Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1116.

Usnesení poslanecké sněmovny

o usnesení senátu Národního shromáždění (tisk 2896)

týkajícího se návrhu senátora dra F. Mareše a spol.

o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (tisk 3206).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 105. schůzi dne 7. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne....................................

o zřizování a zařizování vysokých škol.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zřizovati vysoké státní školy neb nové fakulty a oddělení na vysokých školách státních; rozdělovati jejich fakulty neb oddělení neb je rušiti; určovati neb měniti sídlo vysokých škol státních neb jejich oddělení; propůjčovati práva, jež příslušejí státním vysokým školám, také nestátním vysokým školám je možno jen na základě zvláštního zákona a v jeho mezích.

§ 2.

Tento zákon nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení. Vládě se ukládá provésti jej.

 

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Marek v. r.,
zapisovatel.