Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1156.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3264),

kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro rok 7922 (tisk 3289).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 112. schůzi dne 19. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne ................

kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro rok 1922.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Přirážku ve výši 50 % k základním důchodům vyměřeným podle zákona o požitcích válečných poškozenců ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., jest vypláceti v případech naznačených v § 42 uvedeného zákona i v roce 1922.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1922. Provedením jeho pověřuje se ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

J. Špaček v. r.,
zapisovatel.