Teprve později, o letních prázdninách 1920, vytasil se pan dr Tauer s požadavkem nereelního obchodu, aby zrušení zákazu nositi barvy vyměniti mohl jako kompensaci za vyvěšování praporů českých barev ve městě Trutnově. O tom se praví v protokole: >Když se zástupcové spolků dostavili v letních prázdninách 1920 znovu, byla jim nyní najednou dána jiná odpověď. Že zákaz nošení barev nemůže býti odvolán, leda že by feriální sdružení >Silesia< dalo politickému správci ujištění, že obecní zastupitelstvo bude při českých slavnostech vyvěšovati na městských budovách prapory v českých barvách a dále, že bude vydávati obecní výměry v obou jazycích. Upozorňovali jsme pana místodržitelského radu, že feriální sdružení >Silesia< jako soukromý spolek nemá moci, aby působilo na obecní zastupitelstvo, nýbrž že tato věc jest výhradně věcí dvou úřadů, totiž okresního hejtmanství a obecního zastupitelství. Proto že by přece mohl přímo v městském zastupitelstvu vyjednávati o vyvěšování praporů a že nemusí používati nepovolaných prostředníků.< Ovšem domníval se pan ministr vnitra, že přednostu okresního hejtmanství při tom vedla snaha položiti základní kámen pro národnostní dorozumění v Trutnově. Právem na to odpovídá protokol:

>Základ národnostního dorozumění netvoří vyvěšování praporů při českých slavnostech se strany Němců. Takovýto základ položili Němci tím, že českých Sokolů při jejich veřejných slavnostech žádným způsobem neobtěžovali a že tito v německém Trutnově vždy se mohli volně pohybovati. S české strany však vůči ochotě Němců nebylo učiněno ničeho, ba dokonce se zvláštním zápalem nebylo připouštěno nošení studentských odznaků. Mimo to byl chef politického úřadu výborem donucen, aby zákazu neodvolal, nýbrž aby jej zachoval v platnosti. Kde zde jest rovnoprávnost v demokratické republice? Kdo tedy učinil více pro národnostní dorozumění? Co učinili by Češi, kdyby Němci ve svých lidových krojích v uzavřeném českém území pořádali veřejné slavnosti? Udrželi by Češi také tak pěkným způsobem veřejný klid a pořádek jak to učinili Němci v Trutnově při mnohých provokačních slavnostech sokolských?

Celý způsob, jakým pan ministr vnitra jednal v otázce trutnovského zákazu nošení barev, ukazuje opět co nejzřetelněji, co ministerstvo vnitra v tomto státě rozumí >udržováním veřejného pokoje a pořádku<, že totiž Němci, jakožto státní občané druhé třídy, mají se podrobiti českému terroru, české nesnášenlivosti. Pan ministr vnitra již příliš často ustoupil před terrorem české ulice. Dlužno připamatovati jen na listopadové nepokoje 1920, které vyvrcholily v pokácení různých pomníků císaře Josefa, a v nezákonném zabrání německého zemského divadla v Praze. V Trutnově nyní pan ministr vnitra opětně ustupuje před terrorem několika šovinistů a před nepravdami okresního hejtmana, jenž ovládán jest nezákonným Národním Výborem, kteréžto nepravdy opětně citovaným protokolem, jenž od 19. věrohodných mužů byl podepsán, byly vyvráceny. Popud, jejž učinili interpelanti (tisk č. 816), aby totiž na české obyvatelstvo působeno bylo v tom smyslu, že v řádném kulturním státě nikdo se nemůže a nesmí cítiti provokovánu tím, že lidé jinak smýšlející veřejně nosí úředně schválené spolkové odznaky, nepokládá ministr vnitra >samozřejmě za vhodný prostředek, aby nastalo uklidnění myslí<. (Tisk č. 1060). Vhodným prostředkem pro pana ministra jest pouze použití hrubého násilí, ne snad proti českým rušitelům klidu, nýbrž proti německým občanům, kteří pokojně nosí své úředně schválené odznaky.

