Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1151.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 2429),

kterým se mění a doplňují ustanovení, o soudních poplatcích (tisk 3268).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 111. schůzi dne 17. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne......................

kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Článek 1.

Sazba soudních poplatků cís. nař. ze dne 15. září 1915, čís. 279 ř. z., mění se takto:

1. Ustanovení saz, pol. 1. písm. a) zní: "Pokud neplatí sazba jiná, má-li předmět sporu hodnotu:

do 100 Kč

včetně 0,60 Kč

přes 100 Kč

do 1.000 Kč

včetně 2,00 Kč

přes 1.000 Kč

do 5.000 Kč

včetně 4,00 Kč

přes 5.000 Kč

do 10.000 Kč

včetně 5,00 Kč

přes 10.000 Kč

do 50.000 Kč

včetně 6,00 Kč

přes 50.000 Kč

do 100.000 Kč

včetně 10,00 Kč

přes 100.000 Kč

včetně 15,00 Kč

2. Zvýšení poplatku o 2 Kč ustanovené v pozn. 3. k saz. pol. 1. zvyšuje se dále na 4 Kč.

3. Na částku dvojnásobnou se zvyšují pevné poplatky uvedené v § 13 a v saz. pol. 3., 4. písm. a), 5., v odstavci 2. a poznámce 2. saz. pol. 8., dále v saz. pol. 9. písm, a) čís. 1. a 3. a písm. b) a d) a její poznámce I., v saz. pol. 11. a její poznámce 1., v saz. pol. 12., 13. a 14. pí~m. b), v pozn. 2. saz. pol. 15., v saz. pol. 16. písm. a), b), d), č. 2., 5. až 7. a pozn. 1. a 8. téže položky, dále v saz. položkách 17. písm. a),. 18., 19. písm. a), 20., 21., v pozn. 2. saz. pol. 24., v saz. pol. 29. písm. a) a c) a její pozn. 1., v saz. pol. 30. písm. a), b), e), f), č. 2. a g). v saz, pol. 31. a její pozn. 1., v saz. pol: 32. písm. b) a její pozn. 1., pak v saz. položce 34.

4. Odstavec c) sazební položky 16. zní:

"Podání o zápis do veřejných knih o nemovitých věcech a právech jim na roveň postavených, pokud neplatí se vyšší poplatek dle písm. b), nepřevyšuje-li hodnota práva, jež se vtěluje nebo poznamenává, částku

100 Kč z každého archu

2 Kč

má-li toto právo hodnotu

přes 100 Kč

do 200 Kč

včetně z prvního archu 4 Kč

přes 200 Kč

do 500 Kč

6 Kč

přes 500 Kč

do 1.000 Kč

8 Kč

přes 1.000 Kč

do 10.000 Kč

10 Kč

přes 10.000 Kč

do 50.000 Kč

16 Kč

přes 50.000 Kč

do 100.000 Kč

20 Kč

přes 100.000 Kč

25 Kč

Není-li možno hodnotu práva, jež se vtěluje nebo poznamenává, oceniti, dále v případech, kdy žádá se jen o zápis poznámky, z prvého archu 6 Kč.

5. V odstavci b) sazební položky 29. místo dosavadního nastupuje toto ustanovení: podání o rozvod nebo rozluku manželství z prvního archu... 10 Kč. Poslední věta odstavce a) téže sazební položky ("dále podání za souhlasný manželský rozvod nebo manželské rozloučení") pozbývá platnosti.

6. Odstavec c) položky sazební 30. zní:

"o žádostech o rozvod nebo rozluku manželství...............20 Kč."

Článek 2.

