Historické senátní tisky z 1. volebního období
7. zasedání - senátní tisky

1. volební období 1920 - 1925

Seznam senátních tisků

7. zasedání


č. zkrácený popis
1595 Návrh senátora Vojtěcha Zavadila a soudruhů na postátnění nebo převzetí osobní a nákladní dopravy na dráze, kterou vlastní firma Ringhofer pro své potřeby - trať Stránčice-Velké Popovice.
1596 Zpráva I. výboru národohospodářského a II. výboru rozpočtového o návrhu senátorů Petříka, Jaroše, Štelcla, Švece a soudruhů v záležitosti živelní pohromy v soudních okresech Kralovice a Manetín
1597 Vládní návrh zákona působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech správy státního horního majetku na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
1598 Zpráva výboru národohospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 1555) plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz.
1599 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1572) o vládním návrhu zákona, kterém se vláda zmocňuje, aby při opatřeních hospodářského nátlaku podle článku 16. úmluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací.
1600 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1567) o vládním návrhu, kterým předkládá se Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou podepsaná v Lisaboně dne 11. prosince 1922.
1601 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1566) o vládním návrhu, kterým předkládá se ku schválení Národnímu shromáždění obchodní smlouva uzavřená dne 7. října 1922 mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou
1602 Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru ústavně-právního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1576) o vládním návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou s říší Německou ze dne 8. května 1922 o vydávání zločinců a jiné právní pomocí ve věcech trestních.
1603 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1574) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu uvedeného v platnost císařským nařízením ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z.
1604 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. výboru národohospodářského k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1573) o vládním návrhu zákona, jímž zrušuje se zákon ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n. o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny.
1605 Návrh vládního zákona o služební smlouvě soukromých zaměstnanců §1-27 (německy) - §28-41, dodatek k§1-17 (německy) - Dodatek k §18-38 (německy),Návrh vládního zákona o služební smlouvě soukromých zaměstnanců (česky), §1-8 - §9-41, Dodatek k §1-9 - Dodatek k §10-38
1606 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o presunu príslušnosti vo veciach vyvlastnenia na Slovensku v Podkarpatskej Rusi podľa zák. čl. XLI:1881
1607 Návrh vládního zákona o opatřeních na ochranu československé měny a oběhu zákonných platidel
1608 Návrh vládního zákona o trestnom pojednávaní, konanom podľa trestného poriadku, zák. čl: XXXIII z r. 1896, proti neprítomným osobám
1609 Zpráva I. zahraničního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1577) k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení protokoly o změnách úmluvy o Společnosti národů, dané v Ženevě dne 5. října 1921.
1610 Návrh vládního zákona o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod čís. 159 Sb. z. a n. z roku 1922.
1611 Návrh vládního zákona o ochraně nájemníků.
1612 Návrh vládního zákona kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 11. července 1922, čís. 225 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče.
1613 Návrh vládního zákona o odkladu exekučního vyklizení místností.
1614 Zpráva. I. výboru technicko-dopravního, II. výboru zahraničního o usnesení poslanecké sněmovny tisk 1543, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení >Úmluva o úpravě vzduchoplavby< sjednaná v Paříži 13. října 1919 s dodatečným protokolem z 12. dubna 1920
1615 Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci senátorů dr Witta, Antonína Smetany a soudruhů v záležitosti zdražení mléka na Ostravsku, Odpověď ministra vnitra a ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátorů dr Emmy Marie Herzigové, dr Naegle a soudr. ve příčině konání přednášek, Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hartla a soudruhů o uveřejnění opravy týkající se okresního hejtmana v Lanškrouně, Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dr Augasta Naegle a soudruhů ve příčině poměrů při obsazování míst v pražské universitní knihovně, Odpověď ministra financí na interpelaci senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů o pomíjení německých úředníků při úředním povyšování ve finanční službě, Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů ve příčině předvádění filmu "Apokalyptičtí jezdci", Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů Fahrnera, dr Hilgenreinera a soudruhů