Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1091.

Odpověď

ministra školství a národní osvěty

na interpelaci senátora Josefa Smrtky a druhů

ve příčině užívání názvu škola občanská (číslo tisku 855).

Ministerstvo školství a národní osvěty nemůže přisvědčiti názoru, že by název "škola měšťanská," zavedený v českém textu zákona ze dne 2. května 1883, č. 53 ř. z. právoplatně a závazné změněn, byl již tím, že v textu některých nových zákonů (poprvé v zákoně ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n.) užíváno bylo na jeho místě nebo vedle něho názvu "škola občanská". Je naopak toho názoru, že k závazné změně názvu této kategorie školní bylo by potřebí výslovného ustanovení zákona, jimž by se starší označení zavedené normami dříve říšskými jakož i autentickým českým textem platných zákonů zemských prohlásilo za zrušené.

Jinak ministerstvo uznává, že název "škola měšťanská" není dnes už zcela případným a zamýšlí při změně zákonů o organisaci školství dáti podnět k zavedení názvu vhodnějšího.

Užívá-li ministerstvo školství a národní osvěty ponejvíce názvu starého, nelze v tom spatřovati jakékoli podporování městského kastovnictví a povyšování měst nad venkovem. Jeť jisto, že vžitý název "škola měsťanská" značí dnes určitý druh školy a nikdo při něm nemyslí na jeho etymologický původ od slov "měšťan" nebo "město".

V Praze, dne 15. října 1921.

Dr Šrobár v. r.,
ministr školství a národní osvěty.