Senát Národního shromáždění R. Čs. r.1921

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1143.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3170),

kterým se prodlužuje působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a mění se některá, jeho ustanovení (tisk 3253).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 110. schůzi dne 16. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..........1921,

kterým se prodlužuje působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a mění se některá jeho ustanovení.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek 1.

Působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodem ze dne 29. října 1919, č. 606 Sb. z. a n., se prodlužuje a jednotlivá jeho ustanovení se mění, případně doplňují, a budou nadále zníti takto:

§ 1, odst. 1.

Zraněným, kteří při provozování podniku, ležícího v nynějším území republiky Československé a podléhajícího úrazovému pojištění, utrpěli úraz před 1. červencem 1921, jímž ztratili alespoň 41 2/3% výdělečné schopnosti, a kterým podle zákonů o úrazovém pojištění přísluší důchod, odpovídající této ztrátě, náleží pro mimořádné drahotní poměry poválečné příplatek k důchodu.

§ 2.

Příplatek důchodový vyměřuje se podle ztráty schopnosti výdělečné takto:

a) při ztrátě 412/3 % až do 66/3 % náleží oprávněným osobám příplatek 600 Kč ročně;

b) při ztrátě vyšší 662/3% až do 83t/3.% příplatek 900 Kč ročně;

c) při ztrátě nad 831/3% příplatek 1200 Kč ročně k základnímu důchodu úrazovému, jehož zraněný požívá.

Důchodcům dle § 6, odst. 10., úrazového zákona ze dne 21. srpna 1917, č. 363 ř. z., kteří požívají 11/2 násobné částky plného důchodu, může býti zvýšen příplatek až do 1800 Kč ročně.

§ 3.

Pozůstalým po zraněných v § 1 přísluší rovněž příplatek k základnímu důchodu, a to vdovám, rodičům a oboustranně osiřelým sirotkům po 480 Kč ročně a jednostranně osiřelým sirotkům po 240 Kč ročně k důchodu, jehož požívají, při čemž děti nemanželské, o něž otec nepečuje, zemře-li jim matka následkem úrazu, buďtež postaveny na roveň sirotkům oboustranně osiřelým.

§ 4.

Příplatek k důchodu náleží jen osobám bydlícím v území republiky Československé, a to proti příslušné územní úrazové pojišťovně dělnické (zemské úřadovně pro pojištění dělníků na Slovensku v Bratislavě); pokud pak se úraz stal při provozování podniku, jehož zřízenci byli podle § 4 zákona z 28. prosince 1887, č. 1 ř. z., na rok 1888, ve znění stanoveném článkem III. zákona z 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., zproštěni pojistné povinnosti, proti správě tohoto podniku; pokud se úraz stal při provozování podniku bývalých rakouských státních drah, proti Československé státní správě železniční, pokud úraz se stal při provozování podniku bývalých uherských státních drah a pojištění vykonávala krajinská pojišťovna v Budapešti, proti zemské úřadovně pro pojištění dělníků na Slovensku v Bratislavě.

Pokud jde o důchody, přiznané pojišťovnou, jež měly sídlo mimo nynější území republiky Československé, náleží příplatek pouze, podá-li poživatel důchodu u územní úrazové pojišťovny dělnické (zemské úřadovny pro pojišťováni dělníků na Slovensku v Bratislavě), neb u správy podniku, příslušné podle předešlého odstavce, do šesti měsíců ode dne, kdy nárok na příplatek vznikne, žádost za přiznání příplatku, opatřenou doklady, prokazujícími nárok.

Zmeškání lhůty v předešlém odstavci stanovené může býti v případech zvláštního zřetele hodných prominuto.

§ 5, odst. 1.

Příplatek náleží pouze potud, pokud důchod sám anebo důchod i s příplatkem nepřesahuje ročně u zraněného dle § 2

ad a) 2400 Kč,

ad b) 3600 Kč,

ad c) 4800 Kč.

Na důchodce dle § 6, odst. 10., úrazového zákona, kteří požívají 11/2 násobné částky plného důchodu, se toto omezení nevztahuje.

Důchody pozůstalých i s příplatky dohromady nesmějí převyšovati 4800 Kč.

Pokud jde o důchody z úrazů utrpěných při provozování podniků železničních, započítávají se do částek uvedených v odstavcích 1. až 3. též výslužné, běžný dar z milosti, drahotní přídavky (výpomoci a pod.) k výslužnému a běžným darům z milosti, z řádného výslužného však pouze 75%.

Drahotní příplatek může býti zcela, po případě z části odepřen, zjistí-li úrazová pojišťovna dělnická, nebo správa podniku, proti němuž nárok na příplatek podle § 4 náleží, že výdělek nebo jiný příjem důchodcův převyšuje ročně 12.000 Kč.

Článek II.

V § 7 zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům ze dne 29. října 1919, č. 606 Sb. z. a n., jest položiti v odst. 1. místo číslice 42 číslici 412/3.

V § 9, odst. 1. cit. zákona, jest vyloučiti slovo "povinnému."

Článek III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1921 a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1922.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením platnost zákona prodloužila. Ministru sociální péče se ukládá, aby jej provedl po dohodě se zúčastněnými ministry.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.