Zákonný článek XLIII: 1914 o soudních poplatcích mění se v těchto bodech:

A. § 1 bude zníti:

"Z prvního archu prvního vyhotovení podání a z prvního archu protokolu (zápisnice) - pokud tento zákon jinak neustanovuje - činí poplatek dle hodnoty předmětu sporu nebo řízení:

1. v řízení dle civilního soudního řádu:

a) ze žaloby, přípravného spisu, ospravedlňující prosby, námitek, a z protokolu sepsaného před

soudem rozhodujícím i před soudcem vyslaným nebo dožádaným:

do 100 Kč

1,20 Kč

do 1.000 Kč

4,- Kč

do 5.000 Kč

8,- Kč

do 10.000 Kč

10,- Kč

do 50.000 Kč

12,- Kč

do 100.000 Kč

20,- Kč

přes 100.000 Kč

30,- Kč

b) z jiných podání a protokolů (zápisnic):

do 100 Kč

0,60 Kč

do 1.000 Kč

2,00 Kč

do 5.000 Kč

4,00 Kč

do 10.000 Kč

5,00 Kč

do 50 000 Kč

6,00 Kč

do 100.000 Kč

10,00 Kč

přes 100.000 Kč

15,00 Kč

2. v jiném soudním řízení, včetně exekučního řízení:

do 100 Kč

0.60 Kč

do 1.000 Kč

1,50 Kč

přes 1.000 Kč

2,00 Kč

vyjímajíc exekuční žádost na základě veřejnonotářského dokumentu, ze které činí poplatek právě tolik, jak pod písm. a).

Poplatku stanovenému v tomto paragrafu podléhá bez ohledu na pojmenování v řízení před občanskými soudy první arch prvního vyhotovení každého podaného spisu vyjímajíc spisy označené v §§ 2, 3, 22, 23, 68 a 73.

Pokračuje-li soud v protokolu (zápisnici při novém roku, považován budiž protokol, který byl sepsán o tomto roku, v příčině poplatku za nový protokol".

B. § 3 bude zníti:

1. Saz. pol. 13., bod IV., č. 15 poplatkové sazby mění se takto:

Z prvního archu podání o zápis do pozemkových knih vedených o nemovitostech, bez rozdílu, děje-li se zápis za účelem bezpodmínečného nebo podmínečného nabytí věcných práv nebo jich výmazu, zapraviti jest při ceně práva, jež se má zapsati nebo vymazati:

do 100 Kč

2 Kč

do 200 Kč

4 Kč

do 500 Kč

6 Kč

do 1.000 Kč

8 Kč

do 10.000 Kč

10 Kč

do 50.000 Kč

15 Kč

do 1 00.000 Kč

20 Kč

přes 100.000 Kč

25 Kč

je-li právo neocenitelné nebo jde-li pouze o zápis poznámky.............. 6 Kč;

z 1. archu dodatečných žádostí k doplnění žádostí již dříve podaných a předepsaným kolkem opatřených............. 2 Kč;

z 1. archu podání o zápis nadzástavního exekučního práva na právo v pozemkové knize již zapsané; při ceně práva, jež se má zapsati (nehledě k vedlejším závazkům a jinému příslušenství)

do 1 00 Kč

1 Kč

do 200 Kč

2 Kč

přes 200 Kč

3 Kč

Jinak zůstává saz. pol. 13., bod IV., čís. 15 poplatkové sazby nezměněna.

II. Saz. pol. 13., bod IV., č. 16 poplatkové sazby mění se takto:

Podání o zápis do rejstříku obchodních firem, vedených u sborových soudů, vyjímajíc podání o zápis družstev podléhají těmto poplatkům:

1. podání o zápis nebo změnu zapsané firmy nebo jejich majitelů,

a) týká-li se zápis firmy, která nemá žádné pobočky, z prvního archu..... 15 Kč

b) v jiných případech z prvního archu 20 Kč. Je-li však zapsaný podnik vzhledem k době

výkonu zápisu povinen platiti na přímých daních více než 200 Kč, jest z onoho přebytku daně platiti 10% v hotových penězích. Vymáhání těchto percentuelních poplatků provede úřad k vyměřování příslušný.

