Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1130.

Zpráva

I. ústavně-právního výboru a II. sociálně-politického výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2744)

o vládním návrhu zákona (tisk 2145),

kterým se mění ustanovení § 1164 všeob. obč. zákona (tisk 1115).

Výbor ústavně-právní projednal vládní návrh zákona, kterým se mění ustanovení § 1164 všeob. obč. zák. a doporučuje senátu N. S., aby přijal navrženou osnovu zákona tak, jak schválena byla poslaneckou sněmovnou N. S. R. Č. ve 105. schůzi dne 7. prosince 1921.

Zákon

ze dne.....................................................................1921,

kterým se mění ustanovení § 1164 obč. zákoníka.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

§ 1164 občanského zákoníka ve znění zákona ze dne 1. dubna 1921, č. 155 Sb. z. a n., pozměňuje se takto:

Práva zaměstnancova, plynoucí z ustanovení §§ 1154, odst. 3., 1154 b), 1155, 1156-1159 b), 1160, 1162-1163, nemohou býti pracovní smlouvou ani zrušena ani omezena.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministrům spravedlnosti a sociální péče se ukládá, aby tento zákon provedli.

I.

Zpráva důvodová.

Osnovou zákona rozšiřuje se ochrana zaměstnanců na případy uvedené v § 1155 vš. obč. zák., jak ve vládním návrhu tisk 2145 uvedeno jest, při čemž také zájmy zaměstnavatelů dle druhé věty § 1155 vš. obč. zák. chráněny jsou.

Pojetím § 1155 vš. obč. zák. do § 1164 vš. obč. zák. jakožto ustanovení rázu donucujícího, budou odstraněny rozpory vyskytující se v tom směru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Výbor ústavně-právní proto navrhuje, aby senát N. S. přijal za své usnesení shora uvedenou osnovu zákona.

V Praze, dne 16. prosince 1921.

Dr. Soukup v. r.,
předseda.

Dr. Procházka v. r.,
zpravodaj.

II.

Sociálně-politický výbor senátu projednal ve schůzi konané dne 16. prosince 1921 uvedenou osnovu zákona a připojuje se k usnesení ústavně-právního výboru.

V Praze, dne 16. prosince 1921.

Za sociálně-politický výbor:

Jaroš v. r.,
předseda.

Jos. Cholek v. r.,
zpravodaj.