemokrat", Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelace senátorů dr Augusta Naegle, dr Hilgenreinera a soudruhů (tisk 1453/12) a senátorů Alberta Friedricha, Starka a soudruhů (tisk 1453/13) ve příčině německého státního reálného gymnasia v Prachaticích.), Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů dr Hellera, Niessnera a soudruhů o uveřejňování rozhodnutí Nejvyššího soudu v jazyce německém. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Hartla, dr Naegle a soudruhů o poškození německého oddělení na pražské akademii výtvarných umění ( vše i německy) - Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Spiegela a soudruhů ve příčině porušení jazykového zákona železniční správou, Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů ve příčině zkrácení německého stavebního družstva v Hajdě, Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Linka, Polacha a druhů stran německé menšinové školy v Neředíně u Olomouce, dále stran útisku německé obecné školy v Lužici u Šternberka a stran zřízení německé obecné školy v Hlučíně, Odpověď vlády na interpelaci senátora K. Friedricha a soudruhů o zneužití vládních orgánů k demonstracím v Chebu ( vše i německy) - Odpověď vlády na interpelaci senátorů Jelínka, dr Spiegela a soudruhů ve příčině zabavení č. 187 periodického časopisu "Pilsner Tagblatt".
1559 Naléhavá interpelace senátorů Niessnera, Jarolima a soudruhů na pana ministerského předsedu a pana ministra věcí zahraničních stran zjednání stávkokazů pro Poruří z rozkazu francouzské vlády ( i německy)
1560 Naléhavá interpelace senátorů Jelinka, dr Mayr-Hartinga, dr Ledebur-Wichelna, Zulegera, dr Naegle, dr Spiegela, Jessera, Fahrnera a společníků na vládu ve příčině složení vlády. (i německy)
1561 Naléhavá interpelace senátorů Niessnera, Jarolima a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních o zahraniční politické situaci. (i německy)
1562 Návrh vládního zakona kterým se doplňuje trestní řád z 23. května 1873, č. 119 ř. z. a mění novela k trestnímu řádu z 18. prosince 1919, č. 1 Sb. z. a nař. z r. 1920.
1563 Interpelace senátorů Linka, Heckera a soudruhů na pana ministra sociální péče stran provádění zákona o nezaměstnanosti pro nezaměstnané dělníky, kterým se již dostalo plné podpory., Interpelace senátorů dr Spiegela, dr Mayr-Hartinga a soudruhů na vládu stran vytlačení německého jazyka ze styku zemských školních rad s okresními a místními školními radami. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra pošt a telegrafů o jazykových přehmatech pražské pošty. Interpelace senátora Knesche a soudruhů na vládu ve příčině odstranění desátku. Interpelace senátorů Hartla, dr Herzigové a soudruhů na pana ministra vnitra stran protiprávních výměrů okresní správy politické v Trutnově. Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra železnic o jazykových přehmatech podřízených kontrolních orgánů. - Interpelace senátorů dr Spiegela, Jelinka, dr Naegle, Fahrnera a soudruhů na vládu ve příčině zabavení německých časopisů, zejména časopisu "Deutsche Zeitung Bohemia" pro jejich poznámky k procesu Baeranovu. Interpelace senátorů Niessnera, Polacha a soudruhů na pana ministra spravedlnosti o zabavení časopisu "Sozialdemokrat".( vše i německy) - Interpelace senátorů Václava Donáta, dr Boh. Franty, M. Zavorala, A. Svěceného a společníků celé vládě ohledně snížení tarifů za výkony advokátů, notářů, lékařů, lékárníků a civilních geometrů. Interpelace senátora Emanuela Hrubého a společníků na pana ministra školství a národní osvěty ve příčině germanisace českých dětí na německé soukromé škole jednotřídní v Železném Brodě. - Příloha k tisku 1563/9. Opis z úředního aktu správy něměc. soukromé školy v Železném Brodě. - Číselný přehled
1564 Návrh vládního zákona o ražbě československých dukátů.
1565 Odpověď vlády na interpelaci senátora Jarolima a soudruhů (tisk 1424), na interpelaci senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů (tisk 1425) a na interpelaci senátora Hartla a soudruhů (tisk 1453/9) o přepadení zvláštního vlaku německých turnérů ve stanici Louka-Horní Litvínov. ( vše i německy) - Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Em. Hrubého a společníků v záležitosti nezákonného povolení stavby J. Habadovi u hřbitova v Tochovicích zemskou správou politickou ( vše i německy)
1566 Obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou (francouzsky) - Obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou (česky)
1567 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 3961), kterým předkládá se Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou podepsaná v Lisaboně dne 11. prosince 1922 (tisk 3987).
1568 Zpráva ústavne-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tlačivo č. 1556), ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje spôsob počítania lehôt v súdnom pokračovaní a pri poručenských (sirotských) úradoch.
1569 Zpráva ústavně-prvního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 712) o nakladatelské smlouvě, Zákon o nakladatelské smlouvě §1 a 2 - Zákon o nakladatelské smlouvě §3-44
1570 Vládní návrh zákona na ochranu republiky §1-21 - Vládní návrh zákona na ochranu republiky §22-44, Příloha
1571 Vládní návrh zákona o státním soudě §1-29, Příloha I §211 a §213 - §214-294, §411 a §412
1572 Vládní návrh zákona kterým se vláda zmocňuje, aby při opatřeních hospodářského nátlaku podle článku 16 úmluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací.