o prodloužení ochranných opatření pro repatrianty a o obmezení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, kteří podléhají zákonu o obchodních pomocnících, Odpověď ministra financí na interpelaei senátora Otmara Hrejsy a společníků stran složení zemské odvolací komise pro daň z příjmu v Brně a jejího postupu při vyřizování odvolání (vše i německy) - Odpověď ministra financí na interpelaci senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů o revisi daně z obratu u firmy "Münzerhütte", továrna na železné a kovové zboží, společnost s r. o. v Ústí n. L, Odpověď ministra národní obrany a ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dr Hellera, Perthenové a soudruhů ve příčině náhrady škod, jež československým vojskem způsobeny byly na německé živnostenské pokračovací škole v Ústí n./Labem, Odpověď vlády na inerpelaci senátorů Jelinka, dr Spiegela a soudruhů ve příčině novinářských útoků proti německým důstojníkům a úředníkům, Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Niessnera, Polacha a soudruhů o zabavení časopisu "Sozial-Demokrat", Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Naegle a soudr. pro znásilnění a znetvoření německého pravopisu ministerským nařízením, Odpověď ministra pošt a telegrafů a ministra žleznic na interpelaci senátora Matúše Duly a spol. I. v otázce definitivního převzetí do úřadu při službě poštovní, telegrafní a telefonní od více roků rastanovených slovenských úředníků a II. v otázce přijímání praktikantů do služeb poštovních a železničních, absolventů slovenských obchodních škol, (vše i německy) - Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Spiese a soudruhů stran protizákonného zabraňování zřizovati zemědělské a lesnické nemocenské pokladny, Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dr Otakara Krouského, dr Fr. Soukupa a společníků ve věci vydání a provádění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1921, čís. 463 Sb. z. a n., o školném na školách středních, Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů Jelinka, Zulegera, dr Naegle, dr Mayr-Hartinga, Fahrnera a soudruhů pro domnělý výrok pana presidenta republiky, Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Hartla a druhů o jazykových přehmatech podřízených kontrolních orgánů, Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Hártla a soudruhů o jazykových přehmatech pražské pošty (vše i německy)
1616 Návrh vládního zákona o přejímání gažistů bývalé rakousko-uherské (rakouské případně uherské) branné moci, kteří svoji přihlášku předložili teprve po 31, březnu 1919, do československé branné moci, jakož i těch, kteří se hlásili před touto lhůtou, kteří však teprve později byli povoláni k činné službě. (i německy)
1617 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru sociálně-politického, III. výboru rozpočtového o návrhu senátora inž. Jul. Klimko a společníků (tisk 1353) na poskytnutí pomoci pohořelcům obce Ruská Nová Ves, okres Prešov, župa Šarišská. (i německy)
1618 Naléhavá interpelace senátorů dr Hellera, Niessnera a soudr. na pana ministra financí stran událostí v bance Bohemii, (i německy)
1619 Zpráva imunitního výboru o žádosti sedrie v Bratislavě č. j. 4475/1922/15 za souhlas k trestnímu. stihání sen. Františka Zimáka pro přečin osočování, spáchaný tiskem podle § I, § 3 č. 1, 2 a § 9 č. 6 zák. čl. XLI z roku 1914 (uh. zák.) [č. 5981/22].
1620 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Štubňanských Teplicích za vydání senátora Jána Blaho pro přečin dle § 301 tr. zák. uh. (č. 5587/22).
1621 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Vyš. Svidniku za vydání senátora Juraja Lažo pro přečin urážky na cti podle § 2 z. čl. 41 z r. 1914 (uher. zák.) (č. 417022).
1622 Zpráva výboru sociálně-politického o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1613) o vládním návrhu zákona o odkladu exekučního vyklizení místností.
1623 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1611) o vládním návrhu zákona v příčině ochrany nájemníků.
1624 Zpráva sociálně-politického výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1612) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 11. července 1922, č. 225 Sb. z. a n. o mimořádných opatřeních bytové péče.
1625 Prozatímní obchodní dohoda československo-řecká, příloha A a B (francouzsky) - Příloha B (francouzsky) - Příloha B (francouzsky) - Příloha B (francouzsky) - Prozatímní obchodní dohoda československo-řecká, článek 1-4 - Článek 5 a 6, Příloha A a B - Příloha B - Příloha B - Příloha B - Příloha B, důvodová zpráva
1626 Labská plavební akta, článek 1-31 (francouzsky) - Článek 32-53 (francouzsky), Labská plavební akta, článek 1-4 - Článek 5-49 - Článek 50-53, závěrečný protokol, Důvodová zpráva, článek 1-23 - Článek 24-53
1627 Zpráva výboru sociálně-politického o návrhu senátorů Filipínského, Zimáka, Cholka a soudruhů (tisk 1491) na prodlouženi lhůty pro přihlášky válečných poškozenců.