2. Podání o zápis společenské smlouvy, zvýšení společenského kapitálu nebo prodloužení doby, na kterou je společnost uzavřena, z prvního archu

aa) při akciové společnosti....200 Kč

bb) při společnosti s r. o.... 120 Kč

cc) při jiné společnosti.... 80 Kč.

3. Podání o zápis jiných změn společenské smlouvy, než jest uvedeno pod č. 2, polovice těchto poplatků.

4. Podání o zápis pobočky firmy zapsané již v obchodním (společenském) rejstříku v obvodu Československé republiky z prvního archu. 20 Kč.

5. Podání o zápis nebo výmaz prokury, dále členů představenstva akciové společnosti a jednatelů společnosti s r. o., za každou osobu jež se má zapsati neb vymazati, z prvního archu 40 Kč.

V případech č. 5 jest i při zápisu neb výmazu kolektivní prokury zaplatiti poplatek 40 Kč z prvního archu tolikrát, kolik jest prokuristů.

Podání o zápis změn a dodatků společenské smlouvy, které se týkají pouze překladu firmy do jiné řeči nebo vyznačení nástupního nebo příbuzenského poměru nynějšího majitele k dřívějšímu (vdova, synovec atd.), rozlišení firmy od firem stejného jména (senior, pobočka a pod.) nebo jiných pouhých vysvětlení o firmě obsahem jinak nezměněné, jakož i změn firmy co do poznačení provozování obchodu, jež nejsou rozšířením nebo změnou provozování, podléhají poplatku 1 Kč z prvního archu.

6. Podání o zápis nebo výmaz likvidátorů za každého likvidátora, jenž se má zapsati nebo vymazati, z prvního archu....... 40 Kč.

7. Podání o zápis majetkových práv, vyhrazených manželce obchodníkově ve svatební smlouvě, z prvního archu....... 40 Kč.

8. Podání družstev nebo jich členů o zápis do obchodního rejstříku jakož i všechna podání družstev nebo jich členů k soudu vedoucímu rejstřík obchodních firem z každého archu. 2 Kč.

IlI. Rekursy proti vyřízení podání uvedených pod čís. I podléhají ustanovením tohoto článku F b), rekursy proti vyřízení podání pod čís. II

podléhají z prvního archu kolku 20 Kč,
jsou-li na nejvyšší soud, jinak kolku 10 Kč.

Z prvního archu žádostí exekučních a z prvního archu prvního vyhotovení spisů v soudním řízení, které neřídí se předpisy civilního řádu soudního, kde vydává se edikt, jest zaplatiti další poplatek............. 4 Kč.

C. § 4 a 7 mění se potud, že se sazba zvyšuje z 50 h na 60 h a z 1 Kč na 2 Kč, pokud se týče na nižší poplatek připadající z prvního archu.

D. § 8 a 10 mění se potud, že se sazba zvyšuje z 30 h na 40 h a z 40 h na 1 Kč.

E. § 22 se mění takto:

V řízení dle civilního soudního řádu zaplatiti jest z prvního archu prvního vyhotovení apelace (§ 481 c. s. ř.) případně z ohlášení apelace dle hodnoty jejího předmětu:

do 200 Kč

3 Kč

do 1.000 Kč

15 Kč

do 5.000 Kč

30 Kč

do 10.000 Kč

50 Kč

do 50.000 Kč

75 Kč

do 100:000 Kč

100 Kč

přes 100.000 Kč

150 Kč

z prvního archu prvního vyhotovení revise (§ 520 c. s. ř.) případně z ohlášení revise dle hodnoty předmětu revisního podání zaplatiti jest:

do 500 Kč

15 Kč

do 1.000 Kč

40 Kč

do 5.000 Kč

80 Kč

do 10.000 Kč

100 Kč

do 50.000 Kč

120 Kč

do 100.000 Kč

200 Kč

přes 100.000 Kč

300 Kč

Třetí odstavec §u 22 zůstává nezměněn.

