Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1119.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3199),

kterým se lhůta stanovená v §u 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, čís. 76 Sb. z. a n.) prodlužuje do konce roku 1922 (tisk 3225).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 106. schůzi dne 8. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne......................................1921,

kterým se lhůta stanovená v §u 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, čís. 76 Sb. z. a n. prodlužuje do konce roku 1922.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Lhůta, ustanovená v §u 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n.) k předložení vládních osnov zvláštních podrobných zákonů, kterými se mají obory působnosti obecní, vytčené v §u 20 této novely, převzíti státem nebo širšími sbory samosprávnými, prodlužuje se do konce roku 1922.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Provedením zákona pověřuje se ministr vnitra v dohodě s ministry financí, veřejných prací, školství a národní osvěty, veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, sociální péče a zemědělství.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.