1628 Návrh vládního zákona o zcizení státního nemovitého majetku.
1629 Návrh vládního zákona o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách § 1-26 - §27-50, Důvodová zpráva - Důvodová zpráva - Důvodová zpráva, Dodatek k §1-35 - Dodatek k paragrafu 36-46, STATISTIKA OKRESNÍCH ZÁLOŽEN HOSPODÁŘSKÝCH ZA ROK 1921. - Statistika okresních záložen hospodářských za rok 1921 - české - Statistika okresních záložen hospodářských za rok 1921 - české - Statistika okresních záložen hospodářských za rok 1921 - české - Statistika okresních záložen hospodářských za rok 1921 - české - Statistika okresních záložen hospodářských za rok 1921 - české - Statistika okresních záložen hospodářských za rok 1921 - české - Statistika okresních záložen hospodářských za rok 1921 - české - Statistika okresních záložen hospodářských za rok 1921 - německé - Statistika okresních záložen hospodářských za rok 1921 - německé - Statistika okresních záložen hospodářských za rok 1921 - německé
1630 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 4066), kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Úmluva a statut o svobodě transitu", sjednaná v Barceloně 20. dubna 1921, Prezident států Venezuelských (francouzsky), článek 1-5 - Úmluva a statut o svobodě transitu (francouzsky), článek 6-15 - Prezident států Venezuelských (anglicky), Úmluva a statut o svobodě transitu (anglicky) - Prezident států venezuelských (česky),Úmluva a statut o svobodě transitu (česky)
1631 Návrh vládního zákona o výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany.
1632 ÚMLUVA mezi Československem a Nizozemskem, článek 1 (i francouzsky) - Článek 2-9, Důvodová zpráva
1633 Návrh vládního zákona jímž se rozšiřuje úřední působnost veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
1634 Zpráva ústavno-právneho výboru o usneseniu poslaneckej snemovne (tlač. 1597) o vládnom návrhu zákona o pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach správy štátneho horného majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
1635 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tlačivo 1608) o trestnom pojednávaní, konanom podľa trestného poriadku zák. čl. XXXIII z r. 1896, proti neprítomným osobám.
1636 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu sen. dr Ot. Krouského a soudr. (tisk č. 1562) na doplnění trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř. z. a na změnu zákona z 18. prosince 1919, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1920 o příslušnosti soudů trestních rozhodovati o výši nákladů soudních, jež se mají nahražovati podle § 393, odst. 3. tr. ř.
1637 Zpráva I. výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu, II. výboru živnostensko-obchodního o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1610) k vládnímu návrhu zákona o provádění mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod čís. 159 Sb. z. a n. z roku 1922.
1638 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlavního města Prahy a povolují se daňové výhody pro stavby v tomto obvodu.
1639 Návrh zákona jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků čs. vojska ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n. a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zásad, stanovených pro státní zaměstnance zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n. a prováděcího nařízení, vydaného k tomuto zákonu.
1640 Návrh vládního zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, §1-19 - §20-39
1641 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za vydání senátorů Václ. Klofáče, dra Ant. Kloudy a Ferd. Šťastného k trestnímu stíhání pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 6680/23).
1642 Návrh vládního zákona kterým se upravuje vyučování jazyku státnímu jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských.
1643 Návrh vládního zákona kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny.
1644 Návrh vládního u uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, ústavům, po případě jich odbočkám (expositurám) a jiným hromadným útvarům, které spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby.
1645 Návrh vládního zákona kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací §1-26 - §27-62 - §63-90
1646 Návrh vládního zákona o nabytí Buštěhradské železnice státem.
1647 Návrh vládního zákona jímž se upravuje způsob provádění voleb v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech).
