Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1110.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládnom návrhu (tlačivo 2425),

ktorým sa upravuje právo premlčania k vymeriavaniu a vymáhaniu daní a dávok v Podkarpátskej Rusi (tlačivo 2837).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 100. schůzi dne 26. listopadu 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne...................................................................1921,

 

jímž upravuje se promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek v Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Do promlčecích lhůt ve smyslu uherských finančních zákonů a nařízení dosud v Podkarpatské Rusi platných, jež obsaženy jsou v §§ 85 a 100 zák. článku XI. z r. 1909, pozměněných § 37 zák. článku LIII. z r. 1912, a v §§ 189-191 instrukce uherského ministerstva financí čís. 50.000 z r. 1913, nevčítají se roky 1914 až včetně 1920.

Ustanovení toto platí jak pro přímé daně tak i pro veškeré jiné státní dávky jim na roveň postavené, jichž promlčení posuzovati jest dle dosud tam platných uherských zákonů.

Nevpočítání roků 1914 až včetně 1920 do lhůt promlčecích dle předchozích odstavců platí ve všech případech, kde promlčení dne 1. srpna 1914 ještě nenastalo.

§ 2.

Provedení tohoto zákona, jenž nabývá, účinnosti dnem vyhlášení, ukládá se ministru financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.