Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1131.

Zpráva

ústavně-právního výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1119)

o vládním návrhu zákona (tisk 3199),

kterým se lhůta stanovená v §u 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, čís. 76 Sb. z. a n.), prodlužuje do konce roku 1922 (tisk 3225).

Vedle novely k zákonům obecním ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n., měly na základě §u 20 převzíti širší sbory samosprávné, po případě státní správa tyto obory posavadní působnosti obecní:

1. Věcný náklad na školství obecné;

2. policii bezpečnostní a polní;

3. policii zdravotní a mravnostní;

4. stavbu a udržování silnic;

5. správu chudinskou a ústavy dobročinné.

Vedle §u 21 téže novely měla pak vláda za tím účelem předložiti osnovy podrobnějších zákonů do jednoho roku, což však neučinila, pročež lhůta ta prodloužena zákonem ze dne 18. března 1920, č. 164 Sb. z. a n., do 31. prosince 1921.

Poněvadž vyjednávání mezi jednotlivými súčastněnými ministerstvy dosud nedospělo tak daleko, aby příslušné osnovy mohly býti do této lhůty Národnímu shromáždění předloženy, a poněvadž při vyjednávání tom jedná se o různé otázky správního i finančního rázu, jež řešiti je možno na základě zřízení žup a okresů, při čemž přihlížeti dlužno též k financím státním i samosprávným, požádala vláda osnovou v poslanecké sněmovně podanou o opětné prodloužení lhůty dnem 31. prosince 1921 končící, do konce prosince 1923.

Poslanecká sněmovna vyhověla sice žádosti té, avšak s tím obmezením, že lhůta ta končiti má již koncem prosince 1922, ježto má - ovšem bez udání bližších důvodů - za to, že zkrácená tato lhůta dostačí.

Ústavně-právní výbor však pokládal za to, že ustanovení jakési lhůty vůbec, tudíž ve formě zákona nemá pro vydání podrobnějších předpisů významu, ježto i přes stanovení takové lhůty nikterak není vládě odňata možnost žádati o opětné prodloužení její, což při dalece rozvětveném vyjednávání mezi různými ministerstvy a při dalekosáhlosti jeho jest více nežli pravděpodobným.

Z té příčiny usnesl se ústavně-právní výbor jednohlasně, aby se přes osnovu zákona přešlo k dennímu pořadu a činí též návrh, aby se senát v tomto smyslu usnesl.

Poněvadž však se doporučuje, aby přípravné práce pro zamýšlené prováděcí předpisy ukončeny byly se vší možnou rychlostí, usnesl se výbor předložiti senátu ku přijetí následující

resoluci.

Vládě se ukládá, aby neprodleně zahájila přípravné práce a v nich pokračovala za účelem provedení zákonných změn, zamýšlených podle §u 20 novely k obecním zřízením ze dne 7. února 1919, čís. 76 Sb. z. a n., a podala sněmovně zprávu o výsledku do konce roku 1922.

V Praze dne 16. prosince 1921.

Dr. František Veselý v. r.,
předseda.

Dr. Luděk Krupka v. r.,
zpravodaj.