Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1176.

Zpráva

kulturního výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1116)

o usnesení senátu Národního shromáždění (tisk 782), které se týká návrhu sen. dra Mareše a spol. o zřizování a zařizování vysokých škol.

Poslanecká sněmovna změnila návrh zákona o zřizování a zařizování vysokých škol (tisk 782), usnesený senátem, v tom smyslu, že obmezila jeho platnost na zřizování a zařizování vysokých škol státních. V našem státě není jiných vysokých škol než státních; oním obmezením připouští se tedy zřizování vysokých škol nestátních bez zvláštního zákona a v jeho mezích. Avšak práva, která příslušejí vysokým školám státním, mohou býti propůjčena vysokým školám nestátním jen na základě zvláštního zákona a v jeho mezích.

K návrhu zpravodajovu usnesl se kulturní výbor senátu ve schůzi dne 11. ledna 1922 přijmouti tuto změnu původního usnesení a doporučiti senátu, aby schválil návrh tohoto zákona ve znění, přijatém sněmovnou poslaneckou.

Zákon

ze dne......................

 o zřizování a zařizování vysokých škol.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zřizovati vysoké státní školy neb nové fakulty a oddělení na vysokých školách státních; rozdělovati jejich fakulty neb oddělení neb je rušiti; určovati neb měniti sídlo vysokých škol státních neb jejich oddělení; propůjčovati práva, jež příslušejí státním vysokým školám, také nestátním vysokým školám je možno jen na základě zvláštního zákona a v jeho mezích,

§ 2.

Tento zákon nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení. Vládě se ukládá provésti jej.

Senát usnesl se při prvním návrhu tohoto zákona na resoluci, kterou se ukládá vládě ve smyslu §§ 55 a 90 ústavní listiny republiky Československé, aby předložila Národnímu shromáždění k ústavnímu schválení změny, které byly na vysokých školách zavedeny pouhým vládním nařízením, za platnosti ústavní listiny. A to: 1. rozdělení filosofické fakulty obou pražských universit ve fakulty dvě; 2. organisace akademických úřadů na vysokém učení technickém v Praze; 3. reorganisace zemské hospodářské akademie v Libverdě na vysokoškolský odbor německé techniky v Praze; 4. zřízení báňského kursu při německé technice v Praze.

Této resoluce poslanecká sněmovna nepřijala. Senát mohl by sice na své resoluci setrvati; poněvadž však by tu mohl povstati ústavní spor, doporučuje kulturní výbor, aby se od resoluce upustilo, s výhradou právního přesvědčení.

V Praze, dne 11. ledna 1922.

Dr. Frant. Krejčí v. r.,
místopředseda.

Dr. Mareš v. r.,
zpravodaj.