Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1139.

Usnení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3274),

na změnu případně doplnění zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920 a na zrušení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 289 Sb. z. a n. (tisk 3285).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 110. schůzi dne 17. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.................................................1921,

jímž se mění a doplňují zákony ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920, a ruší zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 289 Sb. z. a n.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Paragraf 3. zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a nař. z roku 1920, doplňuje se tím, že za slova "výhradným povoláním" se připojuje "a služební požitky z ní tvoří převážnou většinu veškerých jeho příjmů".

§ 2.

Odstavec IV. § 11. těchže zákonů doplňuje se touto větou:

Pro rok 1922 činí tento drahotní přídavek 100% jejich celkového služného.

§ 3.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 289 Sb. z. a nař. se zrušuje.

§ 4.

Zřízenci obecní a okresní nejsou povinni vraceti peníz vyplacený jim do 31. prosince 1921 jako drahotní přídavek neb výpomoc přesahující výměru tímto zákonem stanovenou.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1922 a provede jej ministr vnitra.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,

zapisovatel.