Senát Národního shromážděni R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1155.

Usnesení poslanecké sněmovny

o návrhu poslanců inž. Bečky, Biňovce, Dubického, Langra, Bezděka a soudr. (tisk 3214)

na prodloužení omezení práva stěhovacího (tisk 3287).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 112. schůzi dne 9. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.............

kterým se prodlužuje omezení práva stěhovacího podle zákona ze dne 17. března 1921, čís. 118 Sb. z. a n.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Doba, po kterou přesídlení do obce může nařízením podle § 1 zákona ze dne 17. března 1921, čís. 118 Sb. z. a n., býti dovoleno jen za podmínek zákonem tím stanovených, prodlužuje se do 31. prosince 1922.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Ministru sociální péče se ukládá, aby tento zákon provedl v dohodě s ministrem vnitra.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v, r,
sněm. tajemník.

J. Špaček v. r.,
zapisovatel.