Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1087.

Odpověď

vlády republiky Československé

na interpelaci senátora V. J. Klofáče a soudruhů

přehmatech civilní správy v Podkarpatské Rusi (tisk 849).

Místa učitelská v Podkarpatské Rusi nejsou v poslední době obsazována výlučně jen ukrajinskými dobrodruhy, dováženými z Polska, poněvadž vůbec Ukrajinci nejsou přijímáni již do služeb školských na Podkarpatské Rusi. Z 1115 učitelů elem. školství bylo pouze 82 cizinců, což zajisté je číslo nepatrné.

Ministerstvu školství není ničeho známo o tom, že by školní referent Pešek jednal tak, aby ruské obyvatelstvo Podkarpatské Rusi činil nespokojeným s Československou republikou.

Pešek nesvolal anketu ke stanovení závazné školní a spisovné řeči; vždyť vyučovací jazyk již dávno ustanoven jest generálním statutem Podkarpatské Rusi, podle něhož vyučovacím a úředním jazykem má býti místní, lidový jazyk rusínský. Nemohla tedy anketa o otázce té vůbec jednati a nemohla rozhodnouti o "zavedení" polsko-ukrajinského žargonu, obyvatelstvu úplně cizího.

Anketa, o níž se patrně v interpelaci mluví, byla čistě odborně gramatická a měla ujednotiti jen některé mluvnické a pravopisné neshody v rusínském jazyce, kteréhož účelu bylo také dosaženo. K anketě byli pozváni všichni profesoři, kteří učí ruskému jazyku, a nejen přívrženci ukrajinského směru; paní Vološínová nebyla vůbec přítomna.

Správní úřady v Podkarpatské Rusi bylo nutno vybudovati s neobyčejnou rychlostí. Je pravda, že proto z počátku nemohl býti výběr osob skutečně dokonalý, zejména, když běželo o bezprostřední převzetí celých úřadů, v nichž leckde ani jediný z bývalého úřednictva nesložil slibu poslušnosti Československé republice, a kde nebylo ani dostatek nových žadatelů, ani úředníků, kteří by do Podkarpatské Rusi bývali byli mohli býti vysláni z historických zemí. Bylo proto nezbytno přijímati žadatele i bez předchozí prakse a dokonce i cizince. Nemůže býti proto s podivem, že došlo také k politováníhodným zjevům.

Nutná očista provádí se po celou dobu naší správy opravdu energicky, do Podkarpatské Rusi vysílají se nyní jenom úředníci všestranně spolehliví a všemožně pečuje se o kandidáty domácí. Rozhodnutí civilní správy, jímž státní občanství redaktorovi dru A. Gagatkovi bylo odřeknuto, bylo ministerstvem vnitra zrušeno.

Pravoslavný biskup Dositej beze vší překážky do Podkarpatské Rusi přijel, tam působil a úřady mu vycházely jako hostu vstříc.

V Praze, dne 13. října 1921.

Dr. E. Beneš v. r.,
předseda vlády.