Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1132.

Zpráva

sociálně-politického výboru senátu

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1118)

o vládním návrhu zákona (tisk 3172),

jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (tisk 3226).

Vláda republiky Československé podala již 27. října 1921 poslanecké sněmovně Národního shromáždění R. Čs. návrh na prodloužení shora zmíněného zákona s tímto odůvodněním:

Platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., byla z toho důvodu obmezena jen na jeden rok, poněvadž se předpokládalo, že až do konce roku 1921 zaopatřovací platy hornické budou již upraveny novým zákonem o bratrských pokladnách, nebo že do té doby alespoň částečně nastane značnější úleva v poměrech drahotních.

Naděje na zmírnění drahoty selhala pohříchu, takže v oboru pojištění nemocenského a úrazového musí zatím zůstati požitky nedotčeny. Vydání nového zákona o bratrských pokladnách alespoň prozatím uvázlo po zakročení obhájců všeobecně stejného pojištění sociálního, aby při nastávající nové úpravě veškerého pojištění zaměstnanců bratrské pokladny byly zrušeny.

Těmito okolnostmi bylo ministerstvo veřejných prací donuceno předložiti osnovu na prodloužení označeného zákona.

Naléhavost uzákonění této osnovy je odůvodněna tím, že tento zákon musí býti vydán ještě před koncem prosince 1921. Jinak by nastaly vážné nesnáze. Obzvláště vznikly by také značné administrativní potíže jak ústředním zaopatřovacím fondům, tak i bratrským pokladnám tím, že by koncem prosince bylo nutno všechny poukazy u poštovního šekového úřadu stornovati a na to po opětném uzákonění 100% příplatku je znovu obnoviti, doplatky zvlášť vyplatiti a správě fondu odděleně vyúčtovati. Netřeba vykládati, že by práce tato při počtu převyšujícím 50.000 položek, byla spojena s velikými výlohami pro uvedené instituce.

Sociálně-politický výbor poslanecké sněmovny projednal vládní návrh a usnesl se dne 1. prosince 1921 doporučiti jej tiskem 3226 poslanecké sněmovně ke schválení. Poslanecká sněmovna ve 106. schůzi ze dne 9. prosince 1921 prodloužení tohoto zákona též schválila a přikázala senátu k projednání.

Sociálně-politický výbor senátu zabýval se osnovou zákona ve schůzi konané dne 16. prosince 1921, připojil se jednomyslně k usnesení poslanecké sněmovny a doporučuje slavnému senátu z uvedených důvodů vládní návrh ku přijetí beze změny v tomto znění:

Zákon

ze dne..........................................

jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n. o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n. o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických se prodlužuje až do 31. prosince 1922.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Vláda se zmocňuje v případě potřeby, aby nařízením platnost zákona prodloužila.

Ministru veřejných prací se ukládá, aby, dohodnuv se s ministrem sociální péče, zákon tento provedl.

V Praze, dne 16. prosince 1921.

Jaroš v. r.,
předseda.

Cholek v. r.,
zpravodaj.