Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1092.

Návrh

senátora dra. J. Karasa a soudruhů

na vydání vládního nařízení za účelem bránění lichvě životními potřebami.

Slavný senáte račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a nař. vydala co nejdříve příslušná opatření, by obyvatelstvo bylo ochráněno hospodářských pohrom, které mu hrozí od živlů lichvářských z nesvědomitého využitkování nynějších poměrů, vyvolaných vpádem excísaře Karla do Uher.

Návrh ten budiž přikázán výboru národohospodářskému s vybídnutím, by podal o něm zprávu do 3 dnů.

V Praze dne 25. října 1921.

Dr. J. Karas,

F. Šabata, Kadlčák, Zavoral, Jílek, Dr. Krupka, Walló, Dr. Reyl, Alois Horák, Ant. Šachl, Dr. Procházka, Barinka, Dr. Kovalik, Juraj Durčanský.