Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1159.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3312) o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n. a o změně zákonů ze dně 30. března 1888, č. 33 ř. z., ze dne 20. listopadu 1917, č. 457 ř. z., ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n. a ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n. o nemocenském pojištění dělníků.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 117. schůzi dne 21. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne ....

o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n. a o změně zákonů ze dne 30. března 1888, č. 33 ř. z., ze dne 20. listopadu 1917, č. 457 ř. z., ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n. a ze dne 22. prosince 1920, č. 6,89 Sb. z. a n. o nemocenském pojištění dělníků.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně :

§ 1.

Působnost zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n. prodlužuje se na dobu od 1. ledna do 31. prosince 1922 s těmito změnami :

I. § 6, odst. 6. zákona z roku 1926 doplňuje se takto : "Nárok na tyto dávky vzniká 4 neděle po tom, kdy se pojištěnec stal členem nemocenské pokladny, a zaniká teprve v době stanovené v § 13. č. 3."

II. K § 8. odst. 3. zákona z r. 1888 se připojuje : "Nemocenské pokladny neplatí ošetřovacích poplatků za příslušníky rodiny."

III. § 12. odst. 2. věta 3. zákona z r. 1920 mění se takto : "Zejména, je-li pojištěno v nemocenské pokladně více nežli 1000 pojištěnců zemědělských a lesních, anebo je-li jich v nemocenských pokladnách téhož politického okresu pojištěno více nežli 2000, zřídí se pro ně na žádost zájemníků obou skupin samostatná nemocenská pokladna."

IV. K § 58. zákona z r. 1920, pokud se týče z roku 1888 připojuje se další odstavec : "U společenstevní nemocenské pokladny jsou povinně pojištěni všichni, kdo jsou zaměstnáni u členů společenstva, mimo osoby v domácnosti zaměstnané."

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Ministru sociální péče se ukládá, aby jej provedl.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.