Tážeme se tudíž vlády:

1. Co zamýšlí pan ministerský předseda učiniti, aby znemožnil takovéto malicherné dráždění, kteréž v Trutnově a v jiných skoro výhradně německých městech od trvání Československé republiky ve věci nošení barev německými studenty jest na denním pořádku, a aby zařídil odvolání zákazu nošení studentských barev v Trutnově?

2. Jest pan ministr ochoten přesně vyšetřiti trvání zákonem nepřípustného Národního Výboru v Trutnově, jehož trvání ve shora zmíněném protokolu tvrdí 19 důvěryhodných mužů, a zakročiti proti jeho činnosti, kteráž ruší veřejný klid a pořádek?

3. Co zamýšlí pan ministerský předseda učiniti proti dvojakému a vysokého státního úředníka nedůstojnému chování okresního hejtmana v Trutnově, kterýž, jak z protokolu 19. důvěryhodnými muži podepsaného vysvítá, beze vší pochybnosti v různých bodech úřad jemu nadřízený falešně informoval a klamal?

4. Pan ministr vnitra prohlásil ve své odpovědi (tisk č. 711): >Ministerstvo vnitra nevydalo zákazu, že němečtí studující nesmějí nositi svých barev anebo studentských odznaků.< Jak lze s tímto prohlášením srovnati, že v květnu roku 1921 za souhlasu téhož ministerstva vnitra pražské policejní ředitelství se vyjádřilo k německému studujícímu, jenž žádal za policejní povolení ke koncertu, který studující pořádali, >že není přípustno, aby návštěvníci koncertu neb účinkující na pražských ulicích vystupovali provokativně se studentskými barvamiprovokativní vystupování

V Praze, dne 19. prosince 1921.

Dr Naegle,

Fahrner, Meissner, dr Mayr-Harting, Knesch, Zuleger, K. Friedrich, dr Ledebur-Wicheln, dr Herzigová, Spies, dr Hilgenreiner, dr Spiegel, Hartl, Vetter-Lilie, Lippert, dr Koperniczky, Jelinek, Jesser, Fritsch, Luksch, Hübner.

Původní znění.

Interpellation

des Senators Dr. August Naegle und Genossen

an den Herrn Ministerpräsidenten

betreffs des Verbotes studentischer Abzeichen.

Der Herr Ministerpräsident hat in seiner ersten am 18. Oktober 1. J. im Parlament abgegebenen Erklärung versprochen, daß seine Regierung >im Interesse eines friedlichen Zusammenlebens aller Volksschichten und aller Nationen dieses Staates< >gegen jede Politik der kleinen Nadelstiche sein werde<.

Der Unterzeichnete kämpft schon seit geraumer Zeit gegen solche Nadelstiche, durch welche die Behörden die farbentragende deutsche Studentenschaft zu Staatsbürgern zweiter Klasse degradieren, indem man es gar oft zuließ, daß deutsche Studenten wegen des Tragens ihrer Farben selbst in fast rein deutschen Städten von der čechischen Minorität aus der Zivil- und Militärbevölkerung verfolgt und mißhandelt wurden oder indem manche Bezirkshauptmänner in Städten des deutschen Siedlungsgebietes sogar direkt den deutschen Studenten das Tragen ihrer studentischen Abzeichen verboten haben. Namentlich ist dies zu beanstanden bezüglich des Bezirkshauptmanns von Trautenau. Es wurden darob bereits drei Interpellationen eingebracht (Druck Nr. 132, 425, 816) an den Herrn Minister des Innern, ohne hiedurch das Geringste erreicht zu haben.