1648 Návrh vládního zákona kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a poručenských věcech.
1649 Návrh vládního zákona o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace.
1650 Návrh senátorů Jelinka, dra Spiegela, Fahrnera, dra Naegle, dra Mayr-Hartinga, Zulegera a soudruhů na zavedení povinného starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků a obchodníků. (německy) - Návrh důchodů (německy) - Návrh vládního zákona o starobním a invalidním pojištění samostatných živnostníků a obchodníků §1-41 (německy) - §42-64 (německy) - Návrh senátorů Jelinka, dra Spiegela, Fahrnera, dra Naegle, dra Mayr-Hartinga, Zulegera a soudruhů na zavedení povinného starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků a obchodníků. - Přehled budoucích důchodů. - Návrh vládního zákona o starobním a invalidním pojištění samostatných živnostníků a obchodníků §1-47 - §48-65
1651 Zpráva výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1628) o vládním návrhu zákona o zcizení státního nemovitého majetku.
1652 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1631) o vládním návrhu zákona o výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany.
1653 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Teplicích-Šanově za souhlas k vydání a stíhání senátora dr Karla Hellera pro přestupek podle §u 487 tr. z. (č. 6704/23).
1654 Zpráva imunitního výboru o žádostí okresního soudu v Plané ze dne 16. dubna 1923 U. 118/23/2 za vydání senátora Františka Starka ku stíhání pro přestupek dle § 312 tr. z. a § 1 zák. ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n. (č. 6693/23).
1655 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Prešově ze dne 6. dubna 1923, č. T. 1379/1923/3. za souhlas ku stíhání senátora Teodora Matuščáka pro přečin podle §u 2 zák. čl. XLI z r. 1914 (č. 6692/23.)
1656 Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského soudu v Opavě ze dne 6. dubna 1923 za souhlas ku stíhání senátora Františka Linka pro přečin dle § 300 a 305 tr. z. a pro přestupek dle § 308 tr. z. (č. 6613/23).
1657 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tlač 1633), ktorým sa rozširuje úradná pôsobnosť verejných notárov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
1658 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1607) o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel.
1659 Naléhavá interpelace senátorů Jarolima, Löwa a soudr. na pana ministra sociální péče a na pana ministra spravedlnosti stran prodloužení působnosti nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících (i německy)
1660 Zpráva I. branného výboru, II. národohospodářského výboru, III. rozpočtového výboru o návrhu senátora Josefa Lukeše a druhů na reorganisaci státních hřebčinců.
1661 Návrh senátora Em. Hrubého a společníků na poskytnutí vydatné a rychlé pomoci zemědělcům v obcích Buková, Pičín, Kotenčice, Rosovice, Dlouhá Lhota, Obořiště, Suchodol, Občov, Hluboš, Paseky, Drahlín, Lhota v okresu Příbram a Dobříš, kdež úroda kusy ledu byla úplně zničena, dále na úlevy placení daní a dávek z majetku.
1662 Návrh senátorů Em. Hrubého, Donáta, Hucla a společníků na poskytnutí dostatečné pomoci zemědělcům v okresích: Kouřim, Benešov, Vlašim, Kutná Hora, Český Brod, Blatná, Plzeň, Písek, Milevsko a Strakonice, kdež dne 26. května průtrž mračen, krupobití a kusy ledu zničily úrodu, snesly ornici a zanesly půdu kamením a bahnem.
1663 Návrh senátorů Václava Donáta, Frant. Hybše a společníků v záležitosti živelních pohrom v obci Vracovicích, okres Vlašim.
1664 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru živnostensko-obchodního, III. výboru rozpočtového k zprávě členů senátu dr Jaroslava Brabce a dr Františka Soukupa o VIII. Mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Paříži.
1665 Návrh senátorky dr Emmy Marie Herzigové a soudruhů na zřízení německé školy pro porodní asistentky v Liberci (i německy)
1666 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. zahraničního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1626) o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Labská plavební akta" se závěrečným protokolem, sjednaná v Drážďanech 22. února 1922.
1667 Zpráva I. technicko-dopravního výboru, II. zahraničního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1630) o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění >Úmluva a statut o svobodě transitu<, sjednaná v Barceloně 20. dubna 1921.
1668 tiskem vůbec nebyl vydán. Viz číslo tisku 1720. (Podle telef. dotazu v kanceláři senátu 22./11. 1923.)
1669 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1646) ohledně vládního návrhu zákona o nabytí Buštěhradské železnice státem.
1670 Zpráva I. kulturního výboru II. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1642) o vládním návrhu zákona, kterým se upravuje vyučování jazyku státnímu jakož i jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských.