F. a) Sazba obsažená v §u 23, bodu L, č. 1. nahrazuje se touto sazbou:

do 100 Kč

3 Kč

do 1.000 Kč

10 Kč

do 5.000 Kč

20 Kč

do 10.000 Kč

25 Kč

do 50.000 Kč

30 Kč

do 100.000 Kč

50 Kč

přes 100.000 Kč

75 Kč

do 200 Kč

2 Kč

do 1.000 Kč

10 Kč

přes 1.000 Kč

20 Kč

Bod II. téhož paragrafu mění se potud, že ze spisů v něm uvedených platí se poplatky dle bodu I. ve výměře v předchozím odstavci tohoto zákona stanovené.

G. § 24 mění se potud, že se poplatky v něm uvedené zvyšují z 50 h na 60 h a 1 Kč na 2 Kč.

H. V §u 25 zvyšuje se poplatek 2 Kč na 4 Kč. J. V §u 26 zvyšuje se poplatek 1, Kč na 2 Kč a poplatek 2 Kč na 4 Kč.

K: Sazba 1 Kč v §u 28 zvyšuje se na 2 Kč.

L. V §u 29 zvyšuje se sazba 1 Kč 50 h na 2 Kč.

M. V §u 30 zvyšuje se sazba 5 Kč na 10 Kč a sazba 1 Kč 50 h na 2 Kč.

N. Poplatky v §u 70, odst. 1. a 2. ustanovené zvyšují se z 1 Kč na 2 Kč.

0. V §u 73 ustanovené sazby zvyšují se z 50 h na 60 h a z 1 Kč 50 h na 2 Kč.

P. V §u 86 zvyšuje se poplatek 1 Kč na 2 Kč.

Článek 3.

O soudních poplatcích v řízení trestním na Slovensku a Podkarpatské Rusi, pokud zahajuje se na návrh soukromého žalobce (§ 41 zák. čl. XXXIII z r. i896) s výjimkou trestných činů dle §§ 301, 418 a 421 zák. čl. V z r. 1878, §u 127 zák, čl. XL z r. 1879 a §u 51 zák, čl. XXXVI z r. 1908 platí toto ustanovení:

§ l.

Podání jest kolkovati:

a) Návrhy soukromého žalobce, aby se zavedlo řízení trestní:

1. Jde-li o trestný čin, soudem porotním, z prvního

2. Jde-li o trestný čin, jenž má býti souzen sborovým soudem, z prvního archu... 20 Kč.

3. Jde-li o trestný čin, jenž má,býti souzen okresním soudem, z prvního archu... 6 Kč.

b) Zmateční stížnosti a odvolání proti rozsudkům poplatku podrobeným:

1. Zmateční stížnosti proti rozsudkům sborových soudů, z prvního archu..... 30 Kč.

2. Odvolání proti rozsudkům sborových soudů, z prvního archu........... 20 Kč.

3. Odvolaní proti rozsudkům okresních soudů, z prvního archu........... 6 Kč.

c) Jiná podání sporných stran:

1. Jde-li o trestný čin, jenž má býti souzen porotním soudem, z prvního archu.... 6 Kč.

2. Jde-li o trestný čin, jenž má býti souzen, sborovým soudem, z prvního archu.... 4 Kč.

3. Jde-li o trestný čin, jenž má býti souzen okresním soudem, z prvního archu... 2 Kč.

z druhého a každého dalšího archu podání, jakož i každého archu dalších vyhotovení podání, buď zapraven po každé poplatek 2 Kč.

Poplatku dle písm. b) podléhá toliko ohlášení opravného prostředku; odděleně podané vývody ohlášeného opravného prostředku jsou podrobeny poplatku dle písm. c).

Podání, jimiž se trestní stíhání rozšiřuje na jiné trestné činy téhož obviněného, podléhá toliko poplatku dle písm. c).

