Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1161.

Usnesení poslanecké sněmovny

o návrhu poslanců Rudolfa Tayerle, Ant. Roschera a soudr. (tisk 3154)

na doplnění a změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných (tisk 3309).

Poslanecká sněmovna Národního Shromáždění republiky Československé schválila ve 117. schůzi dne 21. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne...................................................1921,

jímž se prodlužuje a mění zákon z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. 1.

Účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n. o podpoře nezaměstnaných se prodlužuje od 1. ledna 1922 až do 31. března 1922 s těmito změnami:

1. Na místě 2. odst., § 5. nastoupí tento odstavec:

(2) Všichni zaměstnavatelé jsou povinni hlásiti uprázdněná místa u místní příslušné veřejné zprostředkovatelny práce nebo u odborové zprostředkovatelny práce, pokud kolektivní smlouvou jsou k tomu zavázáni.

2. 1. odst., § 11. bude zníti takto:

(1) K zajištění nároků na další podporu je nezaměstnaný povinen aspoň dvakrát týdně hlásiti se osobně o zaměstnání buď u veřejné zprostředkovatelny práce nebo odborové zprostředkovatelny práce, ministerstvem sociální péče uznané. Není-li v místě pobytu podporovaného zprostředkovatelna práce, lze nahradit osobní hlášení jiným vhodným způsobem, jejž určí politický úřad (administrativní vrchnost) I. stolice.

Čl. 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedením pověřuje se ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.