Senát Národního shromáždiní R. Čs. r. 1921.

 

1.     volební období.

4. zasedání.

 

Tisk 1146.

 

Usnesení poslanecké sněmovny

 

o vládním návrhu zákona (tisk 3108),

 

jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5 % české zemské investiční půjčky elektrizační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 3254).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 110. schůzi dne 16. prosince 1921 tuto osnovu zákona

 

Zákon

 

ze dne ..................................

 

 jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5 % české zemské investiční půjčky elektrizační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (tisk 3254).

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

§ 1.

 

Dílčích dluhopisů, jež vydá za souhlasu vlády jménem země České zemský správní výbor v Praze podle usnesení ze dne 6. dubna 1921, č. 42.226, v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč, aby si opatřil prostředky na­ výstavbu elektrické hydrocentrály na řece Jizeře u Spálova, smí býti užíváno k úročenému ukládání peněz poštovního šekového úřadu, nadací a ústavů, podléhajících veřej­nému dozoru, dále k uložení peněz sirotčích, svěřenských a depositních a konečně až do výše bursovního kursu, avšak nikoliv přes jmenovitou hodnotu, za služební a obchodní kauce.

 

§ 2.

 

Provésti tento zákon, jenž nabývá účin­nosti dnem vyhlášení, ukládá se ministrům financí, vnitra a spravedlnosti.

 

 

 

Tomášek v. r.,
předseda.

 

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

 

Bradáč v. r.,
zapisovatel.