Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1153.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3183),

kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922 (tisk 3270).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 112. schůzi dne 19. prosince 1921 tuto osnovu zákona :

Zákon

ze dne................

kterým se povoluje úvěr k úhradu zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby vydala z prostředků státních peníz až do 100 milionů Kč na rok 1922 k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922.

§ 2.

Vláda se zmocňuje, aby si opatřila potřebný peníz úvěrními operacemi do té doby, než zvýšené výdaje budou uhraženy zvýšenými příjmy z provádění pozemkové reformy.

§ 3.

Způsob, jímž vykázány a účtovány budou výdaje a příjmy na účet tohoto úvěru, upraven bude nařízením vlády se zřetelem k § 11 zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb. z. a n.

§ 4.

Zákon tento, jenž nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provedou všichni ministři.

Tomášek v. r.,
předseda

Dr. Říha v, r,
sněm, tajemník.

J. Špaček v. r.,
zapisovatel