Die unrichtigen Voraussetzungen, von denen der Herr Minister des Innern in seiner Antwort vom 12. August 1921 (Druck Nr. 1060) ausgeht, zwingen zu einer neuen Interpellation, zumal der Herr Minister des Innern die Aussagen des Vorstandes der politischen Bezirksverwaltung in Trautenau der in der Interpellation 816 wörtlich abgedruckten Verhandlungsschrift des Herrn Mag. Heinrich Spiegel gegenüberstellt. Herr Magister Spiegel hat nunmehr unter dem 12. November 1921 eine neue nicht nur von ihm, sondern noch von folgenden Trautenauer Herren unterzeichnete Verhandlungsschrift eingesendet. Hiermit folgen die Namen: Magister Heinrich Spiegel, Dr. Richard Feist, Josef Firlus, Ferdinand Liebich, Ernst Großmann, Oskar Nimsch, Anton Vogt, Dr. Heinrich Fritsch, Alfons Kolb, Dr. Josef Milner, Hieronimus Siegel, Franz Seibt, Alois Haase, Heinrich Schmidt, Robert Täuber, Johann Pfeifer, Johann Adam, August Goder, Ing. Franz Lohner. Diese Verhandlungsschrift bietet einen eklatanten Beweis, in welch unrichtiger Weise das Ministerium des Innern von dem Trautenauer Bezirkshauptmann von neuem informiert wurde.

In der Antwort des Herrn Ministers des Innern zieht sich wie ein roter Faden die Begründung, daß das Farbenverbot >für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung< in Trautenau nach der Angabe der Bezirkshauptmannschaft notwendig sei. Dem wird in der Verhandlungsschrif entgegengehalten, daß >einige Farben-Studenten öfters während der Ferien 1921 mit besonderer Erlaubnis der politischen Behörde in Farben gegangen sind, ohne daß die so ausgezeichnet gehütete öffentliche Ruhe und Ordnung auch nur im mindesten gestört worden wäre. Dadurch ist der Beweis erbracht, daß sich die čechische Minderheit nicht im geringsten verletzt oder gar provoziert fühlt. Es sind immer wieder nur dieselben Stänkerer, denen der Chef der politischen Behörde ein willenloses Werkzeug ist, indem sie die Aufhebung des Farbenverbotes nicht zulassen<.

Es geht aus dieser Feststellung ohne weiteres hervor, daß wie anderwärts so auch in Trautenau es einige chauvinistische Hetzer und Drahtzieher sind, denen die politischen Behörden sich nicht gewachsen fühlen. Und diese Drahtzieher sind in Trautenau der noch immer bestehende Národní Výbor, dessen Existenz der Herr Minister des Innern in seiner Antwort ausdrücklich, jedenfalls aufgrund der Information durch den Herrn Bezirkshauptmann in Abrede stellt. Hören wir dagegen, was die Verhandlungsschrift sagt: >Als wir im August 1920 noch einmal vorsprachen, um die Aufhebung durchzusetzen, bekamen wir nun auf einmal folgende ergänzende Erklärung aufgetisch, daß der Národní Výbor auf keinen Fall eine Aufhebung zugebe. Wenn er - Herr Dr. Tauer - als Statthaltereirat das Verbot aufhebe, so sei er binnen 14 Tagen nicht mehr politischer Chef in Trautenau. Gegen den Machtspruch des Výbor also wagte der Chef einer politischen Behörde sein eigenes Verbot nicht zurückzunehmen, trotzdem nur eine kleine čechische Minderheit vorhanden ist. Herr Statthaltereirat war auch so entgegenkommend und hat uns vier Herren genannt, die bei dem zehngliedrigen Výbor fungieren. Dieselben sind: Starý, Finanzrat, Blažek, Baumeister, Vorlíček, Bahnbeamter, Stárek, Beamter des Elektrizitätswerkes Ostböhmens. Damit ist der schlagende Beweis erbracht, daß gegenüber den Behauptungen oberer Instanz, die eine derartige Korporation nicht kennen will, in Trautenau immer noch ein Výbor besteht. Der Studentenschaft gegenüber hat Herr Dr. Tauer den Výbor als Grund der Nichtaufhebung angeführt, aber durchaus nicht die öffentliche Ruhe und Ordnung, der Regierung gegenüber beständig einen Výbor verleugnet und nur die öffentliche Ruhe und Ordnung als Grund der Nichtaufhebung vorgeschützt. Gerade dieses Doppelspiel eines politischen Chefs gegenüber freien demokratischen Staatsbürgern und gegenüber seiner Regierung ist auf keinen Fall einwandfrei und charaktervoll. Wenn Dr. Tauer einen Výbor bestreitet, so ist das eine bewußte Täuschung und außerdem sind Zeugen da, die bei der Aufzählung der vier Herren durch Herrn Statthaltereirat anwesend waren.< Trotzdem gehen die Informationen des Herrn Ministers des Innern dahin, daß >von einem Národní Výbor und seiner eventuellen Zustimmung zum Farbentragen keine Rede war, denn eine Korporation dieses Namens existiert in Trautenau nicht<. (Druck Nr. 1060.)