1671 Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru živnostensko-obchodního III. výboru národohospodářského k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1625) o vládním návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Řeckem, podepsaná v Athénách dne 10. ledna 1923.
1672 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1644) k vládnímu návrhu zákona o uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, ústavům, po případě jich odbočkám (expositurám) a jiným hromadným útvarům, které spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby
1673 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1648) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona o soudním řízení ve věcech občanských, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech.
1674 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1638), kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlavního města Prahy a povolují se daňové výhody pro stavby v tomto obvodu.
1675 Zpráva výboru živnostensko-obchodného k usneseniu poslaneckej snemovne (tlačivo 1647) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa upravuje prevádzanie volieb živnostenských spoločenstvách a ích jednotách (sväzoch).
1676 Zpráva sociálně-politického výboru o návrhu senátora R. Pánka a spol. (tisk 1527) ohledně prodloužení platnosti vládního nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z.
1677 Návrh senátora Václava Sehnala a společníků ohledně škod způsobených průtrží mračen na Hořicku.
1678 Návrh senátorů Karla Sáblíka, Františka Hybše a společníků na snížení tarifů na místních drahách.
1679 Návrh senátora Václava Donáta a společníků v záležitosti letošních živelních pohrom v různých krajích našeho státu.
1680 Návrh senátorů Šachla, Šabaty, Horáka a druhů na poskytnutí podpory krajům krupobitím, průtrží mračen a povodní postiženým.
1681 Návrh senátorů Jana Lorence, Filipínského, Časného, Měchury a soudruhů na poskytnutí okamžité a vydatné pomoci zemědělcům v okresu Uh. Hradištském, Boskovickém, Šternberském a Litovelském, kdež byla úroda, stromy a mnohé domy úplně zničeny a poškozeny krupobitím a průtrží mračen. Ornice byla odnesena a půda zanesena kamením a bahnem.
1682 Návrh senátorů Františka Hybše, J. Hucla a společníků na výpomoc postiženým při krupobití na okresích Mladá Boleslav, Jičín, Nová Paka a Lomnice nad Popelkou.
1683 Návrh senátora Jurko Lažo a soudruhů na poskytnutí okamžité vydatné pomoci zemědělcům v okresu Bardiov Svidník, kdež byla úroda, stromy a mnohé domy úplně zničeny a poškozeny krupobitím průtrží mračen. Ornice byla odnesena a zanesena kamením a bahnem.
1684 Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního, II. výboru rozpočtového, III. výboru zahraničního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1632) o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským, podepsaná v Haagu, dne 20. ledna 1923.
1685 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1649) o vládním návrhu zákona o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace.
1686 Návrh senátorů Luksche, Jelinka a soudr. stran živelních škod, jež způsobeny byly v jednotlivých obcích okresů Mikulovského a Hustopečského průtrží mračen a krupobitím (i německy)
1687 Interpelace senátorů Hartla, K. Friedricha a soudruhů na ministra vnitra stran rozpuštění dobročinného spolku pro státní úředníky, profesory a učitele, kteří potřebují léčení, se sídlem v Mariánských Lázních, Interpelace senátora Hartla a soudruhů na pana ministra vnitra stran protiprávního policejního dohledu při schůzi městského zastupitelstva v Liberci. Interpelace senátora dr Ondřeje Přikryla a druhů na pana ministra školství a národní osvěty stran různých nesrovnalostí a protizákonnosti v německém školství v kraji Mor. Ostravském, Interpelace senátora dr Naegle a soudruhů na pana ministra vnitra stran štvanic, zahájených koncem dubna proti německým peněžním ústavům a vůbec proti německému živlu v tomto státě. (vše i německy) - Interpelace senátora Jelinka a soudruhů na pány ministry železnic a financí stran výplaty 5%ních priorit Ostravsko-Frýdlantské dráhy. Interpelace senátora Karla Sáblíka a společníků celé vládě o ochraně domácího lnářství. Interpelace senátora Adama Fahrnera a soudruhů na pana ministra veřejných prací stran provádění voleb do závodní rady na dolu Kateřiny v Radvanicích. (vše i německy) - Interpelace senátora Fahrnera a soudruhů vládě stran poškození správce panství Hanuše Kirschneka ve Fichtenbachu u Domažlic dobrovolným prodejem panství Fichtenbachu městské obci Domažlické. Interpelace senátorů Fahrnera, Hartla, Jelinka, dr Mayr-Hartinga, dr Herzig-ové, Zulegera a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty