Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1162.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3266),

kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (tisk 3305).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 117. schůzi dne 21. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne........192...,

kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K účelům chystaného starobního a invalidního pojištění určuje se prozatím peníz 130,000.000 Kč.

§ 2.

Peníze toho dlužno použíti především na podporu osob, které nebudou pojaty do chystaného pojištění pro případ stáří a invalidity proto, že překročily 60. rok svého věku v době, kdy nabude účinnosti zákon o tomto pojištění.

§ 3.

Peníz v § 1 uvedený opatří se částkou 100,000.000 Kč z výnosu všeobecné daně z obratu a pracovních výkonů a daně přepychové podle zákona z 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., a částkou 30,000.000 Kč z fondu pro opatření strojených hnojiv podle § 11, posledního odstavce zákona z 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n. Pokud by všeobecná daň z obratu a pracovních výkonů a daň přepychová nevynesla zmíněných 100,000.000 Kč nad výnos ve státním rozpočtu pro rok 1922 preliminovaný, zmocňuje se ministr financí, aby scházející částku opatřil úvěrními operacemi.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Jeho provedení ukládá se ministru sociální péče a ministru financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.