Prosty poplatku jsou:

a) podání, jichž účelem jest povolení chudinského práva, a stížnosti do vyřízení takových podání;

b) písemná podání k soudu, jež neobsahují návrhu, o němž by bylo rozhodnouti soudu;

c) žádosti za opravu soudních rozsudků a usnesení;

d) žádost o milost (§ 514 zák. čl. XXXIII z roku 1896) a žádosti za odklad trestu.

 

§ 2.

Protokoly podléhají těmto poplatkům;

a) protokoly, jež zastupují podání sporných stran, kolkují se jako tato podání;

b) protokoly o líčení, rovněž o hlavním neb odvolacím líčení, dále protokoly o ústním líčení o zmateční stížnosti:

1. před soudem okresním z celého protokolu bez ohledu na počet archů...... 2 Kč.

2. před sborovým soudem z celého protokolu bez ohledu na počet archů...... 10 Kč.

Odročí-li se jednání v případech uvedených pod písm. b), podléhá protokol o dalším jednání jako nový protokol samostatně poplatku, i když se sepisuje na témž archu, jako protokol o dřívějším jednání.

Trvá-li v případech písm. b) líčení déle než půl hodiny, buď kromě toho zapraven za každou, třeba i jen započatou další půl hodinu celkového trvání, v případu č. 1. poplatek 4 Kč, v případu č. 2. poplatek 20 Kč.

Při jednáních před sborovými soudy nevčítá se při výpočtu poplatků podle písm. b) do jednacího času doba porady sborového soudu nebo porotců.

Podá-li se při líčení nebo hlavním líčení soukromá žaloba, zapraviti jest vedle poplatku z jednacího protokolu i poplatek dle čl. 3, § 1 písm. a). Rozšíří-li se trestní stíhání při líčení neb hlavním líčení na jiné trestní činy téhož obviněného, nebuď z tohoto rozšíření zapravován žádný poplatek.

Od poplatku jsou osvobozeny:

a) protokoly o ústním odvolacím líčení a o ústním líčení o zmateční stížnosti, nedostavila-li se žádná procesní strana a neprovádí-li se též žádný důkaz;

b) protokoly, jež neobsahují žádného návrhu, o němž by bylo dlužno soudu rozhodnouti;

c) protokoly, jež zastupují podání poplatku prostá.

§ 3.

Přílohy podání a protokolů poplatku podrobených, pokud se dle svého obsahu nepokládají za součást podání nebo protokolů a nepodléhají tudíž poplatku z podání a protokolů, kolkovati jest z každého archu 1 Kč,

jsou-li však přílohami knihy, brožury, polohopisné plány a jinaké předměty, které nejsou písemnostmi, za každý kus 1 Kč.

Od přílohových poplatků jsou osvobozeny:

a) veškeré tuzemské i cizozemské veřejné úvěrní papíry, jich kupony a talony, papíry zastupující peníze a jinaké veřejné cenné známky;

b) vysvědčení chudoby;

c) listiny a spisy osvobozené od poplatku při určitém upotřebení, použije-li se jich při tom jako příloh.

§ 4.

Z rozsudků bez rozdílu instance zaplatiti jest

a) při trestných činech, jež přísluší souditi soudu porotnímu........... 60 Kč,

b) při činech trestných, jež přísluší souditi soudům sborovým.......... 40 Kč,

c) při činech trestných, jež přísluší souditi soudům okresním.......... 10 Kč.

Týká-li se rozsudek několika obviněných, buď za každého dalšího obviněného zapravena přirážka k rozsudečnému dle sazby po každé v obnosu pětiny tohoto poplatku. Úhrn těchto přirážek nesmí však převyšovati dle sazby poplatek, k němuž se vybírají. Počet soukromých žalobců jest pro výši rozsudečného poplatku nerozhodný.

Pomine-li rozsudek následkem zmateční stížnosti, odvolání neb obnovy trestního řízení nebo povolení navrácení k předešlému stavu, buď poplatek zapravený za zrušený rozsudek započten do poplatku z nového rozhodnutí téže instance.