o naléhavě nutné úpravě právních poměrů pěstounek mateřských škol. Interpelace senátorů dr Spiegela, dr Naegle,,dr Mayr-Hartinga a soudruhů na pana ministra školství a národní osvěty stran neustálého zasahování do vysokoškolské samosprávy. Interpelácia senátorov Václava Chlumeckého, Ant. Svraky a súdruhov na pána ministra verejných prácí v záležitosti prepúšťania robotnikov z podbrezovskej štátnej železiarne. Interpelácia sanátorov Václ. Chlumeckého, Joz. Průši a súdruhov na pána ministra Národnej Obrany v záležitosti sebevraždy vojína Antonina Argaláša vo Zvoleni. Interpelace senátora dr Naegle a soudruhů na vládu stran úředního znásilňování německého pravopisu. (vše i německy) - Interpelace senátorů Hartla, dr Herzig-ové, Fahrnera a soudruhů na pana ministra vnitra stran samovolného disponování zemské správy politické městským divadlem v Liberci. Interpelace senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů na pana ministra věcí zahraničních stran výplaty pohledávek u vídeňské poštovní spořitelny. Interpelace senátora dr Emmy Marie Herzig-ové a soudruhů na pana ministra vnitra a na pana ministra národní obrany stran prohlášení o rakouském státním občanství vojenských gážistů, kteří měli domovskou příšlušnost v Československu (vše i německy)
1688 Návrh senátorů Luksche, Jelinka a soudr. stran živelních škod, způsobených průtrží mračen a krupobitím v jednotlivých obcích okresu Moravská Třebová (i německy)
1689 Návrh senátorů Hartla, Karla Friedricha, dr. Herzigové, Fahrnera a soudr., aby na roveň byli postaveni všichni státní pensisté, vdovy a sirotci (i německy)
1690 Návrh senátora Knesche a soudr. stran živelních škod, průtrží mračen způsobených v obcích okresu Teplice nad Metují (i německy)
1691 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Litevskou, podepsaná v Praze dne 27. dubna 1923. -OBCHODNÍ SMLOUVA MEZI REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A REPUBLIKOU LITEVSKOU. Překlad. OBCHODNÍ SMLOUVA mezi REPUBLIKOU ČESKOSLOVENSKOU A REPUBLIKOU LITEVSKOU. - TRAITÉ DE COMMERCE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LA RÉPUBLIQUE DE LITHUANIE. TRAITÉ DE COMMERCE entre LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE ET LA RÉPUBLIQUE DE LITHUANIE.
1692 Odpověď ministra financí na interpelaci senátora dr Ledebur-Wichelna a soudruhů stran rozesílání výzvy k upisování 6%ní investiční půjčky Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Spiegela a soudruhů ve příčině zabavení německých časopisů, zejména časopisu "Deutsche Zeitung Bohemia" pro jejich poznámky k procesu Baeranovu Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora dr F. Malínského a společníků stran právních poměrů lékařů obecních a obvodních. Odpověď ministra financí a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Polacha a soudruhů ve příčině úpadku Moravsko-Slezské banky v Brně. (vše i německy) - Odpověď vlády na interpelaci senátora dr E. M. Herzig-ové a soudruhů ve příčině výhradně českých nápisů u okresní správy politické, u berního úřadu a u okresního soudu v okresu Králové-Dvorském. Odpověď ministra zahraničních věcí a ministra sociální péče na interpelaci senátorů Niessnera, Jarolima a soudruhů stran zjednání stávkokazů pro Poruří z rozkazu francouzské vlády. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hartla a soudruhů v příčině protizákonného omezování práva svobodného projevu mínění. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů Linka, Polacha a soudruhů o svémocném použití střelné zbraně a o zabití osmnáctiletého Maxe Kinzla vojáky posádky v Bruntále. Odpověď ministra vnitra a ministra obchodu na interpelaci senátora dr E. M. Herzig-ové a soudruhů ve příčině nařízení okresní správy politické v Trutnově ze dne 9. 12. 1922 o nápisech a vývěsních tabulkách v živnosti hostinské. (vše i německy) - Odpověď ministra zahraničních věcí a ministra vnitra na interpelaci senátora dr Naegle a soudruhů ve příčině odškodnění československých státních občanů za válečné škody, utrpěné na italském území (vše i německy)
1693 Návrh senátora Lipperta a soudr. na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím, jež v okresu Horšově Týně těžce byly postiženy živelní pohromou (i německy)
1694 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. branného výboru, III. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1639) o vládním návrhu zákona, jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků čs. vojska ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n. a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zásad, stanovených pro státní zaměstnance zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n. a prováděcího nařízení, vydaného k tomuto zákonu.