1573 Vládní návrh zákona jímž zrušuje se zákon ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n. o stihání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny.
1574 Vládní návrh zákona kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu uvedeného v platnost císařským nařízením ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z.
1575 Vládní návrh zákona o telegrafech
1576 Smlouva o vydávání zločinců a jiné právní pomoci ve věcech trestních mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 8. května 1922 (i německy), článek 1-4 - Článek 5-24
1577 Protokol o změně článku 4 Úmluvy, Protokol o změně článku 6 Úmluvy, Protokol o změně článku 12 Úmluvy, Protokol o změně článku 13 Úmluvy (i německy, francouzsky, anglicky) - Protkol o změně článku 15 úmluvy, Protkol o změně článku 16 úmluvy (vše i francouzsky, anglicky) - Protokol o změně článku 26 úmluvy, Důvodová zpráva. I. ORGANIZACE PRACÍ SPOLEČNOSTI NÁRODŮ, článek 1a - Článek 1b,3-6 - Tabulka ke stránce 8. - Článek 9-16 - Článek 16-26 - Resoluce shromáždění Společnosti národů
1578 Odpověď ministra zahraničních věcí a ministra sociální péče na interpelaci senátorů Filipinského, dr Witta, Kouši a soudruhů ve příčině náhlého vyhoštění příslušníků republiky Československé z království Rumunského, Odpověď vlády na interpelaci senátorů dr Mayr-Hartinga, dr Hilgenreinera, dr E. M. Herzigové a soudruhů ve příčině úpravy právního postavení státně zkoušených opatrovnic, Odpověď ministrů spravedlnosti a vnitra na interpelaci senátora Jelinka a soudruhů o neoprávněném zabavení brněnského "Tagesbote", Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci senátorů Niessnera, Polacha a druhů o zabrání budovy bývalé německé školy ve Studénkách u Jihlavy (vše i německy) - Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci senátorů Niessnera, Polacha a druhů o zabrání budovy bývalé německé školy ve Studénkách u Jihlavy (německy), Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora J. Thoře a soudruhů v záležitosti zkrácení dopravy mezi Prahou a severovýchodem, Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dr. Fáčka, prof. dr Mareše, Donáta, Slavíka, Zavorala, Kadlčáka a soudruhů ohledně zrušení vládního nařízení ze dne 19. prosince 1921, čís. 463 Sb. z. a n., o úpravě školného na středních školách.
1579 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1919
1580 Zpráva rozpočtového výboru o závěrečném účtu státních výdajů a příjmů republiky Československé za listopad a prosinec 1918
1581 Vládní návrh zákona o přesunu příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle zák. čl. XLI:1881.
1582 Návrh senátora dr C. Horáčka a soudruhů na provedení zásady neanonymnosti v periodickém tisku.
1583 Návrh senátora Donáta a společníků na poskytnutí podpory zemědělcům okresu dobříšského, který loňského roku postižen byl katastrofálním suchem
1584 Návrh senátora Václava Donáta a společníků na postátnění neb alespoň na zavedení osobní a nákladní dopravy na soukromé železniční trati Stránčice - Velké Popovice.
1585 Návrh senátora Václava Donáta a společníků na vydání zákona, kterým pozměňuje se článek IX. zákona ze dne 1. dubna 1921, čís. 161 Sb. z. a nař. v ten smysl, aby prováděním řízení pozůstalostního pověřeny byly opět soudy.
1586 Návrh vládního zákona o stavební povinnosti
1587 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1564) o vládním návrhu zákona o ražbě československých dukátů.
1588 Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1570) o vládním návrhu zákona na ochranu republiky.
1589 Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1571) o vládním návrhu zákona o státním soudě.
1590 Návrh vládního zákona o telegrafech.
1591 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1454) o neúčinnosti zvýšení úrokové míry pro poplatkové úlevy platné při konversi hypotekárních pohledávek.
1592 Naléhavá interpelace senátorů dr Witta, Smetany a soudruhů na předsedu vlády a ministra veřejných prací ohledně konfliktu v báňském průmyslu revíru Ostravsko-Karvínského.
1593 Naléhavá interpelace senátorů Jarolima, dr Hellera a soudr. na pana ministra veřejných prací o stávce horníků v Moravské Ostravě, kterou vyprovokovali Moravsko-Ostravští uhlobaroni (i německy)
1594 Interpelace senátora Václava Donáta a společníků na ministra pošt a telegrafů ohledně snížení tarifů na autobusových tratích, Interpelace senátora Fahrnera a druhů na pana ministra spravedlnosti stran úpravy soudnictví ve věcech dělnických, Interpelace senátora dr Ledebur-Wichelna a druhů na pana ministra financí stran podloudnictví na slezských hranicích, Interpelace senátora dr Ledebur-Wichelna a druhů na pana ministerského předsedu a pana ministra financí stran schodku, zjištěného při likvidaci státního obilního ústavu, Interpelace senátorů dr Spiegela, Fahrnera, dr Naegle, dr Mayr-Hartinga, Knesche a soudruhů na vládu stran prováděcího nařízení k jazykovému zákonu (vše i německy) - Interpelace senátorů Jelinka, dr Naegle a soudruhů na vládu stran požitků svobodných živitelů rodin, Interpelace senátorů dr Naegle, Karla Friedricha a soudruhů na pana ministra vnitra a spravedlnosti stran zabavení tiskopisu "Abgeordneter Dr. Alois Baeran vor dem Prager Schwurgerichte", Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních o pensionování vyslance Perglera (vše i německy)