Rozsudky, jež vynáší nejvyšší soud následkem opravného prostředku pro zachování právní jednotnosti (§ 441 zák. čl. XXXIII z r. 1896), jsou od poplatku osvobozeny.

Rozsudky o výměře úhrnného a sjednoceného trestu (§§ 517 a 518 zák. čl. XXXIII z r. 1896) a jiná rozhodnutí trestních soudů, než která jsou označena v tomto § 4, nepodléhají poplatku.

§ 5.

Týká-li se rozsudek několika trestných činů, řídí se poplatek (§ 4) trestním činem, jemuž odpovídá nejvyšší poplatková sazba. Vynesou-li se o několika trestných činech kladených za vinu témuž obviněnému zvláštní oddělené rozsudky (§ 2I zák. čl. XXXIII z r. 1896), nebudiž zapraven vyšší poplatek, nežli kdyby byl vydán rozsudek jediný.

Pokud je třeba provésti trestní řízení společné (§ 19 zák. čl. XXXIII z r. 1896), nemá to vlivu na poplatek, vztahuje-li se podání na několik soukromých žalobců neb obviněných, nebo pochází-li od několika soukromých žalobců neb obviněných.

Totéž platí o protokolech, jež zastupují podání, a o jednacích protokolech.

Projednává-li se žaloba soukromá a veřejná společně, označí soud dobu, kterou by bývalo vyžadovalo líčení o soukromé žalobě samé. Dle této doby buď zapraven poplatek z jednacího protokolu. Proti ustanovení doby soudem nepřipouští se opravný prostředek.

Plné moci, jež jsou vyhotoveny několika soukromými žalobci neb několika obviněnými společně a jež se vztahují toliko na zastupování v určitém trestním řízení, jež nutno společně provésti, jsou podrobeny kolkovému poplatku toliko jednoduchým obnosem, dle § 29 zák. čl. XLIII z r. 1914 ve znění čl. 2. písm. L.

§ 6.

O poplatcích tímto zákonem zavedených platí všeobecné předpisy o nákladech trestního řízení dle hlavy XXVI zák. čl. XXXIII z r. 1896.

Poplatky tyto jest povinen založiti soukromý žalobce, pokud nejde o podání a přílohy obviněného neb o protokoly, k jichž sepsání dal podnět obviněný. Jinak platí obdobně ustanovení hlavy VL, X. a XI. zák. čl. XLIII z r. 1914.

Článek 4.

Cizí měna přepočítá se podle kursu stanoveného čas od času nařízením.

Článek 5.

Ministerstvo financí se zmocňuje, aby upravilo v dohodě s ministerstvem spravedlnosti sazbu soudních poplatků císařského nařízení ze dne 15. září 1915, č. 279 ř. z., podle změn, které byly provedeny jednak tímto zákonem, jednak zákony vydanými po účinnosti cit. císařského nařízení a aby sazbu, takto upravenou, uveřejnilo vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení.

Článek 6.

Zákon tento nabývá účinnosti 15. dne měsíce nejblíže příštího po vyhlášení. Provésti jej náleží ministru financí a ministru spravedlnosti.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v, r,
sněm. tajemník.

J. Marek v. r.,
zapisovatel.

Resoluce.

I.

Vláda se vyzývá, aby v době pokud možno nejkratší, přikročila k vydání moderního poplatkového zákona, který by se stal svou jasností a přesností nejen spolehlivým vodítkem pro úředníky finanční, ale také srozumitelným a pohotovým rádcem občanstva, které na různých cestách státní správy s poplatkovými zákony velmi často přichází do styku.

II.

Vláda se vyzývá, aby prováděcí nařízení z 21. prosince 1915, č. 380 ř. z., k zákonu o soudních poplatcích pozměnila a doplnila v tom směru, že posavadní tvrdosti při propůjčování práva chudých budou odstraněny a bude nařízeno, aby brán byl zřetel ke změněným poměrům peněžním a příjmovým.