Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

1. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1122.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu ve Vyš. Svidniku za vydání senátora Juraja Lažo pro přečin urážky na cti podle § 2 z. čl. 41 z r. 1914 (uher. zák.) (č. 2706 předs).

Okresní soud ve Vyš. Svidniku projednává soukromou žalobu senátora Juraja Lažo proti Juliu Orlovskému, býv. hlavnímu služnému ve Svidniku, Frant. Wieserovi, kancelistovi a jeho manželce L. Wieserové pro přečin urážky na cti podle § 2 z. čl. 41 z r. 1914 (uherský zákon), jehož se dopustili podle tvrzení žalobcova tím, že soukromého žalobce urazili nadávkami. Obžalovaní popřeli trestní čin jim za vinu kladený a obvinili naopak soukromého žalobce senátora Jur. Lažo, že on je provokoval a urazil nadávkami, pročež podali na senátora Juraja Lažo pro urážky ty protižalobu.

Okresní soud ve Vyš. Svidniku poukazuje k ustanovení §§ 18 a 19 cit. zák. čl., podle nichž soud v takovýchto případech oba odpůrce buď osvoboditi nebo odsouditi může a žádá senát za vydání senátora Juraja Lažo.

Senátor Juraj Lažo prohlásil, že tvrzení Julia Orlovského a Frant. Wiesera a L. Wieserové není pravdivé, imunitní výbor však uznal za vhodné přenechati vyšetření a meritorní vyřízení věcí příslušnému soudu a proto usnesl se jednomyslně navrhnouti senátu, aby vyslovil k žádosti okresního soudu ve Vyš. Svidniku souhlas k stíhání senátora Juraja Lažo v této trestní věci pro přečin urážky na cti podle § 2 z. čl. 41 z r. 1914 (uher. zák.).

V Praze, dne 30. listopadu 1921.

Dr. Stránský v. r.,
předseda.

Dr. Ot. Krouský v. r.,
zpravodaj.