Und wenn der Minister des Innern weiterfährt: >Desgleichen hat der erwähnte Amtsvorstand nicht erklärt, daß er das Farbenverbot aufheben wird, falls dies die politische Landesverwaltung verfügen wird<, so heißt es in der Verhandlungsschrift: >Inzwischen waren Studenten doch einmal ohne Erlaubnis in Farben gegangen. Jeder wurde zu K 20,- Strafe verurteilt, gegen welche Entscheidung der Rekurs eingeleitet wurde. Herr Statthaltereirat sagte dazu, er sei froh, daß sich dieser Fall ereignet habe, denn nun müsse auch einmal die Statthalterei dazu Stellung nehmen. Wenn diese gegen das Tragen der Farben nichts einzuwenden habe, dann sei er bereit, das Verbot aufzuheben. Der Rekurs wurde jedoch abgewiesen und die Studenten zur Bezahlung des Geldes aufgefordert. Dr. Tauer, der außerdem einen Bericht an die Statthalterei einsenden mußte, sagte uns nach der Abweisung des Rekurses: >Ja so geht es, oben geben sie eine nichts sagende Antwort und überlassen mir allein die Verantwortung. Ich bitte Sie, ersuchen Sie Herrn Senator Dr. Naegle, daß er doch etwas in Prag durchsetze, damit von oben der Befehl zur Aufhebung kommt, damit ich gegenüber dem Výbor und der čechischen Minderheit gedeckt bin.<

Wie sonderbar nimmt sich gegenüber dieser Bemerkung des Herrn Bezirkshauptmanns die Rechtfertigung des Herrn Ministers des Innern aus, der erklärte (Druck Nr. 1060): >Ich muß dem Leiter der politischen Bezirksverwaltung, der doch in erster Linie für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung in seinem Bezirke verantwortlich ist, zu beurteilen überlassen, ob die Voraussetzungen für eine Aufhebung des Verbotes gegeben sind und dies umsomehr, als seinerzeit gegen das von der politischen Bezirksverwaltung herausgegebene Verbot keine Rechtsmittel in Anwendung gebracht wurden.< Wir erleben hier das so recht unsere Staatsverwaltung kennzeichnende Schauspiel, daß sich der Bezirkshauptmann hinter die ihm vorgesetzte Behörde, der Minister hinter seinen Bezirkshauptmann verschanzt. Wenn der Herr Minister am Schlüsse des obigen Satzes darauf hinweist, daß gegen das Verbot keine Rechtsmittel in Anwendung gebracht wurden, so antwortet die Verhandlungsschrift darauf: >Ein Rechtsweg wurde nicht beschritten, da wir als geduldige deutsche Staatsbürger den Versicherungen eines Statthaltereirates Glauben schenkten und erst nach längerer Verhandlungszeit auf die Schliche der zielbewußten Verschleppung kamen.< Es hat also der Herr Bezirkshauptmann von Trautenau, wie in der Verhandlungsschrift eingehend dargelegt wird, von einem Termin zum andern mit Versprechung der Aufhebung die Vertreter der intervenierenden Studentenschaft vertröstet und letztere war naiv genug, zu glauben, auf das Wort des Vorstandes einer politischen Bezirksverwaltung zumal in einer demokratischen freiheitlichen Republik vertrauen zu können.

