Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1167.

Návrh

senátorů dra Fr. Soukupa, A. Svěceného, V. Donáta, J. Rozkošného, M. Zavorala, J. Kadlčáka, dra B. Franty, dra J. Brabce, V. Klofáče, dra O. Krouského a E. Trčky,

na změnu jednacího řádu senátu.

Zákon

ze dne......................1921,

kterým se mění jednací řád pro senát.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Místo třetí věty §u 81 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 326 Sb. z. a n., nastupují tato ustanovení:

>Senátoři mohou užívati vlaků všech druhů, kterékoliv třídy, všech soukromých drah a lodí dopravních v obvodě státním až do konce kalendářního roku, v němž byli členy senátu. Za použití to zaplatí senátor do státní pokladny každoročně peníz 2000 Kč a, stal-li se členem senátu po 1. červenci, za zbývající část roku peníz 1000 Kč.

Ministr železnic rozhodne, zda a jaká část z tohoto obnosu připadne soukromým drahám a dopravním společnostem lodním. Jízdní lístek je prost kolků a poplatků.<

§ 2.

Zákon počne účinkovati v den vyhlášení. Provede jej ministr železnic.

V ohledu formálním navrhujeme, aby byl přikázán výboru ústavně-právnímu.

Návrh značí zvýšení příjmů státních, pročež není třeba návrhu na úhradu.

V Praze, dne 19. prosince 1921.

Dr. Fr. Soukup, A. Svěcený, V. Donát, J. Rozkošný, M. Zavoral, J. Kadlčák, dr. B. Franta, dr. Brabec, Klofáč, dr. Krouský, E. Trčka.