Příloha

 

Srovnávací tabela

všech státních zaměstnanců
v republice Československé dle stavu 1. ledna 1921
a státních zaměstnanců v býv. Rakousku,
pokud se týče území naší republiky dle stavu v roce 1918.

P
o
l
o
ž
k
a

Jméno
úřadu

Státní zaměstnanci

Profesoři

Ofici-
anti
(tky)

Pod-
úřed-
níci

Defi-
nitivní
slu-
hové

Vý-
pomoc-

síly

Dělníci

Dohro-
mady

Vojsko a četnictvo

P
o
z
n
á
m
k
a

do hodnostní
třídy zařadění

do hodnostní
třídy nezařadění

na
vyso-
kých
ško-
lách

na
střed-
ních
ško-
lách

Dů-
stoj-
níci

Mužstvo
(pod-
důstoj-
níci
z povo-
lání)

Slu-
hové

Výpo-
mocné
síly

 

 

 

 

1.

Kancelář presidenta republiky
Kabinetní kancelář

18
44

20
8

5
1

11
1

 

 

2
1

9
5

32
19

18

127
28

242
107

 

 

 

 

 

2.

Národní shromáždění
Říšská rada

20
32

14
10

14

15

 

 


2

7
20

70
66

77
46

20
5

237
181

 

 

 

 

3.

Nejvyšší správní soud
Veřejnoprávní soudy

34
66

9
17


4

 

 

 

5
19

 

12
20

27
55

 

87
181

 

 

 

 

4.

Nejvyšší účet. kont. úřad
Nejvyšší účet. dvůr

19
79

26
9

 

 

 

 

2
2

 

11
20

4
1

 

62
111

 

 

 

 

5.

Předsednictvo min. rady
Ministerská rada

91
84

157
285

73
neznámo

121
neznámo

 

 

43
15

 

91
28

479
neznámo

300

1.355
412

 

 

 

 

6.

Ministerstvo zahran. věcí

205
455

166
470

30

280

 

 

32
neznámo


neznámo

33
neznámo

272
neznámo

 

1.018
925

 

 

 

 

7.

Ministerstvo národní obrany
(civilní zaměstnanci)
Ministerstvo zeměbrany


34
34


77
78

3

8

 

 


40
10

 

25
60

3.833
31

6.492

10.512
213

11.748
206

14.632
69

 

 

8.

Ministerstvo vnitra

1.262
904

1.918
688

245
296

175
63

 

 

291
667

1.635
138

1.039
327

2.681
neznámo

-

9.246
3.083

524
926

12.648
17.559

12
2

 

9.

Ministerstvo školství a národní osvěty


349
750


4.088
341


7
7


830
1.099


753
1.005


7.815
10.782


48
291


168
1.041

1.028
1.293

728
1.504

10

15.824
18.113

 

 

 

 

10.

Ministerstvo financí

1.014
1.398

8.995
6.709

107
37

1.514
56

 

 

206
1.182

5.135
3.757

966
795

2.818
1.715

18.014
20.194

38.769
35.843