Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Původní znění.

Tisk 1085.

Odpověď

vlády

na interpelaci senátorů dra Hellera, Niessnera a soudruhů

stran hrozící hospodářské krise a opatření proti ní, a o účastenství na t. zv. hospodářských sankcích vůči Německu (č. tisku 689).

Na výše uvedenou interpelaci dovolujeme si odpověděti následovně:

Interpelace byla podána v době, kdy jednalo se o použití sankcí vůči Německu. Vláda Československé republiky byla jista, že ultimatum spojenecké bude Německem přijato a vyčkala s odpovědí až bude otázka vyřešena. Zatím se tak stalo a dotaz pánů interpelantů následkem toho pozbyl své aktuálnosti.

Vzhledem k tomu, že otázka o hospodářské krisi je postavena v souvislosti se sankcemi, vláda pro okamžik na ní neodpovídá, ježto by odpověď tato musela býti jiná v případě, že by otázka ta byla podána neodvisle od otázky sankcí; jest však ochotna o otázce té pojednati, bude-li opětně předložena.

V Praze, dne 16. října 1921.

Dr Eduard Beneš v. r.,

ministerský předseda

a ministr zahraničních věcí.

L. Novák v. r.,
ministr obchodu.

Novák v. r.,
ministr financí.

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921

I. volební období.

4. zasedání.

Překlad.

Tisk 1085.

Antwort

der Regierung

auf die Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Niessner und Genossen

betreffend die drohende Wirtschaftskrise und die Massanahmen gegen dieselbe und betreffend die Beteiligung an den sogenannten wirtschaftlichen Sanktionen gegen Deutschland (Druck Nr. 689).

Die oben angeführte Interpellation ertauben wir uns zu beantworten wie folgt:

Die Interpellation wurde zu einer Zeit eingebracht, als es sich um die Anwendung der Sanktionen gegen Deulachland gehandelt hat. Die čechoslowakische Regieriing war überzeugt, dass das Ultimatum der Verbündeten von Deutschland angenommen werden wird und wartete daher mit der Beantwortung bis zur Lösung dieser Frage ab. Inzwischen ist dieselbe erfolgt und die Anfrage der Herren Interpellanten büsste infolgedessen an ihrer Aktualität ein.

Mit Rücksicht darauf, dass die Frage betreffend die wirtschaftliche Krise in Zusamenhang mit den Sanktionen gebracht wurde, sieht die Regierung dermalen von einer Beantwortung dieser Frage ab, zumal diese Antwort anders ausfallen müsste in dem Falle, wenn diese Frage unabhängig von der Frage der Sanktionen gestellt worden wäre; die Regierung ist jedoch bereit, diese Frage im Falle neuerlicher Anregung in Verhandlung zu ziehen.

Prag, am 15. Oktober 1921.

Dr. Eduard Beneš m. p.

Ministerpräsident und Minister des Äussern.

L.Novák m. p.,
Handelsminister.

Novák m. p.,
Finanzminister.