Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1133.

Návrh

senátora Otm. Hrejsy a druhů

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Sušicích, pol. okres Uherské Hradiště.

Strašným požárem bylo dne 10. listopadu 1921 zničeno v obci Sušicích 17 domů, z nichž bylo 11 slamou kryto. Při velkém vichru a pro blízkost domů rozšířil se požár tak rychle, že nebylo možno z většiny domů ničeho vynésti a zachrániti. Ve většině případů prohořely stropy a všecek inventář shořel.

17 pohořelých utrpělo 363.040 Kč škody.

Jelikož existence těchto nešťastníků jest ohrožena, navrhujeme:

1. Vzniklá škoda budiž úředně vyšetřena.

2. Daně buďtež poškozeným za rok 1921 a 1922 odepsány.

3. Ministerstvo zemědělství a pro zásobování lidu poskytnětež poškozeným výpomoc potravinami a pícninami.

4. Ministerstvo sociální péče nechť umožní výstavbu nových obytných domků s hospodářskými budovami poskytnutím jim výjimečně výhod dle §§ 31, 1., odst. 2 a 58, 1. nařízení vlády ze dne 21. května 1921, č. 191 Sb. z. a n. o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n.

Úhrada budiž vzata z kap. XVIII., tit. 3., § 6 rozpočtu ministerstva zemědělství.

Návrh budiž příkázán výboru sociá1ně-politickému.

V Praze, dne 16. prosince 1921.

Otm. Hrejsa,

Sehnal, Duchaj, V. Donát, Fr. Kroiher, Lukeš, Jos. Smrtka, Hucl, Rozkošný, Roháček, Fr. Pánek.