Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1120.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládnom návrhu zákona (tisk 3171),

ktorým sa predlžuje doba organizácie riadnych súdov prvej a druhej stolice, určená dľa §u 99 ústavnej listiny zo dňa 29. února 1920, čís. 121 Sb. z. a n. zákonom zo dňa 22. prosinca 1920, čís. 691 Sb. z. a n., pre obvody súdnych tabúl v Bratislave a v Košiciach (tisk 3224) a o petícii Svazu československých sudcov v Prahe, č. 1805 pet. posl. snem.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 106. schůzi dne 9. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..................................................................................,

kterým se prodlužuje doba organisace řádných soudů první a druhé stolice, určená dle § 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, čís. 121 Sb. z. a n. zákonem ze dne 22. prosince 1920, čís. 691 Sb. z. a n., pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a v Košicích.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§1.

Doba organisace řádných soudů prvé a druhé stolice, určená v § 1 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 691 Sb. z. a n., prodlužuje se, pokud jde o soudy obvodů soudních tabulí v Bratislavě a Košicích, do konce roku 1924.

§2.

Ministr spravedlnosti může po dobu této organisace přidělovati i soudce z ostatního území státního proti jejich vůli soudům na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

Přidělení na stejnou dobu soudům mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus je přípustno jen potud, pokud jest nutno poskytnouti těmto soudům náhradu za síly vyslané na Slovensko a Podkarpatskou Rus.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1922. Provedení jeho ukládá se ministru spravedlnosti.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.