Erst später, in den Sommerferien 1920, trat Herr Dr. Tauer mit dem Begehren nach einem unreellen Kuhhandel auf, um die Aufhebung des Farbenverbotes als Kompensationsobjekt gegen das Beflaggen mit čechischen Farben in der Stadt Trautenau eintauschen zu können. Diesbezüglich heißt es in der Verhandlungsschrift: >Als Vertreter der Verbindung in den Sommerferien 1920 von neuem vorsprachen, wurde ihnen nun auf einmal eine andere Antwort zuteil. Das Farbenverbot könne nicht zurückgenommen werden, außer die Ferialverbindung >Silesia< gäbe dem politischen Leiter die Versicherung, daß die Gemeindevertretung bei čechischen Festen die Stadtgebäude čechisch beflagge und des weiteren die Gemeindeerlässe zweisprachig herausgäbe. Wir machten den Herrn Statthaltereirat aufmerksam, daß die Ferialverbindung >Silesia<, als privater Verein nicht die Macht habe, auf die Gemeindevertretung Einfluß zu nehmen, sondern daß das einzig und allein eine Angelegenheit zweier Behörden, nämlich der Bezirkshauptmannschaft und der Gemeindevertretung ist. Deshalb könne er ja direkt in der Stadtvertretung über die Beflaggung verhandeln und brauche sich nicht unberufener Zwischenträger zu bedienen.< Allerdings meinte der Herr Minister des Innern, der Vorstand der Bezirkshauptmannschaft sei dabei von dem Bestreben geleitet, den Grundstein zu einer nationalen Verständigung in Trautenau zu legen. Mit Recht erwidert darauf die Verhandlungsschrit: >Den Grundstein zur nationalen Verständigung bildet nicht die Beflaggung bei čechischen Festen deutscherseits. Ein solcher Grundstein wurde von den Deutschen dadurch gelegt, indem čechische Sokoln bei ihren öffentlichen Veranstaltungen in keiner Weise behelligt, im deutschen Trautenau sich jederzeit frei bewegen konnten. Von čechischer Seite aber wurde gegenüber dem Entgegenkommen der Deutschen nichts getan, ja sogar mit besonderem Eifer das Tragen studentischer Abzeichen nicht zugelassen. Außerdem wurde durch den Výbor der Chef der politischen Behörde gezwungen, das Verbot nicht aufzuheben, sondern aufrechtzuerhalten. Wo ist da die Gleichberechtigung in der demokratischen Republik? Wer hat also für nationale Verständigung mehr geleistet? Was würden die Čechen tun, wenn Deutsche in ihren Volkstrachten im geschlossenen čechischen Gebiete öffentliche Feste abhielten? Würden die Čechen auch so brav die öffentliche Ruhe und Ordnung aufrechterhalten, wie es die Deutschen in Trautenau anläßlich der vielen provozierenden Sokolfeste getan haben?<

