Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1135.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3134),

jímž se zrušuje úřad pro zahraniční obchod (tisk 3244).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 107. schůzi dne 15. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne................................................................1921,

jímž se zrušuje úřad pro zahraniční obchod.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Úřad pro zahraniční obchod, zřízený zákonem ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n. se zrušuje.

§ 2.

Po dobu, po kterou poměry hospodářské budou ještě vyžadovati v některých odvětvích hospodářských státní kontroly dovozu, vývozu a průvozu, budou oprávnění a funkce, přikázané úřadu pro zahraniční obchod zákonem ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n. a vládním nařízením ze dne 13. července 1920, čís. 442 Sb. z. a n. vykonávány ministerstvem průmyslu, obchodu a živností pomocí dosavadních zařízení úřadu pro zahraniční obchod. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností provede postupně jeho likvidaci.

§ 3.

Kdy a v jakém rozsahu přestane státní kontrola, dovozu, vývozu a průvozu a její soustředění ve smyslu zákona ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n., bude postupně pokud možno nejdříve určeno ministerstvem průmyslu, obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem, kdy bude vyhlášen.

Provésti jej ukládá se ministru průmyslu, obchodu a živností v dohodě s ministrem zahraničních věcí, ministrem financí a s ostatními zúčastněnými ministry.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Emil Špatný v. r.,
zapisovatel.