1695 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1645) o vládním návrhu zákona, kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací.
1696 Návrh vládního zákona jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na rok 1923.
1697 Návrh vládního zákona kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
1698 Návrh vládního zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.
1699 Návrh vládního zákona jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.
1700 Návrh vládního zákona kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků.
1701 Návrh vládního zákona o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynuti (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové.
1702 Návrh vládního zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.
1703 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru branného k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1640) o vládním návrhu zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním.
1704 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. června 1923 č. j. U VI 176/23/2 o souhlas senátu k trestnímu stíhání senátora Dominika Löwa pro přestupek §§ 2 a 3 lit. c) resp. § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. listopadu 1867 č. 135 tr. z. (č.7123/23).
1705 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1698) o vládním návrhu zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.
1706 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové
1707 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1700) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků.
1708 Zpráva I. výboru národohospodářského II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1702) o vládním návrhu zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění.
1709 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1697) o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
1710 Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1699) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných.
1711 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1696) o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na r. 1923 a o návrhu posl. dra Medingera a druhů na doplnění zákona ze dne 28. dubna 1922, č. 144 Sb. z. a n. o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23.
1712 Návrh vládního zákona jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé.
1713 Interpelace senátorů J. Hucla, V. Donáta a společníků panu ministrovi školství ohledně paušálního obviňování rolnictva z lichvy v učebnici dějepisu pro ústavy učitelské prof. dra. Frant. Nováka, schválené výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 24. února 1923 č. 21.418.
1714 Odpověď ministra zahraničních věcí a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů ve příčině uzavření smluv o právní pomoci se státy, které pro vývoz přicházejí v úvahu. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dr Mayr-Hartinga a soudruhů ve příčině nezákonného požadavku okresní správy politické ve Vrchlabí, aby tamní hostinští zavedli české vývěsní štítky. Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Spiegela a soudruhů stran vytlačení německého jazyka ze styků školních rad. Odpověď ministrů železnic a financí na interpelaci senátora Jelinka a druhů stran výplaty 5%ních priorit Ostravsko-Frýdlantské dráhy. Odpověď ministrů spravedlnosti, veřejného zdravotnictví a veřejných prací na interpelaci senátorů Václava Donáta, dr Boh. Franty, M. Zavorala, A. Svěceného a společníků o snížení tarifů advokátů, notářů, lékařů, lékárníků a civilních geometrů. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dr Spiegela, dr Naegle, dr Mayr-Hartinga a soudruhů stran neustálého zasahování do vysokoškolské samosprávy. (vše i německy) - Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Hartla, dr Herzig-ové, Fahrnera a soudruhů stran samovolného disponování zemské správy politické městským divadlem v Liberci. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Emanuela Hrubého a společníků ve příčině germanisace českých dětí na německé soukromé škole jednotřídní z Železném Brodě. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora dr Ondřeje Přikryla a druhů stran různých nesrovnalostí a protizákonnosti v německém školství v kraji Mor. Ostravském. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Šimona Roháčka a společníků o podporách v nezaměstnanosti a invalidních rentách. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů Václava Chlumeckého, Josefa Průši a soudruhů v záležitosti sebevraždy vojína Antonína Argaláše ve Zvoleni. Odpověď vlády na interpelaci senátorů Jelinka, dr Naegle a soudruhů stran požitků svobodných živitelů rodin. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Jarolima, Löwa a soudruhů stran prodloužení působnosti nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajácích zákonu o obchodních pomocnících. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Fahrnera a soudruhů stran provádění voleb do závodní rady na dolu Kateřiny v Radvanicích. Odpověď vlády na interpelaci senátora Fahrnera a soudruhů stran poškození správce panství Hanuše Kirschneka ve Fichtenbachu u Domažlic dobrovolným prodejem panství Fiehtenbachu městské obci domažlické (vše i německy)