Die ganze Behandlung des Trautenauer Farbenverbotes durch den Herrn Minister des Innern zeigt wieder auf das deutlichste, was das Ministerium des Innern in diesem Staate >Unter Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung< versteht, nämlich die Deutschen haben sich als Staatsbürger zweiter Klasse vor dem čechischen Terror, vor der tschechischen Unduldsamkeit zu fügen. Der Herrn Minister des Innern ist gar oft schon vor dem Terror der tschechischen Gasse zurückgewichen. Es braucht nur an die Novemberunruhen 1920 erinnert zu werden, die in dem Umstürze verschiedener Josefsdenkmäler und der ungesetzlichen Beschlagnahme des deutschen Landestheaters in Prag gipfelten. In Trautenau weicht nun der Herrn Minister des Innern wieder vor dem Terror einiger Chauvinisten und vor dem durch den wiederholt zitierten, von 19 vertrauenswürdigen Männern unterschriebenen Verhandlungsbericht widerlegten Unwahrheiten eines von einem ungesetzlichen Národní Výbor beherrschten Bezirkshauptmanns zurück. Die von den Interpellanten (Druck Nr. 816) gegebene Anregung, auf die čechische Bevölkerung in dem Sinne einzuwirken, daß in einem gesitteten Kulturstaate sich niemand durch das öffentliche Tragen behördlich genehmigter Vereinsabzeichen anders Denkender provoziert fühlen könne und dürfe, erachtet der Herr Minister des Innern >selbstredend für kein passendes Mittel, um eine Berfuhigung der Gemüter herbeizuführen.< (Druck 1060.) Ein passendes Mittel ist für den Herrn Minister des Innern nur die Anwendung brutaler Gewalt, nicht etwa gegen die tschechischen Ruhestörr, sondern gegen die deutschen Bürger, die ruhig ihre behördlich genehmigten Abzeichen tragen.

Es ergeht deshalb an die Regierung die Anfrage:

1. Was gedenkt der Herr Ministerpräsident zu tun, um solche Nadelstiche, wie sie in Trautenau und in anderen fast ausschließlich deutschen Städten seit Bestehen der Čechoslovakischen Republik gegen das Farbentragen der deutschen Studenten an der Tagesordnung sind, unmöglich zu machen und eine Zurücknahme des studentischen Farbenverbotes in Trautenau zu veranlassen?

2. Ist der Herr Ministerpräsident geneigt, die in obiger Verhandlungsschrift von 19 vertrauenswürdigen Männern behauptete Existenz eines gesetzlich unzulässigen Národní Výbor zu Trautenau in genaue Untersuchung zu ziehen und gegen dessen die öffentliche Ruhe und Ordnung störende Tätigkeit einzuschreiten?

3. Was gedenkt der Herr Ministerpräsident zu tun gegenüber dem zweideutigen, eines hohen Staatsbeamten unwürdigen Verhalten des Bezirkshauptmanns von Trautenau, der, wie aus dem von 19 vertrauenswürdigen Männern unterschriebenen Verhandlunsbericht hervorgeht, ohne Zweifel in verschiedenen Punkten die ihm vorgesetzte Behörde falsch informiert und getäuscht hat?

4. Der Herr Minister des Innern hat in seiner Antwort (Druck Nr. 711) erklärt: >Das Ministerium des Innern hat kein Verbot erlassen, daß die deutschen Studierenden ihre Farben oder studentische Abzeichen nicht tragen dürfen.<

Wie läßt sich mit dieser Erklärung vereinbaren, daß im Mai 1921 unter Zustimmung desselben Ministeriums des Innern die Prager Polizeidirektion einem deutschen Studenten gegenüber, der um die polizeiliche Bewilligung eines von Studenten veranstalteten Konzertes ersuchte, sich dahin äusserte, >es sei nicht zulässig, daß die Besucher des Konzertes oder die Mitwirkenden in den Prager Gassen mit studentischen Farben provakativ auftreten?< (Druck 1060). Denn offenbar ist hiemit nach Prager Sprachgebrauch das öffentliche Farbentragen in Prag überhaupt verboten. Oder was versteht man sonst behördlicherseits unter >provokativem Auftreten

Prag, am 19. Dezember 1921.

Dr. Naegle,

Fahrner, Meissner, Dr. Mayr-Harting, Knesch, Zuleger, K. Friedrich, Dr. Ledebur-Wicheln, Dr. Herzig, Spies, Dr. Hilgenreiner, Dr. Spiegel, Hartl, Vetter-Lilie, Lippert, Dr. Koperniczky, Jelinek, Jesser, Fritsch, Luksch, Hübner.