Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1173.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne.............................1922,

jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny úředních obvodů.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda jest zmocněna, aby za příčinou úprav státních hranic podle mírových smluv prováděla v době do 31. prosince 1923 v pohraničních územích změny obvodů politických a slúžnovských okresů, zastupitelských a silničných okresů, obvodů finančních a školských okresů, obvodů jiných státních úřadů vůbec, obvodů zdravotních a notářských a obvodů místních a školních obcí, ku kterýmžto změnám je jinak třeba zákona, nařízení nebo řízení zvláště předepsaného.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede jej vláda.

Důvodová zpráva.

Za příčinou úprav státních hranic podle mírových smluv bude třeba provésti v pohraničních územích celou řadu změn obvodů politických a slúžnovských okresů, obvodů zastupitelských a silničních okresů, obvodů finančních a školských okresů a obvodů jiných státních úřadů, dále obvodů zdravotních a notářských (těchto posledních na Slovensku a v Podkarpatské Rusi) a obvodů místních a Školních obcí. Takovéto změny provésti bude na př. třeba na Vitorazsku, kde bylo 9 (po sloučení dvou obcí v jednu 8) obcí prozatím připojeno k politickému a zastupitelskému okresu třeboňskému, a 3 obce k politickému okresu kaplickému a samosprávnému okresu novohradeckému a kde kromě toho připadly Československé republice části katastrů jiných obcí, než které byly již uvedeny a které připadly Československé republice celé. Stejný případ je na Valčicku, kde k Československé republice připadlo pět celých obcí, z nichž tři byli připojeny k politickému okresu hodonínskému a silničnímu okresu břeclavskému a dvě obce k politickému a silničnímu okresu mikulovskému, a kde kromě toho připadlo k Českosíovenské republice několik částí katastrů ještě jiných obcí. Naopak zase na Oravsku pozbyla Československá republika z rozhodnutí mezinárodní delimitační komise části okresu trstenského a z jedné obce (Dolní Lipnice) všeho až na nepatrnou část katastru, skládající se pouze z pozemků, a kde třeba změny slúžnovských okresů, poněvadž okres trstenský není života schopný.

Některé z těchto změn, a to změny zastupitelských okresů v Čechách podle zákona o okresních zastupitelstvech lze provésti pouze zákonem, některé na př. změny okresů politických v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pouze nařízením, kdežto k provedení jiných změn stačí administrativní řízení, které však je zhusta komplikováno a vyžadovalo by delšího času. Provedení prvního druhu změn cestou pravidelnou (zákonem) by znamenalo zbytečné zatížení Národního shromáždění republiky Československé, provedení ostatních změn rovněž cestou pravidelnou, pak zatěžování celé řady úřadů a v obou případech by nastal značný průtah ve věci, měly-li by se změny ty prováděti způsobem pravidelným. Z důvodů těchto žádá vláda, aby Národní shromáždění republiky Československé jí udělilo zmocnění, aby takovéto změny mohla sama prováděti, i když je jinak k nim zapotřebí zákona, vládního nařízení nebo administrativního řízení zvláště předepsaného.

Jelikož pak lze doufati, že určení státních hranic republiky Československé podle mírových smluv bude mezinárodni komisí delimitační provedeno do 31. prosince 1923, žádá vláda, aby jí zmocnění shora uvedené bylo uděleno s časovým obmezením do 31. prosince 1923.

V ohledu formálním se žádá, aby tento vládní návrh zákona byl Národním shromážděním projednán a schválen. Zároveň se projevuje přání, aby byl přikázán ústavně-právnímu výboru senátu a po projednání tímto, ústavně-právnímu výboru sněmovny poslanecké.

V Praze dne 31. prosince 1921.

Černý v. r.,
ministr vnitra.